меню

Известия НАН РК. Серия филологическая

ОРАЗБЕК М. ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ҚАҺАРМАН СЫРЫ

МАЙЛЫБАЕВА С.К   СУРЕТКЕР ТАҒЫЛЫМЫ

ЖҮСІПОВ Н.К.   XX ҒАСЫРДЫҢ 20-ЖЫЛДАРЫ НДАҒЫ ФОЛЬКЛОРДЫ ЖАРИЯЛАУДЫҢ ШАРТТАРЫ МЕН ТҮРЛЕРІ

НҮРПЕЙІСОВ Н.Ж. 70-80 ЖЫЛДАРДАҒЫ ӘДЕБИ СЫН ЖӘНЕ М.ҚАРАТАЕВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ

ЖАНПЕЙІСОВ Е.  ТӨРТ ТҮЛІК ТӨҢІРЕГІНДЕ: ЖЫЛҚЫ (ЕКІНШІ МАҚАЛА)

СӘРСЕМБАЕВА Н.А.   СИНТАКСИСТІК ҚҰРЫЛЫМДАР ЖӘНЕ БЕЛГІСІЗДІК КАТЕГОРИЯСЫ

ТІЛЕУБЕРДИЕВ Б.М. ҚАЗАҚ ТОПОНИМДЕРІ МЕН АНТРОПОНИМДЕРІНІҢ "ТІЛ-МӘДЕНИЕТ" ҚАТЫНАСЫНДАҒЫ ФОНДЫҚ БІЛІМДЕР КӨРІНІСІ

ЖАРТЫБАЕВ А.Е.   ЭТИМОЛОГИЯ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТІЛ ТАРИХЫ МЕН ТОПОНИМДЕРГЕ ҚАТЫСЫ

АЛИЕВА С.Б. СПЕЦИФИКА АРТИКУЛЯЦИОННЫХ БАЗ РУССКОГО И КАЗАХСКОГО ЯЗЫКОВ КАК ОСНОВА МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ НОРМАМ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ

НАЙМАНОВА Ч.К.  К ВОПРОСУ О ВАЛЕНТНОСТИ ГЛАГОЛА (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО, КЫРГЫЗСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)

БИБЕКОВ Қ.Т.   ҚИМЫЛДЫҢ ӨТУ СИПАТЫ КАТЕГОРИЯСЫНЫҢ ТҮРКІТАНУДА ЗЕРТТЕЛУІ

БАРАТОВА Ш.  ҚУТЛУҚОВ А. ПОЭЗИЯСЫНДА ӨЛЕҢ ӨЛШЕМДЕРІНІҢ ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛШТЕРІ

БАВАШ Г. МАХМҰТ ҚАШҚАРИ СӨЗДІГІНДЕГІ ПАРЕМИЯЛАРДЫҢ БЕРІЛУІ

ЕРДЕМБЕКОВ Б.А.   ШӘКӘРІМ - АБАЙДЫҢ АҚЫНДЫҚ МЕКТЕБІНІҢ КӨРНЕКТІ ШӘКІРТІ

ЖАНХОЖАЕВА М.О.   ПЕРЕДАЧА ПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРИ ПЕРЕВОДЕ МЕСТОИМЕНИЯ ТЫ\ВЫ И ЧАСТИЦЫ -С

ЕРІМБЕТОВА Г.Х. - Б.МОМЫШҰЛЫНЫҢ САЯСИ-ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ ТӨЛІМДІК ОЙ-ПІКІРЛЕРІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫНА ӘСЕР ЕТКЕН ҚОҒАМДЫҚ-ТАРИХИ, МӘДЕНИ-РУХАНИ ЖАҒДАЯТТАР

ИСАЕВА Ж.А. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬДЫ ФОНЕТИКАНЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ

БАРАТОВА М.Н.   МӘШҺҮР ЖҮСІП ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ СТИЛІ

ЖҰМАБАЕВА Ж.   ҚАЗАҚ ВОКАЛИЗМІНІҢ ДАМУ ЖОЛДАРЫ ЖАЙЫНДА

ӨТЕН А.Ж. - КЕНЕН ӘЗІРБАЕВТЫҢ «ӘЛИ БАТЫР» ДАСТАНЫНЫҢ ТЕКСТОЛОГИЯСЫ

MҰҚАШЕВ Е.С.   УӘЙІС АҚЫННЫҢ ӘНШІЛІК МҰРАСЫ

КЕНБАЕВА С.    ШЫРАЙ КАГЕГОРИЯСЫНЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ

КӘУКЕРБЕКОВА Б.  ОМОНИМИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ПОЛИСЕМИЯЛЫҚ СЕМАНТИКАЛЫҚ ЕКІҰШТЫ ҚҰРЫЛЫМДАРДЫҢ АРАЖІГІН АЖЫРАТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

БАЙҚАДАМОВА  Г.К.- А. Е. АЛЕКТОРОВТЫҢ «КӨРСЕТКІШІНДЕГІ» ШЫҒЫСТАНУШЫЛАР МАҚАЛАЛАРЫ

КЕНЖЕҒАРАЕВ Н. АВТОР МЕН ТЫНДАУШЫ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫНДАҒЫ ИНТОНАЦИЯНЫҢ ОРНЫ

ДАЛАБАЕВА Г.М.  СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «КОНЦЕПТ» И ПРОБЛЕМА ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ В КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

ЖҮНІСБЕК Ә.   ҚАЛИҰЛЫНЫҢ Б.   «ӨСІМДІК АТАУЛАРЫНЫҢ ОРЫСША-ҚАЗАҚША ЖӘНЕ ҚАЗАҚША-ОРЫСША СӨЗДІП ТУРАЛЫ...

