85 лет 00

 

                    

Алаш Ұлттық-демократиялық партиясының құрылғанына­ 100 жыл толуына арналған конференцияға дайындалған кітаптардың тізімі

 

 1. 1916-1926 / Бөкейханов, Ә. (Қыр баласы), Щестяков. - Мәскеу : Кеңес одағындағы елдердің кіндік баспасы, 1926. - 21 б.
 2. 23 жоқтау : Қазақ тарихының 400 жылын алады / Байтұрсынұлы А., Бөкейханов Ә. - Мәскеу : Кеңес одағындағы елдердің кіндік баспасы, 1926. - 156 б.
 3. Hayit, Baymirza.Die nationalenRegierungen von Kokand (Choqand) und der AlaschOrda / Hayit, Baymirza. - Munchen, 1950. - 110 s.
 4. Айбасов Б. Жаратылыстану құралы. – Қызылорда, 1928
 5. Аймауытұлы, Жүсіпбек.Жан жүйесі мен өнер таңдау / Аймауытұлы, Жүсіпбек. - Мәскеу : Қазақстан мемлекет баспасының күншығыс бөлімі, 1926. - 80 б.
 6. Асфендияров С. Нац. – освободительное восстание 1916 г... – М., 1936
 7.  Асфендияров С. Шығыстағы ұлттық төңкерісшіл қозғалыстың тарихы. 1 сабақ. – 1931
 8. Байтурсынов А. Новый букварь. – Қызыл орда, 1925
 9. Байтурсынулы А. Оқу құралы. – Ташкент, 1922
 10. Бөкеев Шаһангерей. Көкселдір. – Орынбор, 1910. – 28 б.
 11. Досмухамедов Х. Казахская народная литература. – Ташкент, 1928
 12. Досмұхамедұлы Халел. Жануарлар. 3-бөлім. – Қызылорда, 1927. – 179 б.
 13. Дулатов Міржақып. Азамат. – Оренбург, 1913. – 48 б.
 14. Дулатов Міржақып. Оқу құралы. Бастауыш мектепте екінші жыл оқылатын ... .– Оренбург, 1916. – 128 б.
 15. Дулатов Міржақып. Оян Қазақ! – Уфа, 1910. – 100 б.
 16. Әуез ұлы ,Мұхтар.Қараш-қараш оқиғасы : Әңгімелер жинағы / Әуез ұлы ,Мұхтар. - Алма-Ата : Қазақстан көркем әдеб.баспасы, 1936. - 132б.
 17. Әуез ұлы ,Мұхтар.Тас түлек : Пьеса,әңгімелер жинағы / Әуез ұлы ,Мұхтар. - Алма-Ата : Қазақстан көркем әдеб.баспасы, 1935. - 379б.
 18. Жер заңы / Ауд. Омарұлы Елдес. - Қызылорда : Қазақстан, 1927. - 82 б. - Мәтін араб шрифтімен берілген.
 19. Жумабаев М. Педагогика. – Ташкент, 1923. – 108 б.
 20. Құдайбердіұлы Шәкәрім. Қазақ айнасы. – Семипалатинск, 1912. – 50 б.
 21. Құдайбердіұлы Шәкәрім. Түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі. – Орынбор, 1911. – 114 б.
 22. Малдыбаев Мұстақым. Қазақша ең жаңа әліппе. (Төте оқу). – Уфа, 1912. – 31 б.
 23. Мартыненко,Н.Алаш-Орда : Сборник документов / Н. Мартыненко; Предисл.У.Исаева. - Кзыл-Орда, 1929. - 163с.
 24. Мың бір мақал / Жинаушы Ахмет Баржақсыбаласы. – Мәскеу, 1923. – 58 б.
 25. Программа единой партшколы и политчиток аула / Перевод Жолдыбаев М. – 1928
 26. Тынышбаев, Мухамеджан.Киргиз-казахи в 17-18 веках / Тынышбаев, Мухамеджан. - Кзыл -Орда :Изд.О-ва изучения Казахстана, 1926. - 14с.
 27. Тынышпаев,М.Материалы к истории киргиз-казакского народа (Читаны в Туркестанском Отделе Русского Географического Общества в 1924-1925гг.) / М. Тынышпаев. - Ташкент :Вост.отд.Кирг.Гос.изд-ва, 1925. - 64с. :илл.
 28. Шонанұлы Телжан. Қазақ тілінің оқу құралы. – 1933.
 29. Ағартушы Халел. Жинақ / Құрастырған Ғ.Қабдолқайырұлы. - Алматы: Арыс, 2004.-272 б.
 30. Айқап. /Құраст.Ү.Сұбханбердина,  С.Дәуітов. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1995. – 366 б.
 31. Аққұлұлы С. Әлихан Бөкейхан. Зерттеулер, мақалалар, сұхбаттар. Исследования, статьи и интервью. – Алматы: «Ер Жәнібек» Халықаралық қоғамдық қоры, 2016. – 528 б.
 32. «Алаш және Тәуелсіз Қазақстан: идеялар мен ұстанымдар сабақтастығы» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.– Алматы, 2008. – 476 б.
 33. «Алаш және Тәуелсіз Қазақстан» атты кітап көрмесінің каталогы. – Алматы, 2008. – 35 б.
 34. Алаш автономиясы //Қазақстан тарихы. Энциклопедиялық анықтамалық. – Алматы: Аруна, 2006. – 34-35 б.
 35. Алаш айтқан асыл сөз. – Алматы: Ел-шежіре, 2016. – 296 б.
 36. Алаш арысы. / Құрастырғандар: З.Қожанова, М.Жармұхамедұлы.-Алматы: Қазақпарат, 2011. - 320 б.
 37. Алаш көсемсөзі. Сарыарқа: 10 томдық. 10-кітап. – Алматы: Өнер,2011. – 360 б.
 38. Алаш көсемсөзі. Сарыарқа: 10 томдық. 9-кітап.– Алматы: Өнер,2011. – 320 б.
 39. Алаш көсемсөзі: Дін мәселесі.-3 т. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2014. – 400 б.
 40. Алаш көсемсөзі: Жер мәселесі.-1 т. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2014. – 400 б.
 41. Алаш көсемсөзі: Тіл мәселесі.-2 т. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2014. – 400 б.
 42. Алаш күніне арналған «Алаш идеясы – ұлттық идея» атты  республикалық ғылыми-практикалық  конференция материалдары. – Алматы: «Арыс» баспасы, 2014. – 320 б.
 43. Алаш қозғалысы //Қазақстан тарихы. Энциклопедиялық анықтамалық. – Алматы: Аруна, 2006. – 35-36 б.
 44. Алаш қозғалысы. Құжаттар жинағы. Движение Алаш. Сборник документов и материалов.Т.1. – Алматы: Ел-шежіре,2004. – 552 с.
 45. Алаш қозғалысы. Құжаттар мен материалдар  жинағы. Движение Алаш. Сборник  документов и материалов. Т.3. Кн.1. – Алматы: Ел-шежіре,2007. – 304 с.
 46. Алаш қозғалысы.Құжаттар мен материалдар  жинағы. Движение Алаш. Сборник документов и материалов. Т.3. Кн.2. –  Алматы: Ел-шежіре,2007. –  344 с.
 47. Алаш қозғалысы. Құжаттар жинағы. Движение Алаш. Сборник документов и материалов.Т.4. – Алматы: Ел-шежіре, 2008. – 472 с.
 48. Алаш қозғалысы. