меню

Известия НАН РК. Серия филологическая

ИМАНБЕРДИЕВА С.Д. ТАРИХИ ЕСКЕРТКІШТЕРДЕГІ ОНИМДЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІ

КОНДЫБАЕВА Р. ПЕРЦЕПТИВТІ ФОНЕТИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН КЕЙБІР ӘДІСТЕР

ЖУСІПОВ А.Е. ҚАЙШЫЛЫҚТЫҢ МОНОЛОГ, ДИАЛОГ АРҚЫЛЫ БЕРІЛУ ЖОЛДАРЫ

КАМАЛҚЫЗЫ Ж. Р.БЕРДІБАЙ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ РОМАНЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

МАМАЕВА Г.Б. ТІРКЕСТІ ТЕРМИНДЕРДІҢ ҚҰРАМЫ

ӘЛІМБЕК Г. «СӨЗ» КОНЦЕПТІ ҰЛТТЫҚ ҒАЛАМ БЕЙНЕСІ КОМПОНЕНТІ РЕТІНДЕ (МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕР НЕГІЗІНДЕ)

КАЙЫРБАЕВА Ж.К,. ЕКПІННІҢ ОРНЫ ЖӘНЕ ЕКПІН ҚАБЫЛДАУШЫ ТІЛДІК БІРЛІКТЕР

ИСМАГУЛОВА Н.С. ТАБИҒИ ЖАРАТЫЛЫС ЖӘНЕ ТАҒЫЛЫМ

ӘЛІМЖАНОВА А.А. СЫРМАҚ ӨНЕРІНІҢ СЫРЫ

ДАУКЕЕВА С.Д. ТЕОРИЯ КОМПОЗИЦИИ В ТРАКТАТЕ АЛЬ-ФАРАБИ «БОЛЬШАЯ КНИГА МУЗЫКИ»

АБДРАХМАН Г.Б. К ВОПРОСУ О КОМПОЗИЦИОННОМ ВОПЛОЩЕНИИ АВТОРСТВА В КАЗАХСКОЙ УСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕСНЕ XIX ВЕКА

ТЕБЕГЕНОВ Т.С. ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНІҢ ҚАЙРАТКЕР-СЫНШЫСЫ (КӨРНЕКТІ ӘДЕБИЕТТАНУШЫ-ГАЛЫМ, АКАДЕМИК МҰХАМЕДЖАН КАРАТАЕВТЫҢ ТУГАНЫНА —100 ЖЫЛ)

 

МАМАЕВА Г.Б. ТЕРМИН ЖАСАМНЫҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ТӘСІЛІ

ШОҚЫМ Г.Т. ӘЛЕМНІҢ ТІЛДІК БЕЙНЕСІНДЕГІ ГЕНДЕРЛІК МЕТАФОРАНЫҢ МӘНІ

РАЕВА Г.М. ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ДАУЫСТЫСЫНЫҢ КӨНЕ ТЕГІ

МУСАБЕКОВА У.Е. ЯЗЫКОВАЯ НОРМА КАК ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО КОММУНИКАТИВНОГО ПРОЦЕССА

СЕЙДАХМЕТОВА Р.Г.О СОЦИАЛЬНЫХ ДОМИНАНТАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕЗАУРУСА

РАИМБЕКОВА М.А. ПРОСОДИИ И СЛОВО В РУССКОМ И КАЗАХСКОМ ЯЗЫКАХ

ИМАМБАЕВА Ғ.Е. ЕТІС КАТЕГОРИЯСЫНЫҢ  КОММУНИКАТИВТІК ҚЫЗМЕТІ

ҚУСМАНОВА  К. АЙТЫС ӨЛЕҢДЕРІНДЕГІ КЕЙБІР ЭТНОГРАФИЗМДЕРДІҢ ЛИНГВОМӘДЕНИЕТТАНЫМДЫҚ СИПАТЫ

МЕДЕУБЕКУЛЫ С. ШЕШЕН  СӨЗДЕГІ ЖУРНАЛИСТІК-САЗГЕРЛІК АЙТЫНДАР

ӘМІРОВА  Г.О. АЛЫМ-САЛЫҚ АТАУЛАРЫНА ҚАТЫСТЫ ТЕРМИНДЕР

САТЫБАЛДИЕВА А.Е. XX  ҒАСЫРДЫҢ БАСЫҢДАҒЫ ЖӘНЕ ОЛАРДАН КЕЙІНГІ ҚАЗАҚ ОҚЫТУШЫЛАРЫНЫҺ БІЛІМ ТЕРМИНДЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ОРНЫ

