меню

Известия НАН РК. Серия филологическая

ӘЗІБАЕВА  Б.У. «БОЗЖІГІТ ЖЫРЫ: ТЕКСТОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ

ЖАМАНКОЗОВА А.Т. ТРАГИЧЕСКОЕ В РАССКАЗАХ КОШКЕ КЕМЕНГЕРУЛЫ

ӘЙТІМОВ М.К. ТАРИХИ КЉРКЕМ БЕЙНЕНІҢ ХАЛЫҚТЫҚ СИПАТЫ (ЖАЗУШЫ Р. ТОҚТАРОВТЫҢ «АБАЙДЫҢ ЖҰМБАГЫ РОМАН — ХАМСАСЫ НЕГІЗІНДЕ)

ТОКСАМБАЕВА А.О. ӘДЕБИЕТТЕГІ ҰЛТТЫҚ ХАРАКТЕР БОЛМЫСЫ

ҮСЕНОВА А.Ә. АБАЙ АЛТЫАЯҒЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ПОЭЗИЯДА КӨРІНУ СИПАТЫ

ШУБИНА О.Ю. О ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМАХ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ И ИХ УЧАСТИИ В ВЫРАЖЕНИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИИ

ЖУМАГУЛОВА Б.С. РОЛЬ ВОПРОСОВ В ПОЛЕМИКЕ

ҚАЛИУЛЫ Б. ӨСІМДІКТЕРГЕ ҚАТЫСТЫ ҚАЗАҚ МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРІ

ДУЙСЕНБЕКОВА М. ҚАЗАҚ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕГІ ӨТКЕН ШАҚ КАТЕГОРИЯСЫНЫҢ СИПАТЫ

ҚОҢЫРАТБАЕВА Ж.М. КӨРКЕМ МӘТІНДЕГІ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕР ТРАНСФОРМАЦИЯСЫНЫҢ КЕЙБІР ҚЫРЛАРЫ

АБИЛЬДАЕВА К.М., УРАЗЫМБЕТОВА А.Б. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НАД УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ ПО МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

ТУЛЕУБАЕВА С.А. АЛЬ-ФАРАБИ И ВОПРОСЫ ЯЗЫКОВОЙ НОРМЫ

ХАСАНОВ Ғ. ЛЕКСИКАЛЫҚ ЖҮЙЕДЕГІ ПАРАДИГМАТИКАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР

ЖЕДЕЛОВ Қ.О. СӘНДІК ҚОЛӨНЕР МЕН БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІНІҢ ЖАС ҰРПАҚ ТӘРБИЕСІНДЕГІ ОРНЫ

БЕРДИБАЙ А.Р. О РОЛИ РИТМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ТРАДИЦИОННЫХ ПЕСЕН ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА

ШАБАН АЙДОГДУ. ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫ ЭПИКАЛЫҚ ЖЫРЛАРЫНДАҒЫ БАЛАСЫЗДЫҚ ЗАРЫ

ИСЛАМБАЕВА З.У. ӨСКЕМЕН ТЕАТРЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯСЫ

ОРНЫКБАҰЛЫ Ә. ЛИРИКАНЫҢ ШЫРАЙЫ (КЫТАЙ КАЗАК ЖАҢА ДӘУІР ЛИРИКАЛЫК ПОЭМАЛАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ)

САПАРОВА Ә.А. ТЕРМИН ЖӘНЕ ТЕРМИНДІК ЖҮЙЕНІҢ КЕЙБІР ҚАЛЫПТАСУ ЖОЛДАРЫ

ИМАНЧИЕВА Г.Е. САҒЫР КАМАЛОВТЫҺ «ЕР ТАРҒЫН ЛИБРЕТТОСЫ — ПАТРИОТТЫҚ ПЕН ОТАНСҮЙГІШТІКТІК ҮЛГІСІ

ОРАЗБАЕВА Э.Б. ҚАЗАҚ ТОПОНИМДЕРІНІҢ ЭТНОМӘДЕНИ СИПАТЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ ЖАЙЫНДА

КУРГАНОВА Н.В. О СПОСОБАХ ВЫРАЖЕНИЯ СЕМАНТИКИ ИНХОАКТИВНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

ОРАЛБАЕВ Ө. АҚИҚАТ АРҚАУЫ — ЗАМАНА ШЫҢДЫҒЫ

ИСМАКОВА   А.С. СОКРОВЕННОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КАЗАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

