меню

 

                    

Алаш Ұлттық-демократиялық партиясының құрылғанына­ 100 жыл толуына арналған конференцияға дайындалған кітаптардың тізімі

 

 1. 1916-1926 / Бөкейханов, Ә. (Қыр баласы), Щестяков. - Мәскеу : Кеңес одағындағы елдердің кіндік баспасы, 1926. - 21 б.
 2. 23 жоқтау : Қазақ тарихының 400 жылын алады / Байтұрсынұлы А., Бөкейханов Ә. - Мәскеу : Кеңес одағындағы елдердің кіндік баспасы, 1926. - 156 б.
 3. Hayit, Baymirza.Die nationalenRegierungen von Kokand (Choqand) und der AlaschOrda / Hayit, Baymirza. - Munchen, 1950. - 110 s.
 4. Айбасов Б. Жаратылыстану құралы. – Қызылорда, 1928
 5. Аймауытұлы, Жүсіпбек.Жан жүйесі мен өнер таңдау / Аймауытұлы, Жүсіпбек. - Мәскеу : Қазақстан мемлекет баспасының күншығыс бөлімі, 1926. - 80 б.
 6. Асфендияров С. Нац. – освободительное восстание 1916 г... – М., 1936
 7.  Асфендияров С. Шығыстағы ұлттық төңкерісшіл қозғалыстың тарихы. 1 сабақ. – 1931
 8. Байтурсынов А. Новый букварь. – Қызыл орда, 1925
 9. Байтурсынулы А. Оқу құралы. – Ташкент, 1922
 10. Бөкеев Шаһангерей. Көкселдір. – Орынбор, 1910. – 28 б.
 11. Досмухамедов Х. Казахская народная литература. – Ташкент, 1928
 12. Досмұхамедұлы Халел. Жануарлар. 3-бөлім. – Қызылорда, 1927. – 179 б.
 13. Дулатов Міржақып. Азамат. – Оренбург, 1913. – 48 б.
 14. Дулатов Міржақып. Оқу құралы. Бастауыш мектепте екінші жыл оқылатын ... .– Оренбург, 1916. – 128 б.
 15. Дулатов Міржақып. Оян Қазақ! – Уфа, 1910. – 100 б.
 16. Әуез ұлы ,Мұхтар.Қараш-қараш оқиғасы : Әңгімелер жинағы / Әуез ұлы ,Мұхтар. - Алма-Ата : Қазақстан көркем әдеб.баспасы, 1936. - 132б.
 17. Әуез ұлы ,Мұхтар.Тас түлек : Пьеса,әңгімелер жинағы / Әуез ұлы ,Мұхтар. - Алма-Ата : Қазақстан көркем әдеб.баспасы, 1935. - 379б.
 18. Жер заңы / Ауд. Омарұлы Елдес. - Қызылорда : Қазақстан, 1927. - 82 б. - Мәтін араб шрифтімен берілген.
 19. Жумабаев М. Педагогика. – Ташкент, 1923. – 108 б.
 20. Құдайбердіұлы Шәкәрім. Қазақ айнасы. – Семипалатинск, 1912. – 50 б.
 21. Құдайбердіұлы Шәкәрім. Түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі. – Орынбор, 1911. – 114 б.
 22. Малдыбаев Мұстақым. Қазақша ең жаңа әліппе. (Төте оқу). – Уфа, 1912. – 31 б.
 23. Мартыненко,Н.Алаш-Орда : Сборник документов / Н. Мартыненко; Предисл.У.Исаева. - Кзыл-Орда, 1929. - 163с.
 24. Мың бір мақал / Жинаушы Ахмет Баржақсыбаласы. – Мәскеу, 1923. – 58 б.
 25. Программа единой партшколы и политчиток аула / Перевод Жолдыбаев М. – 1928
 26. Тынышбаев, Мухамеджан.Киргиз-казахи в 17-18 веках / Тынышбаев, Мухамеджан. - Кзыл -Орда :Изд.О-ва изучения Казахстана, 1926. - 14с.
 27. Тынышпаев,М.Материалы к истории киргиз-казакского народа (Читаны в Туркестанском Отделе Русского Географического Общества в 1924-1925гг.) / М. Тынышпаев. - Ташкент :Вост.отд.Кирг.Гос.изд-ва, 1925. - 64с. :илл.
 28. Шонанұлы Телжан. Қазақ тілінің оқу құралы. – 1933.
 29. Ағартушы Халел. Жинақ / Құрастырған Ғ.Қабдолқайырұлы. - Алматы: Арыс, 2004.-272 б.
 30. Айқап. /Құраст.Ү.Сұбханбердина,  С.Дәуітов. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1995. – 366 б.
 31. Аққұлұлы С. Әлихан Бөкейхан. Зерттеулер, мақалалар, сұхбаттар. Исследования, статьи и интервью. – Алматы: «Ер Жәнібек» Халықаралық қоғамдық қоры, 2016. – 528 б.
 32. «Алаш және Тәуелсіз Қазақстан: идеялар мен ұстанымдар сабақтастығы» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.– Алматы, 2008. – 476 б.
 33. «Алаш және Тәуелсіз Қазақстан» атты кітап көрмесінің каталогы. – Алматы, 2008. – 35 б.
 34. Алаш автономиясы //Қазақстан тарихы. Энциклопедиялық анықтамалық. – Алматы: Аруна, 2006. – 34-35 б.
 35. Алаш айтқан асыл сөз. – Алматы: Ел-шежіре, 2016. – 296 б.
 36. Алаш арысы. / Құрастырғандар: З.Қожанова, М.Жармұхамедұлы.-Алматы: Қазақпарат, 2011. - 320 б.
 37. Алаш көсемсөзі. Сарыарқа: 10 томдық. 10-кітап. – Алматы: Өнер,2011. – 360 б.
 38. Алаш көсемсөзі. Сарыарқа: 10 томдық. 9-кітап.– Алматы: Өнер,2011. – 320 б.
 39. Алаш көсемсөзі: Дін мәселесі.-3 т. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2014. – 400 б.
 40. Алаш көсемсөзі: Жер мәселесі.-1 т. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2014. – 400 б.
 41. Алаш көсемсөзі: Тіл мәселесі.-2 т. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2014. – 400 б.
 42. Алаш күніне арналған «Алаш идеясы – ұлттық идея» атты  республикалық ғылыми-практикалық  конференция материалдары. – Алматы: «Арыс» баспасы, 2014. – 320 б.
 43. Алаш қозғалысы //Қазақстан тарихы. Энциклопедиялық анықтамалық. – Алматы: Аруна, 2006. – 35-36 б.
 44. Алаш қозғалысы. Құжаттар жинағы. Движение Алаш. Сборник документов и материалов.Т.1. – Алматы: Ел-шежіре,2004. – 552 с.
 45. Алаш қозғалысы. Құжаттар мен материалдар  жинағы. Движение Алаш. Сборник  документов и материалов. Т.3. Кн.1. – Алматы: Ел-шежіре,2007. – 304 с.
 46. Алаш қозғалысы.Құжаттар мен материалдар  жинағы. Движение Алаш. Сборник документов и материалов. Т.3. Кн.2. –  Алматы: Ел-шежіре,2007. –  344 с.
 47. Алаш қозғалысы. Құжаттар жинағы. Движение Алаш. Сборник документов и материалов.Т.4. – Алматы: Ел-шежіре, 2008. – 472 с.
 48. Алаш қозғалысы. Құрастырушылар: Е.Тілешов, Д.Қамзабекұлы, И.Нұрахмет. – Алматы: Сардар, 2008. – 324 б.
 49. Алаш-Орда и алашординцы: долгая дорога к свободе //Иллюстративная история Казахстана:с древнейших времен до наших дней. В 4-х томах.Т.3.-Алматы,2005.-С.89-107
 50. Алаш орда. Сборник документов / Сост. Н.Мартынов. – Алма-Ата: Айқап, 1992. – 192 с.
 51. Алаш партиясы  //Қазақстан тарихы. Энциклопедиялық анықтамалық. – Алматы: Аруна, 2006. –  39-40 б.