МАМАЕВА Г.Е. ТЕРМИН ЖАСАМНЫҢ  АНАЛИТИКАЛЫҚ ТӘСІЛІ

ДЖУМАЛИЕВА Г.К. ВАРИАТИВНОСТЬ ФРЕЙМОВЫХ КОМПОНЕНТОВ (ТЕМПОРАЛЬНЫЙ, ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ, ПРИЧИННЫЙ) В ПЕРЕВОДЕ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

САДЫБЕКОВО С.И. КОМПАРАТИВНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В НАРОДНОЙ МЕТРОЛОГИИ

ЖИРЕНОВ С.Л. ТІЛДЕГІ АФОРИЗМДЕРДІҢ КОНЦЕПТУАЛДЫ СИПАТЫ

ӨМІРБЕКОВА Ж.Қ. ТҰРАҚТЫ СӨЗТІРКЕСТЕРІНІҢ ЛИНГВОМӘДЕНИ МӘНІ (Ә.НҰРПЕЙІСОВТІҢ «СОҢҒЫ ПАРЫЗ» РОМАНЫ НЕГІЗІНДЕ)

ИМАНЖАПАРОВ М.Т. АЙТЫС ӨНЕРІ ЖӘНЕ  ХАЛЫҚ  АҚЫҢДАРЫ

ИСМАГУЛОВА Н.С. ҚАЗАҚ  ДРАМАТУРГИЯСЫНДАҒЫ С.МҰКАНОВТЫҢ СӘТТІ ҚАДАМДАРЫ

ШИСЫР И.С. ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ ХУЭЙЦЗУ (ДУНГАН) О КОНТАКТАХ С ДУХАМИ (С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТРУКТУРНОГО ИЗУЧЕНИЯ)

ОМАРОВ Т. ҚЫРҒЫЗ АҚЫНДАРЫНЫҢ  ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫҢДАҒЫ  ҚАЗАҚ  ТАҚЫРЫБЫ

КЕНЖАЛИН  Қ.К.  ЕРТЕГІ КЛАССИФИКАЦИЯЛАРЫТУРАЛЫ (ААРНЕ АНТИ-С.ТОМСОН ЖЂНЕ ЭБЕРХАРД-БОРАТОВ ЕҢБЕКТЕРІНІН ЖАЛПЫ СИПАТТАМАСЫ)

ҚОЖАҚАНОВА М. Т. АБАЙДЫҢ  «СЕГІЗ АЯҚ» ӨЛЕІНІҢ ТӘРЖІМАЛАРЫ ХАҚЫНДА

ТЕБЕГЕНОВ Т. ДАРЫҢДЫ АҚЫННЫҢ  ДАНАЛЫҚ ПОЭЗИЯСЫ

 

ИМАНБЕРДИЕВА С.Д. ТАРИХИ ЕСКЕРТКІШТЕРДЕГІ ОНИМДЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІ

КОНДЫБАЕВА Р. ПЕРЦЕПТИВТІ ФОНЕТИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН КЕЙБІР ӘДІСТЕР

ЖУСІПОВ А.Е. ҚАЙШЫЛЫҚТЫҢ МОНОЛОГ, ДИАЛОГ АРҚЫЛЫ БЕРІЛУ ЖОЛДАРЫ

КАМАЛҚЫЗЫ Ж. Р.БЕРДІБАЙ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ РОМАНЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

МАМАЕВА Г.Б. ТІРКЕСТІ ТЕРМИНДЕРДІҢ ҚҰРАМЫ

ӘЛІМБЕК Г. «СӨЗ» КОНЦЕПТІ ҰЛТТЫҚ ҒАЛАМ БЕЙНЕСІ КОМПОНЕНТІ РЕТІНДЕ (МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕР НЕГІЗІНДЕ)

КАЙЫРБАЕВА Ж.К,. ЕКПІННІҢ ОРНЫ ЖӘНЕ ЕКПІН ҚАБЫЛДАУШЫ ТІЛДІК БІРЛІКТЕР

ИСМАГУЛОВА Н.С. ТАБИҒИ ЖАРАТЫЛЫС ЖӘНЕ ТАҒЫЛЫМ

ӘЛІМЖАНОВА А.А. СЫРМАҚ ӨНЕРІНІҢ СЫРЫ

ДАУКЕЕВА С.Д. ТЕОРИЯ КОМПОЗИЦИИ В ТРАКТАТЕ АЛЬ-ФАРАБИ «БОЛЬШАЯ КНИГА МУЗЫКИ»