БАЛТАБАЕВА Г.С.  М. МАҒАУИННЫҢ «ҚҰМЫРСҚА ҚЫРҒЫН» ӘҢГІМЕСІНДЕГІ АСТАРЛЫ МАҒЫНА

ӘЛІБЕКУЛЫ  А. САҚТАР МЕН ҒҰНДАРДЫҢ АҢЫЗ-ӘПСАНАЛАРЫҢДАҒЫ ТӘУЕЛСІЗДІК ИДЕЯСЫ

МАШАҚОВА  А.К. КАЗАХСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В СОВРЕМЕННОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ РЕЦЕПЦИИ

ЕРЖАНОВА  С. СВЕТҚАЛИ НҰРЖАНОВ ПОЭЗИЯСЫНЫҢ КӨРКЕМДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ЗАГИДУЛЛИНА А.А. ИМЯ СОБСТВЕННОЕ КАК СИМВОЛ

ЖАҢАБЕКОВА А.Ә. КАТЕГОРИЯЛЫҚ ЖАҒДАЯТ — ФУНКЦИОНАЛДЫ ГРАММАТИКАНЫҢ НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАРЫНЫҢ БІРІ

КУСАНОВА Б.Х. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОКАЛИЧЕСКОГО И КОНСОНАНТНОГО КОМПОНЕНТОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ОРАЗЫМБЕТОВА А.Б., СУЮНБАЕВА А.Ж. О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТЕМАТИЧЕСКОГО АВИАЦИОННОГО РУССКО-КАЗАХСКО-АНГЛИЙСКОГО СЛОВАРЯ В КАЧЕСТВЕ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ

ЖУМАГУЛОВА Б.С. ПРОТИВОРЕЧИЕ В ПОЛЕМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

ШУБИНА О.Ю. ГЛАГОЛ В ПОЗИЦИИ ВТОРОСТЕПЕННЫХ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МАМЫРБЕКОВА Г.М. «ТҮРКІ ШЕЖІРЕСІНДЕГІ» СЫН ЕСІМДЕР СӨЗ ЖАСАМЫ

СЕЙТБЕКОВА А.А. ЕСКІ ҚАЗАҚ ЖАЗБА ЕСКЕРТКІШТЕРІНДЕГІ ДІНИ АТАУЛАР

МҰҚАН А. ӘН-ОРЫНДАУШЫЛЫҚ ДЂСТЊРДІҺ МЂӘСЕЛЕЛЕРІ («ҚЫЗЖІБЕК» ОПЕРАСЫ МЫСАЛЫНДА)

ТРУСПЕКОВА Х.А. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО КАЗАХСТАНА ПЕРИОДА «РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА»

ТҰРМАГАМБЕТОВА Б.Ж. КҮЛДІРГІ ӨЛЕҢДЕРДІҢ ЗЕРТТЕЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

ДАЛАБАЕВА А. «РАЙЫМБЕК БАТЫР» РОМАНЫНДАҒЫ АНА БЕЙНЕСІ

КАРАКУЛОВА А.М., БАЯЗЕРОВА Э.А. ПРЕДМЕТНЫЕ КОНСТАНТЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

АМАЛБЕКОВА А. АРАБ СӨЗ АҒЫМЫНДАҒЫ ЫРҒАҚТЫҚ ТОПТАР ҚҰРЫЛУЫНЫҢ ПРОСОДИЯЛЫҚ ЖЂНЕ СЕМАНТИКА-ГРАММАТИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

РАХМАТУЛЛИНА Н.Х. О ЯВЛЕНИЯХ РЕЧЕВОЙ МУТАЦИИ В РЕЧИ БИЛИНГВОВ

ЕРЖАНОВА З.А. «ӨЛШЕМ» КОНЦЕПТІСІНЕ ҚАТЫСТЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕР

САГИЕВА Б.Ж. ҚҰДАШАН ЛИРИКАСЫНДАҒЫ ТОСЫН ОЙЛАР, ТЫҢ СЕРПІНДЕР

 