 52. Алаш ұлағаты: Алаш қайраткерлерінің ел болашағын елестеткен қанатты, даналық, түйін ойлары.-Алматы,2017.-224 б.
 53. Алаш. Алашорда. Энциклопедия. Құрастырған: Ғ.Әнес, С.Смағұлова. – Алматы: Арыс,2009. –  544 б.
 54. Алашорда  //Қазақстан тарихы. Энциклопедиялық анықтамалық. – Алматы: Аруна, 2006. – 37-39 б.
 55. Алаш-Орда и Алашординцы: долгая дорога к свободе //Иллюстрированная история Казахстана.Т.3. – С.89-107
 56. Алашорда: Фотоальбом. – Алматы: Орхон,2012. –  284 б.
 57. Аманжолова Д.А.  Алаш: исторический смысл демократического выбора. Историческая монография.– Алматы: Таймас, 2013. – 400 с.
 58. Аманжолова Д.А.  Очерки истории АЛАШ. Монография. – Ақтобе: ИП Жанадилов С.Т. – 2009. – 182 с.
 59. Арыстар қалдырған аманат. – Алматы: Орталық ғылыми кітапхана, 2008. – 316 б.
 60. Аяған Буркитбай. Красные и черные (материалы  Гуверовского архива). – Алматы, 2005. – 240 с.
 61. Әбдіманов Ө. «Қазақ» газеті. – Алматы: Қазақстан,1993.-168 б.
 62. Әбдиманұлы Ө.Ахмет Байтұрсынұлы.Зерттеу-эссе.-Алматы:Арда,2007.-296 б.
 63. Әлжанов О.Шығармалар жинағы.-Алматы:Алаш,2004.-296 б.
 64. Боранбаева Б.Ғұмар Қараш.Қоғамдық-саяси қызметі.-Алматы:Арыс,2014.-232 б.
 65. Бөкейхан Ә. Шығармаларының толық жинағы. Полное собрание сочинений.Т.1. –Астана: Сарыарқа, 2009. – 564 б.
 66. Бөкейхан Ә. Шығармаларының толық жинағы. Полное собрание сочинений.Т.2. – Астана: Сарыарқа, 2009. – 566 б.
 67. Бөкейхан Ә. Шығармаларының толық жинағы. Полное собрание сочинений.Т.6. – Астана: Сарыарқа, 2013. – 520 б.
 68. Бөкейхан Ә. Шығармаларының толық жинағы. Полное собрание сочинений.Т.7. – Астана: Сарыарқа, 2013. – 520 б.
 69. Бөкейхан Ә. Шығармаларының толық жинағы. Полное собрание сочинений.Т.9. – Астана: Сарыарқа, 2013. – 520 б.
 70. Бөкейхан Ә. Шығармаларының толық жинағы. Полное собрание сочинений.Т.3. – Астана: Сарыарқа, 2009. – 555 б.
 71. Бөкейхан Ә. Шығармаларының толық жинағы. Полное собрание сочинений.Т.4. – Астана: Сарыарқа, 2010. – 568 б.
 72. Бөкейхан Ә. Шығармаларының толық жинағы. Полное собрание сочинений.Т.5. – Астана: Сарыарқа, 2010. –560 б.
 73. Бөкейхан Ә. Шығармаларының толық жинағы.Полное собрание сочинений.Т.8. – Астана: Сарыарқа, 2013.-528 б.
 74. Бөкейхан Ә. Шығармалары.Сочинения./Құрастырған Сұлтанхан Жүсіп.Т.3.-Астана:Сарыарқа,2017.-616 б.
 75. жылдың күзіндегі саяси дағдарыстың өршуі. «Алаш» партиясы  //Қазақстан тарихы.  Бес томдық. –  4 т. – Алматы: Атамұра, 2010. – 108-118 б.
 76. Галиев В.З. Ұлтты оятқан кітап (М.Дулатов және оның «Оян,қазақ!» кітабының ізімен). – Алматы: Мектеп, 2013. – 416 б.
 77. Галиев В.З. Книга, разбудившая народ (Разыскания о Мыржакыпе Дулатове и его сборнике «Проснись, казах!»). – Алматы: Мектеп, 2011. – 528 с.
 78. «Ғасырларға созылған қасірет». Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. – Қарағанды, 2012. – 278 б.