АБДРАХМАН Г.Б. К ВОПРОСУ О КОМПОЗИЦИОННОМ ВОПЛОЩЕНИИ АВТОРСТВА В КАЗАХСКОЙ УСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕСНЕ XIX ВЕКА

ТЕБЕГЕНОВ Т.С. ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНІҢ ҚАЙРАТКЕР-СЫНШЫСЫ (КӨРНЕКТІ ӘДЕБИЕТТАНУШЫ-ГАЛЫМ, АКАДЕМИК МҰХАМЕДЖАН КАРАТАЕВТЫҢ ТУГАНЫНА —100 ЖЫЛ)

 

МАМАЕВА Г.Б. ТЕРМИН ЖАСАМНЫҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ТӘСІЛІ

ШОҚЫМ Г.Т. ӘЛЕМНІҢ ТІЛДІК БЕЙНЕСІНДЕГІ ГЕНДЕРЛІК МЕТАФОРАНЫҢ МӘНІ

РАЕВА Г.М. ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ДАУЫСТЫСЫНЫҢ КӨНЕ ТЕГІ

МУСАБЕКОВА У.Е. ЯЗЫКОВАЯ НОРМА КАК ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО КОММУНИКАТИВНОГО ПРОЦЕССА

СЕЙДАХМЕТОВА Р.Г.О СОЦИАЛЬНЫХ ДОМИНАНТАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕЗАУРУСА

РАИМБЕКОВА М.А. ПРОСОДИИ И СЛОВО В РУССКОМ И КАЗАХСКОМ ЯЗЫКАХ

ИМАМБАЕВА Ғ.Е. ЕТІС КАТЕГОРИЯСЫНЫҢ  КОММУНИКАТИВТІК ҚЫЗМЕТІ

ҚУСМАНОВА  К. АЙТЫС ӨЛЕҢДЕРІНДЕГІ КЕЙБІР ЭТНОГРАФИЗМДЕРДІҢ ЛИНГВОМӘДЕНИЕТТАНЫМДЫҚ СИПАТЫ

МЕДЕУБЕКУЛЫ С. ШЕШЕН  СӨЗДЕГІ ЖУРНАЛИСТІК-САЗГЕРЛІК АЙТЫНДАР

ӘМІРОВА  Г.О. АЛЫМ-САЛЫҚ АТАУЛАРЫНА ҚАТЫСТЫ ТЕРМИНДЕР

САТЫБАЛДИЕВА А.Е. XX  ҒАСЫРДЫҢ БАСЫҢДАҒЫ ЖӘНЕ ОЛАРДАН КЕЙІНГІ ҚАЗАҚ ОҚЫТУШЫЛАРЫНЫҺ БІЛІМ ТЕРМИНДЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ОРНЫ

КЫСМУРАТОВА Ж.Т. ТАКТИКИ ДИАГНОСТИРУЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ МЕДИЦИНСКОГО ДИСКУРСА

КӨБДЕНОВА Г.Б. ТЕОРИЯЛЫҚ ЛЕКСИКОГРАФИЯНЫҢ ҒЫЛЫМИ НЕГІЗДЕРІ

БҰЛТБАЕВА А.З. МАХАМБЕТ ӨТЕМІСҰЛЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ӨНЕРІ

НАТБАЕВ Ж. ОРТА АЗИЯ БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІНІҢ КӨШБАСШЫСЫ

МАХМЕТОВА Б.Т. ЖЫРШЫ, САЛ-СЕРІЛЕРДІҢ ДӘСТҮРЛІ МУЗЫКАДАҒЫ РӨЛІ

ШИСЫР И.С. МИФЫ О ШЭНЬСЯНЬ-БЕССМЕРТНЫХ В ФОЛЬКЛОРЕ ХУЭЙЦЗУ (ДУНГАН) ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

БАГЛАН БИБІЖАН ҚАРА ӨЛЕҢНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ОРНЫҚБАЙУЛЫ Ә. АБАЙ ЖӘНЕ НАРЫҚ (АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫҢДАҒЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚҰН КӨЗҚАРАСЫ)

АЙТУГАНОВА С.Ш. ЛИРИКАЛЫҚ ПРОЗАДАҒЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕГІЗДЕУ

ИСМАГУЛОВА Н.С. «СӘКЕН СЕЙФУЛЛИН» ЖӘНЕ «ҚАШҚАР ҚЫЗЫ» ДРАМАЛЫҚ ШЫҒАРМАЛАРЫ

ИМАНЖАПАРОВ М.Т. САПАРҒАЛИ АҚЫННЫҢ МЫСАЛ АЙТЫСЫ МЕН ЖЫРШЫЛЫҚ ҚЫРЫ

 

Nazarbaev 2017

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН - ЕЛБАСЫ

ПОСЛАНИЕ


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com

 

 

Яндекс.Метрика