ТОЙШАНҰЛЫ А. КИІЗ ҮЙ: ҚҰРЫЛЫМЫ, МИФОЛОГИЯЛЫҚ ТҮРКІ МӘНІ

МАДАЛИЕВА Ж. АБАЙ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНЫЋ РУХАНИ НЕГІЗДЕРІ

АЛТАЕВА А.К.  МАҚСАТ  ЖЭНЕ ШАРТ  МӘНДІ СӨЙЛЕМДЕРДІҢ ГРАММАТИКА-СЕМАНТИКАЛЫҚ СИПАТЫ

ТУМАНОВА А.Б.  ВВОДНО-МОДАЛЬНЫЕ СЛОВА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ МОДУСНЫХ СМЫСЛОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ РУССКОЯЗЫЧНОГО ПИСАТЕЛЯ

ІСІМАҚОВА  А.С.ТҰРМАҒАМБЕТ  ТАҒЫЛЫМЫ

БЕКМАҒАМБЕТОВ  Ш. ТІЛДІК НЕГІЗДЕРДЕГІ ЛОГИКАЛЫҚ ¥ҒЫМДАРДЫЋ КОНЦЕПТУАЛДЫҚ СИПАТЫ ТУРАЛЫ

АЙДАРБЕК Қ.Ш. КӘСІП  ИЕЛЕРІ АТАУЛАРЫН  КЕЗЕНДЕРГЕ  БӨЛІП ҚАРАСТЫРУ ЖАЙЫНДА

МАМЫРБЕКОВА Г. М.  ҚЫПШАҚ ТІЛДІ ЕСКЕРТКІШТЕРДЕГІ ОДАҒАЙЛАР

САБИТОВА Ш. А. ГАЗЕТНЫЙ ДИСКУРС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

КАРАКУЛОВА  А.М. ПРЕДМЕТНЫЕ КОНСТАНТЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

НҰРЫМБЕТОВ  Е. Ш.ӘЛШЕКЕЙ М¥РАСЫН ЗЕРТТЕУДІҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ

ЖУМАБЕКОВА Л.А.  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ КАЗАХСКОГО КОБЫЗА В РЯДУ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ТЮРКСКОГО МИРА

ДӘУЛЕТХАН  Ә. АБДҰҚАДЫР  БІННИ АБДҰУАРЫС ҚАШҚАРИЙ

ӘБДІҚАДЫРОВА Т. Р. ЖҮСІПБЕК АЙМАУЫТОВ ЕҢБЕКТЕРІНІҢ ¥ЛТТЫҚ ОЙЛАУ ЖҮЙЕСІН  ДАМЫТУДАҒЫ РОЛІ

НУРХОДЖАЕВА Х.А. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В ЛИНГВИСТИКЕ

МАҚҰЛОВА  Л. М¥РТАЗАНЫҢ Т.Ш. "ҚЫЗЫЛ ЖЕБЕ" РОМАНЫНДАҒЫ ҚАЙТАЛАМАЛАРДЫҢ СТИЛЬДІК ҚЫЗМЕТІ

АҚЫШ Н.Б. ҚАЙРАТКЕРЛІГІ КӨРІНГЕН ЖЫЛДАР

АМАНГЕЛДІ А.А. І.ЕСЕНБЕРЛИН ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ЖЫЛҚЫҒА ҚАТЫСТЫ КӘСІБИ ЛЕКСИКА

САРСЕМБАЕВА  М.К. ЛЕКСИКАЛАНУ ТЕОРИЯСЫ ТУРАЛЫ

ШАИНОВА Г. АРХЕТИПЫ КУЛЬТУРНОГО ГЕРОЯ И ТРИКСТЕРА В РОМАНЕ  Р. СЕЙСЕНБАЕВА «МЕРТВЫЕ БРОДЯТ В ПЕСКАХ»