 79. Движение Алаш: Сборник материалов судебных процессов над алашевцами. В 3-х томах.Т.1.-Алматы:ОФ «Дегдар»,2016.-424 с.
 80. Дала данасы (Ұлы ойшыл, философ, тарихшы, қазақ әдебиетінің классигі Шәкәрім Құдайбердіұлына арналған). – Алматы, 2009. – 260 б.
 81. Досмұхамедов Ж.Асыл тұлға.-Алматы:Жаухар,2012.-360 б.
 82. Досмұхамедұлы Х.Таңдамалы.Избранное.-Алматы:Ана тілі,1998.-384 б.
 83. Досмұхамедұлы Х. Таңдамалы еңбектері. Избранные труды.-Астана:Астана-полиграфия,2008.-400 б.
 84. Дулатбеков Н. Алаш ардақтылары: Санкт-Петербург іздері. – Алматы: «Таймас» баспасы, 2013. – 240 б.
 85. Дулатова Г.М. Алаштың сөнбес жұлдыздары. – Алматы: Мектеп, 2012. – 392 б.
 86. Дүйсенова Н. Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін тарихы. (1920-1950 ж.). – Алматы: «Елтаным» баспасы,2015. – 136 б.
 87. Елеукенов Ш. Мағжан.-Астана:Астана-полиграфия,2008.-392 б.
 88. Ескендірұлы М. «Алаш орда» министрлері. Министры «Алаш орды». – Алматы, 2008. – 114 б.
 89. Есмағамбетов К.Әлем таныған тұлға.(М.Шоқайдың дүниетанымы және қайраткерлік болмысы).-Алматы:Дайк-Пресс,2008.-504 б.
 90. Жангуттин Б.Магжан Жумабаев «Мой қазақ, ненастья час настал».Страницы биографии.-Алматы:ТОО «Қаратау КБ», 2016.-220 с.
 91. Жансүгіров І. Құжаттар, хаттар,күнделіктер, дала хикаялары.-Алматы:Үш қиян,2006.-592 б.
 92. Жетісулық алаш зиялылары. – Алматы: Үш қиян, 2016. – 296 б.
 93. Жұмабаев М. Табалдырық.Манифест /Баспаға әзірлеген М.Қойгелдиев.-Алматы:Тау-Самал,2011.-108 б.
 94. Жұмабаев М. Шығармалары. Т.1.- Өлеңдер, дастандар. - Алматы: Жазушы, 2013. -376 б.
 95. Жұмабаев М. Шығармалары. Т.2. - Әңгіме, ғылыми еңбек, мақалалар, аудармалар, жарияланбаған өлеңдер. - Алматы: Жазушы, 2013. - 376 б.
 96. Жұртбай Т. Біртұтас  Алаш идеясы. Зерттеулер. –  Алматы: «Орхон» баспа үйі, 2014. – 368 б.
 97. Жұртбай Т. Ұраным Алаш. Зерттеулер. – 1-том. – Алматы: Ел-шежіре, 2008. – 472 б.
 98. Жұртбай Т. Ұраным Алаш.Талқы. – 3-том. – Алматы: Ел-шежіре, 2012. – 647б.
 99. Жұртбай Т. Ұраным Алаш.Тез. – 2-том. – Алматы: Ел-шежіре, 2012. – 464 б.
 100. Журтбай Т. Боль моя, гордость моя – Алаш!: Трилогия. – Астана: Аударма,2016. – 1104 с.
 101. ХХІ ғасырдағы Алаштың ақ жолы. – Алматы: Экономика, 2013. – 248 б.
 102. Имамбай Д. Желтоқсан көтерілісі – Алаш қозғалысының заңды жалғасы // Ақиқат. – 2016. – 14-22 б.
 103. Имахамбетова Р.Ғасыр саңлағы: Ахмет Байтұрсынұлының шығармашылық ғұмырбаяны. (мұрағат деректері негізінде). - Астана: Педагогика-Пресс, 2010. - 304 б.
 104. Исмакова М. Возвращение плеяды. – Алматы: НИЦ «Ғылым», 2002.-200 с.
 105. История Западного отделения Алаш-орды. Сборник документов и материалов. – Т.1. – Уральск, 2012. – 464 с.
 106. История Западного отделения Алаш-орды. Сборник научных статей. – Т.2. – Уральск, 2012. – 356 с.