КЫСМУРАТОВА Ж.Т. ТАКТИКИ ДИАГНОСТИРУЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ МЕДИЦИНСКОГО ДИСКУРСА

КӨБДЕНОВА Г.Б. ТЕОРИЯЛЫҚ ЛЕКСИКОГРАФИЯНЫҢ ҒЫЛЫМИ НЕГІЗДЕРІ

БҰЛТБАЕВА А.З. МАХАМБЕТ ӨТЕМІСҰЛЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ӨНЕРІ

НАТБАЕВ Ж. ОРТА АЗИЯ БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІНІҢ КӨШБАСШЫСЫ

МАХМЕТОВА Б.Т. ЖЫРШЫ, САЛ-СЕРІЛЕРДІҢ ДӘСТҮРЛІ МУЗЫКАДАҒЫ РӨЛІ

ШИСЫР И.С. МИФЫ О ШЭНЬСЯНЬ-БЕССМЕРТНЫХ В ФОЛЬКЛОРЕ ХУЭЙЦЗУ (ДУНГАН) ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

БАГЛАН БИБІЖАН ҚАРА ӨЛЕҢНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ОРНЫҚБАЙУЛЫ Ә. АБАЙ ЖӘНЕ НАРЫҚ (АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫҢДАҒЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚҰН КӨЗҚАРАСЫ)

АЙТУГАНОВА С.Ш. ЛИРИКАЛЫҚ ПРОЗАДАҒЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕГІЗДЕУ

ИСМАГУЛОВА Н.С. «СӘКЕН СЕЙФУЛЛИН» ЖӘНЕ «ҚАШҚАР ҚЫЗЫ» ДРАМАЛЫҚ ШЫҒАРМАЛАРЫ

ИМАНЖАПАРОВ М.Т. САПАРҒАЛИ АҚЫННЫҢ МЫСАЛ АЙТЫСЫ МЕН ЖЫРШЫЛЫҚ ҚЫРЫ

 

МАМАЕВА Г.Е. ТЕРМИН ЖАСАМНЫҢ  АНАЛИТИКАЛЫҚ ТӘСІЛІ

ДЖУМАЛИЕВА Г.К. ВАРИАТИВНОСТЬ ФРЕЙМОВЫХ КОМПОНЕНТОВ (ТЕМПОРАЛЬНЫЙ, ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ, ПРИЧИННЫЙ) В ПЕРЕВОДЕ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

САДЫБЕКОВО С.И. КОМПАРАТИВНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В НАРОДНОЙ МЕТРОЛОГИИ

ЖИРЕНОВ С.Л. ТІЛДЕГІ АФОРИЗМДЕРДІҢ КОНЦЕПТУАЛДЫ СИПАТЫ

ӨМІРБЕКОВА Ж.Қ. ТҰРАҚТЫ СӨЗТІРКЕСТЕРІНІҢ ЛИНГВОМӘДЕНИ МӘНІ (Ә.НҰРПЕЙІСОВТІҢ «СОҢҒЫ ПАРЫЗ» РОМАНЫ НЕГІЗІНДЕ)

ИМАНЖАПАРОВ М.Т. АЙТЫС ӨНЕРІ ЖӘНЕ  ХАЛЫҚ  АҚЫҢДАРЫ

ИСМАГУЛОВА Н.С. ҚАЗАҚ  ДРАМАТУРГИЯСЫНДАҒЫ С.МҰКАНОВТЫҢ СӘТТІ ҚАДАМДАРЫ

ШИСЫР И.С. ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ ХУЭЙЦЗУ (ДУНГАН) О КОНТАКТАХ С ДУХАМИ (С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТРУКТУРНОГО ИЗУЧЕНИЯ)

ОМАРОВ Т. ҚЫРҒЫЗ АҚЫНДАРЫНЫҢ  ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫҢДАҒЫ  ҚАЗАҚ  ТАҚЫРЫБЫ

КЕНЖАЛИН  Қ.К.  ЕРТЕГІ КЛАССИФИКАЦИЯЛАРЫТУРАЛЫ (ААРНЕ АНТИ-С.ТОМСОН ЖЂНЕ ЭБЕРХАРД-БОРАТОВ ЕҢБЕКТЕРІНІН ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ)

ҚОЖАҚАНОВА М. Т. АБАЙДЫҢ  «СЕГІЗ АЯҚ» ӨЛЕІНІҢ ТӘРЖІМАЛАРЫ ХАҚЫНДА

ТЕБЕГЕНОВ Т. ДАРЫҢДЫ АҚЫННЫҢ  ДАНАЛЫҚ ПОЭЗИЯСЫ

 