ВАЛИХАНОВ Ш. ТЕМІРҒАЛИ  НҰРТАЗИН  ҒАБИДЕН МҰСТАФИННІҢ  «ШЫҒАНАҚ» РОМАНЫ ЖАЙЛЫ

ТОЙШАНҰЛЫ А. КИІЗ ҮЙ: Қ¥РЫЛЫМЫ, МИФОЛОГИЯЛЫҚ ТҮПКІ МӘНІ

ЕЛЕУКЕНОВА Г.Ш. ҚАЗІРГІ ӘДЕБИ СЫН ТУРАЛЫ БІРЕР СӨЗ

ІСІМАКОВА А.С. ҚАЗІРГІ ӘДЕБИЕТТІҢ БАСТЫ МІНДЕТІ

БЕЙСЕМБАЕВА Ж.А. СОХРАНЕНИЕ АДЕКВАТНОСТИ ПРИ ТВОРЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К ПЕРЕВОДУ ПОДЛИННЫХ СОНЕТОВ У. ШЕКСПИРА

УЮКБАЕВА М.И., ЛОМОВА Е.А. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДИСКРЕТНОЙ ХРОНОЛОГИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ КОНТЕКСТЕ

ЛУЛУДОВА Е.М. АРХЕТИП «СЧАСТЬЕ» И ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ КОНЦА XIX ВЕКА

НИЯЗҒАЛИЕВА А.Ә. ҚАЗАҚ СӨЙЛЕНІСТЕРІНДЕГІ КІРМЕ СӨЗДЕРДІҢ  ЗЕРТТЕЛУІ

МУХАМАДИ К,.Т. КӨМЕКШІ ЕСІМ — СЕПТІК КАТЕГОРИЯСЫНЫҢ ГРАММАТИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШІ

СОВЕТОВА З.С. ҚАРУ-ЖАРАҚ АТАУЛАРЫНЫҢ ЭТНОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ СИПАТЫ («ҚОБЫЛАНДЫ БАТЫР» ЖЫРЫ НЕГІЗІНДЕ)

СУЙЕРҚУЛ Б.М. ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕГІ ЕТІСТІКТЕРДІ ЛЕКСИКА-СЕМАНТИКАЛЫҚ КЛАССИФИКАЦИЯЛАУ ЖАЙЫНДА (ЖАЗБА ЕСКЕРТКІШТЕР МАТЕРИАЛЫНДА ЗЕРТТЕУ)

КОЗЫРЕВ Т.А. ЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ САЯНО-АЛТАЯ С ЯЗЫКАМИ ДРЕВНЕТЮРКСКИХ ПАМЯТНИКОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ЭМОТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ)

АБДУЛЬМАНОВА.А. ТЕРМИНДЕРДІҢ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ БЕЛГІЛЕРІ

ОМАРОВА Б.А. ТІЛДІК ТЕҢЕУЛЕРДІҢ ЭСТЕТИКАЛЫҚ НЕГІЗІ

САПАРБЕКОВА  Г.Ж. ТІЛДІК ТҰЛҒА ПРОБЛЕМАСЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ ЖАЙЫНДА

ОРНЫҚБАЙҰЛЫ Ә. ЕСКІДЕН ҚАЛҒАН БІР ЖҰРНАҚ — БӘДІК

ОЙСЫЛБАЙ  А.Т.    Ә. НҰРПЕЙІСОВ ӘЛЕМІ

БИБАЕВА С.Ж. В. В. РАДЛОВТЫҢ «ТҮРКІ ТІЛДЕРІ СӨЗДІГІНІН ЖАСАУ ТӘЖІРИБЕСІ» ЕҢБЕГІНДЕГІ ТӨРТ ТҮЛІККЕ ҚАТЫСТЫ МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

АЙМУХАМБЕТОВА Ж.Ә. ПОЭЗИЯДАҒЫ ТАУДЫҢ МИФОПОЭТИКАЛЫҚ ПІШІНІ

БЕЛАСАРОВА Ж.Т. ТАРИХИ МОРФОЛОГИЯНЫҢ ҚАЗАҚ ТІЛ БІЛІМІНДЕ ЗЕРТТЕЛУІ

ӘДІЛХАНОВА Ж. С. СЕЙІТОВ ЖӘНЕ СЫН

ЕСІМЖАНОВА Г.Т. ШӘКӘРІМ ДАСТАНДАРЫНДАҒЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ СИПАТЫ

НУРШАТАЕВА  А.Б   ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ И ЧЛЕНИМОСТЬ ГИПЕРТЕКСТА