 107. Кемеңгерұлы Қ. Үш томдық шығармалар жинағы.Т.1. / Құрастырған Д.Қамзабекұлы. - Алматы: Ел-шежіре, 2013. - 384 б.
 108. Кемеңгерұлы Қ. Үш томдық шығармалар жинағы.-Т.2. /Құрастырған Д.Қамзабекұлы.- Алматы:Ел-шежіре,2013.-384 б.
 109. Кемеңгерұлы Қ. Үш томдық шығармалар жинағы.-Т.3. /Құрастырған Д.Қамзабекұлы.-  Алматы:Ел-шежіре,2013.-384 б.
 110. Кожахметов Г.З. Представительство и участие народов Туркестана и Казахстана в Государственной Думе //Изв.АН Каз ССР, серия общ. наук. – 1990. – №2. – Стр.78-84.
 111. Койгелдиев М.К. Сталинизм и репрессии в Казахстане 1920-1940-х  годов. – Алматы, 2009. – 448 с.
 112. Красный террор: из истории политических репрессии в Казахстане. (Сборник документальных материалов 20-50-х годов ХХ века). //Сост. М.Койгельдиев, В.И.Полулях, Ш.Тлеубаева. – Алматы: Алаш, 2013. – 384 с.
 113. «Қазақ» газеті. 1913 жыл / Құраст. С.Смағұлова, Ғ.Әнес. – Алматы: Арыс, 2009. – 480 б.
 114. «Қазақ» газеті. 1914 жыл / Құраст. С.Смағұлова, Ғ.Әнес. – Алматы: Арыс, 2009. – 504 б.
 115. Қазақ / Құраст. Ү. Сұбханбердина, С. Дәуітов, Қ. Сахов. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1998. – 560 б.
 116. Қазақстандағы қос өкімет және оның ерекшеліктері // Қазақстан тарихы. –  4 т. –  Алматы: Атамұра, 2010. – 88-95 б.
 117. Қазақстанның қоғамдық-саяси дамуы және Алаш қозғалысы. Бірінші қазақ съезі және оның шешімдері //Қазақстан тарихы. Бес томдық. 4 т. – Алматы: Атамұра, 2010. –  95-108 б.
 118. Қайта оралған қаламгер (Халқымыздың көрнекті қоғам қайраткері, ғалым, жазушы Жүсіпбек Аймауытұлына арналған). – Алматы, 2003. – 272 б.
 119. Қамзабекұлы Д. Алаш және әдебиет. –Алматы: Фолиант, 2002. – 474 б.
 120. Қамзабекұлы Д. Алаштың рухани тұғыры. – Астана: Ел-шежіресі, 2008. – 360 б.
 121. Қамзабекұлы Д. Омбының Алаш дәптері. – Алматы: Жазушы, 2013. – 368 б.
 122. Қамзабекұлы Д.Алаш арқауы.Зерттеу мақалалар.-Алматы:Қазақ энциклопедиясы, 2017.-408 б.
 123. Қожанов С. Құжаттар мен материалдар.Сборник документов и материалов.Т.1.- Алматы:Жалын, 2013.-384 б.
 124. Қожанов С.Шығармалары./Құрастырған А.Шәріп.-Алматы:Арыс,2009.-352 б.
 125. Қойгелдиев М. Алаш қозғалысы. І т. – Алматы: Мектеп, 2008. – 480 б.
 126. Қойгелдиев М. Алаш қозғалысы. 2 т. – Алматы: Мектеп, 2017. – 656 б.
 127. Қойшыбаев Б. «Әділет» туымен ширек ғасыр. – Алматы: «Абзал-ай» баспасы, 2014. – 368 б.
 128. Қойшыбаев Б. Жазықсыз жапа шеккендер. – Алматы: Қазақстан, 1990. – 168 б.
 129. Құл-Мұхаммед М. Алаш ардагері. Ж. Ақбаевтың саяси-құқылық көзқарастары. – Алматы: Жеті жарғы,1996. – 224 б.
 130. Қызыл қырғын 37-де опат болғандар. – Алматы: Қазақстан,1994. – 80 б.
 131. Ләмбекұлы С. Арыстар. – Астана: Елорда, 2000. –368 б.
 132. Мәрсеков Р.Қазақ қайда бара жатыр?.Что ожидает казахов?.-Алматы:Изд.«Центр Азии», 2014.-368 б.