РАМАЗАНОВА Г.Х. СЛОВАРНАЯ СИСТЕМА НАУЧНОГО ТЕКСТА

ИМАМБАЕВА Ғ.Е. ЫРЫҚСЫЗ ЕТІСТІҢ МӘТІН КӨЛЕМІНДЕГІ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ СИПАТЫ

НАСЫРОВ Ш. ЕР-ТҰРМАН ЖАБДЫҚТАРЫН ӨҢДЕУ, ӘШЕКЕЙЛЕУ ТӘСІЛДЕРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ АТАУЛАР

ЖҮРСІНАЛИНА Г.Қ. ОЙТАЛҚЫНЫҢ СИНТАКСИСТІК СИПАТЫ

ШЫНЫБЕКОВА А.С. ДРАМАЛЫҚ СЉЙЛЕУ ШЫҒАРМАСЫНДАҒЫ ТІЛ МЕН СӨЙЛЕУ

ТИМОФЕЕВА О.Н. УСЕЧЕНИЯ В КОМПЬЮТЕРНОМ ЖАРГОНЕ

ДИАРОВА М.А. ИМЯ ОТЦА В КАЗАХСКОЙ АНТРОПОНИМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

КИЛЬДИБЕКОВА Б.Е. НАБЛЮДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ «КОДИРОВАНИЯ» И «ДЕКОДИРОВАНИЯ» В ЯЗЫКЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ТЕКСТОВ В ГАЗЕТНОМ ДИСКУРСЕ

КАЛИЕВА А.К. РИТМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

МОЛГАЖДАРОВ К.К.КӨМЕКШІ ЕСІМДЕРГЕ ҚАТЫСТЫ МӘСЕЛЕЛЕР

МАХАНОВА Л.З. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОНЯТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ

КАЛКАБАЕВА Г.У. ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ИМЕНА В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

СНАСАПОВА Г.Ж. КОНЦЕПТ МАЗМҰНЫНДАҒЫ ДҮНИЕ ТУРАЛЫ БІЛІМДЕРДІҢ ҰЛТТЫҚ СИПАТЫ

ИБРАЕВА Ж.К,. САЯСАТКЕРДІҢ ТІЛДІК ТҰЛҒАСЫ ПСИХОЛИНГВИСТИКА НЫСАНЫ РЕТІНДЕ

АГАДИЛОВА Л.Ж. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТУМАНОВА А.Б. КАЗАХИЗМЫ КАК ПОКАЗАТЕЛИ КОНТАМИНИРОВАННОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА ПИСАТЕЛЯ-БИЛИНГВА

АЛИЕВА С.А. Д.ИСАБЕКОВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ҚАЙТАЛАМА СӨЗДЕР МЕН БІРЫҢҒАЙ МҮШЕЛЕРДІҢ СТИЛЬДІК ҚЫЗМЕТІ

СЕЙДАХМЕТОВА Р.Г. ФРЕЙМОВАЯ МОДЕЛЬ КОНЦЕПТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ӘУЕСБАЕВА  П.Т. ЕРТЕГІ СЮЖЕТІНДЕГІ ЭПОС ӘСЕРІ

КУАНЫШ Ш .Т. Ә.КЕКІЛБАЙҰЛЫНЫҢ КӨСЕМ СӨЗДЕРІ

ИБРАЕВА Ж.Б. СПОСОБЫ ПОСТИЖЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОМ КОНТЕКСТЕ

ИБРАЕВА Ж.Б. ТИПИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ НУРПЕИСОВСКОЙ ПРОЗЫ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА А.НУРПЕИСОВА «ПОСЛЕДНИЙ ДОЛГ» И ПУБЛИЦИСТИКИ)

АЛСАБЕКОВ М.-Х.У. О СЮЖЕТИКЕ КАЗАХСКИХ ГЕРОИЧЕСКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДАСТАНОВ

БЕРДИЛЛАЕВА М.Б. В.В.РАДЛОВТЫҢ «ТҮРКІ ТІЛДЕР СӨЗДІГІН ЖАСАУ ТӘЖІРИБЕСІ» АТТЫ СӨЗДІГІНІҢ ТИПОЛОГИЯЛЫҚ, ЖАНРЛЫҚ ЖІКТЕМЕЛІК БЕЛГІЛЕРІ

ИСАЕВА ¥. ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ КІЛЕМГЕ ҚАТЫСТЫ АТАУЛАРДЫҢ ЛЕКСИКА-СЕМАНТИКАЛЫҚ ТОПТАРЫ

АБНАСЫРОВА Ғ.Ж. БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН ПРОЗАЛЫҚ ШЫҒАРМАЛАРДАҒЫ АНТРОПОНИМДЕР

КОНЫС  Л. Ө. АҚЫПБЕКҰЛЫ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ДІНИ СИПАТТЫ ЖЫРЛАР

АБЖАМАЛОВА Ж.Е. КОНТРАСТИВТІ ЛИНГВИСТИКА ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛІН ШЕТ ТІЛІ РЕТІНДЕ ОҚЫТУ

 

Nazarbaev 2017

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН - ЕЛБАСЫ

ПОСЛАНИЕ


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com

 

 

Яндекс.Метрика