САБЫРОВА  А.С. МАЙДАНГЕР АҚЫНДАР ЖЫРЛАРЫ

КАРТАЕВА  A.M. АБАЙ ПОЭЗИЯСЫ МЕН ӘУЕЗОВ ПРОЗАСЫНЫҢ ҮЙЛЕСІМДІГІ

МАТАЛИЕВА  А.  БАУЫРЖАН МОМЫШ¥ЛЫ - САН ҚЫРЛЫ ЖАЗУШЫ

РАХЫМЖАНОВ  К.  МҰХТАР  ӘУЕЗОВТЫҢ «ТАРТЫС» ПЬЕСАСЫНДАҒЫ  ЗAM A Н  ШЫНДЫҒЫ

ТЕНБАЕВА  A.M.  МОНТАЖ  И МОТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТИХОТВОРНОГО ТЕКСТА

БЕКМЫРЗА  С. Б. АБАЙ - ҰСТАЗ АҚЫН

ЖҰБАНОВ  А.Қ., ЖҰБАНОВА Е.Б.  ҚАЗАҚ ЖАЗБА  МӘТІНДЕРІНДЕГІ ГРАФЕМА ҚОЛДАНЫСЫНЫҢ  СТАТИСТИКАСЫ

ТІЛЕПОВ Ж.  М. ӘУЕЗОВ – МАНАСТАНУШЫ

МАМЫРБЕКОВА  Г.М.  ҚЫПШАҚ ТІЛДІ ЕСКЕРТКІШТЕРДЕГІ ЕЛІКТЕУІШ СӨЗДЕР

КАДЕЕВА М.И.  ЗАКОНЫ АНАЛОГИИ И АНОМАЛИИ В ЯЗЫКЕ

ШАРИПБАЕВ  А.А.,  КАРАБАЛАЕВА  М.Х.  ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОСЛОЙНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ОБРАТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ

КӘРІБАЕВА Г.  КОНТЕКСТІ АЙМАҚТЫҚ СӨЗДІКТЕРДЕГІ СӨЗДІК ДЕФИНИЦИЯСЫН ТҮЗУДЕГІ МАҢЫЗЫ

КАДИНА Ж.З.  МЕНТАЛИТЕТ КОНЦЕПЦИЯСЫНЫҢ  ОНТОЛОГИЯЛЫҚ  ТАБИҒАТЫ ЖӘНЕ ¥ЛТТЫҚ  МІНЕЗ  ҰҒЫМЫМЕН  АРАҚАТЫНАСЫ

ЖАНПЕЙІСОВА С. С. ӘН - ХАЛЫҚ ҒҰМЫРНАМАСЫНЫҢ ШЕЖІРЕСІ

КАСЫМОВА Г.У.  РОДИЛЬНАЯ ОБРЯДНОСТЬ И ПОХОРОННЫЙ РИТУАЛ

ЙЫЛМАЗ М. Ә.   ҚАЗАҚСТАН ЖЭНЕ ТҮРКИЯДАҒЫ АЙТЫСТАРДЫҢ ДӘСТҮР  ЕРЕКШЕЛІГІ

ӘБДИМАНҰЛЫ  Ә. АЗАТШЫЛ РУХТЫ ОЯТҚАН АҚЫН

АДАЕВА  А.БӨГДЕ  СӨЗДЕРДІҢ СИНОНИМДЕРІ

АБДУКЕРИМОВА Т. "ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН" ГАЗЕТ  БЕТІНДЕГІ МАҒЫНАЛЫ  СӨЗДЕР

ЖИРЕНОВ С.А. АҚЫН-ЖЫРАУЛАР ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ «ТАҒДЫР» КОНЦЕПЦИЯСІНЫҢ ТІЛДІК ТАНЫМДЫҚ СИПАТЫ

СЕИТОВА Ф. ДИСТРИБУТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИХ МЕТАФОР

БЕГАЛИЕВА Р. Н. ШЕШЕНДІК СӨЗДЕРДЕГІ АДАМГЕРШІЛІК ТАҒЫЛЫМЫ

Nazarbaev 2017

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН - ЕЛБАСЫ

ПОСЛАНИЕ


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com

 

 

Яндекс.Метрика