 133. Махат Данагүл. Қазақ зиялыларының қасіреті. – Алматы: Сөздік словарь, 2001. – 304 б.
 134. Нарастание политического кризиса осенью 1917 года. Партия «Алаш»  //История Казахстана (с древнейших времен  до наших дней). В пяти томах.Т.5.– Алматы: Атамұра,2009. – С.110-120.
 135. Нүрпейіс К. Алаш һәм алашорда. – Алматы: Ататек,1995. – 256 б.
 136. Нүрпейіс К. Шығармалар жинағы. – Алматы: Елтаным, 2015. – 344 б.
 137. Нургали Р. Алашординцы (Алаш и литература). – Алматы: Алаш, 2004. – 280 с.
 138. Нурмагамбетова Р.К. Движение Алаш и Алаш-Орда. Историография проблемы 1920-1990 годы ХХ века. – Алматы, 2003. – 153 с.
 139. Общественно-политическое развитие Казахстана и движение Алаш. Первый общеказахский съезд и его решения  //История Казахстана  (с древнейших времен  до наших дней). В пяти томах.Т.5. – Алматы: Атамұра, 2009. –  С.96-110.
 140. Озғанбай Ө. Ресей Мемлекеттік Думасы және Қазақстан. (1905-1917 ). – Алматы, 1997. – 460 б.
 141. Озганбай О. Государственная Дума России и Казахстан. – Алматы: Арыс, 2000. – 284 с.
 142. Озғанбай Ө., Б.Құрманбеков. Қайраткер Қаратаев. - Алматы: Арыс, 2013. - 256 б.
 143. Омарбеков Т. Қазақстан тарихының ХХ ғасырдағы өзекті мәселелері. – Алматы: Өнер, 2003. – 552 б.
 144. Омашев Н. Алаш арыстарының саяси басшылығы. – Алматы: Қазақ университеті, 2007. – 160 б.
 145. Өзбекұлы С. Сыртанов Б.-Алматы:Жеті жарғы, 1996.-112 б.
 146. Политические репрессии в Казахстане в 1937-1938 гг. Сборник документов. – Алматы: Қазақстан,1998. –336 с.
 147. Пірманов Ә., Қапаева А. Қазақ интеллигенциясы (Қазақ зиялыларының қалыптасу тарихынан). – Алматы: Атамұра, 1997. – 160 б.
 148. Репрессии 1937 года // Иллюстрированная история Казахстана.Т.3. – С.217-251
 149. Садуақасов Ж. Өмірі мен қоғамдық саяси қызметі. Шығармалар жинағы.-Астана;Елорда,2013.-400 б.
 150. Садуақасұлы С. Үш томдық шығармалар жинағы. - Т.1. - Астана: Нұр Астана, 2013. -376 б.
 151. Садуақасұлы С. Үш томдық шығармалар жинағы. - Т.2. - Астана: Нұр Астана, 2013. -360 б.
 152. Садуақасұлы С. Үш томдық шығармалар жинағы. - Т.3. - Астана: Нұр Астана, 2013. -376 б.
 153. Сапарғали Л. Арыстар. – Астана: Елорда, 2004. – 288 б.
 154. «Сарыарқа» газеті. 1917 жыл / Құрастырған Ғ.Әнес. - Алматы: Арыс, 2017. - 336 б.
 155. Сарыарқа саңлағы (Халқымыздың көрнекті қоғам қайраткері, ақын, жазушы, публицист, драматург  Бейімбет Майлинге арналған). – Алматы, 2007. – 334 б.
 156. Сафаров Г. Колониальная революция: Опыт Туркестана.  Богачев А.  Алашорда. – Алматы: Жалын, 1996. – 272 с.
 157. Сахара сұңқары (Мемлекет және қоғам қайраткері, С.Сейфуллинге арналған). – Алматы, 2004. – 406 б.
 158. Сәрсекеев Қ. Қазақ шаруасы. (Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатовтар ізімен). –  Алматы, 2013. – 510 б.
 159. Смағұлова С. Қазақ мерзімді баспасөзі: шығу тарихы мен деректік маңызы. – Алматы: Елтаным, 2011. – 432 б.
 160. Смағұлова С. Көлбай Төгісов және «үш жүз»партиясы.Алматы:Арыс, 2009.-232 б.
 161. Сұбханбердина Ү. Қазақ. Алаш. Сарыарқа. – Алматы: Ғылым, 1993. –200 б.
 162. Тауқымет пен тағзым. Құраст. Б. Төлепберген. – Алматы: РИИЦ Азия, 2007. – 296 б.
 163. Тәж-Мұрат Мақсат. Ғұмар Қараш. Өмірі мен шығармашылығы.-Ақтөбе,2004.-384 б.
 164. Төлепберген Б. Мәңгі жас – Алаш идеясы. Публицистикалық зерттеулер мен мақалалар. – Алматы, 2008. – 304 б.
 165. Төреқұлов Н. Шығармаларының толық жинағы.-Алматы:Ел-шежіре,2007.-1 т.-256 б.
 166. Төреқұлов Н. Шығармаларының толық жинағы.Доклады, выступлении,письма.-Алматы:Ел-шежіре,2007.-Т.2 .-240 б.
 167. Төреқұлов Н. Шығармаларының толық жинағы. Баяндамалар, естеліктер, зерттеулер.-Алматы:Ел-шежіре,2007.-3 т.-288 б.
 168. Төреқұлов Н. Шығармаларының толық жинағы.Материалы и документы.-Алматы:Ел-шежіре,2007.-Т.4 -256 б.
 169. Тұғыры биік тұлға (Халқымыздың көрнекті қоғам қайраткері, ғалым, жаратылыстанушы, дәрігер Х.Досмұхамедұлына арналған). – Алматы, 2008. – 280 б.
 170. Тұрғараева Г. Ахмет Байтұрсыновтың қоғамдық-саяси және мемлекеттік қызметі.(1872-1937 жж.).Монография.Алматы:Нұр-Принт,2015.-258 б.
 171. Тілешов Е., Қамзабекұлы Д.  Алаш қозғалысы. Энциклопедиялық анықтамалық. –  Алматы: Сардар, 2014. – 528 б.
 172. Тынышпаев М.История казахского народа.-Алма-Ата:Қазақ университеті,1993.224 с.
 173. Ұлағатты ұлт ұстазы. Анықтамалық көрсеткіш. – Алматы: Сардар, 2010. – 276 б.
 174. Ұлт рухы: қанатты сөздер. – Алматы: Arna-b, 2015. – 160 б.
 175. Ұлттық поэзия падишасы (Ұлы ақын Мағжан Жұмабаевқа арналған). – Алматы, 2001. – 314 б.
 176. Шоқай М.Таңдамалы шығармалар.-Үш томдық.-Т.1.-Алматы:Қайнар,2007.-352 б.
 177. Шоқай М.Таңдамалы шығармалар.-Үш томдық.-Т.2.-Алматы:Қайнар,2007.-392 б.
 178. Шоқай М.Таңдамалы шығармалар.-Үш томдық.-Т.1.-Алматы:Қайнар,2007.-384 б.
 179. Шонанұлы Т. Үш томдық шығармалар жинағы.-Т.1.-Алматы:Ел-шежіре,2013.-384 б.
 180. Шонанұлы Т. Үш томдық шығармалар жинағы.-Т.3.-Алматы:Ел-шежіре,2013.-384 б.
 181. Шонанұлы Т. Үш томдық шығармалар жинағы.-Т.3.-Алматы:Ел-шежіре,2013.-384 б.
 182. Шонанұлы Т. Мұралары (шығармалар, зерттеулер және мақалалар).-Алматы:Ел-шежіре,2011.-368 б.
 183. Ісімақова А. Алаш әдебиеттануы. – Алматы:Қазақ энциклопедиясы, 2017. – 480 б.
 184.  Ісімақова А. Тәуелсіздік және Алаш ғылымы. – Алматы, 2015. – 288 б.

 

 

Nazarbaev 2017

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН - ЕЛБАСЫ

ПОСЛАНИЕ


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана


блог333 1

Генеральный директор
РГП «Ғылым ордасы»
Тультаев Бауржан Тультаевич

gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com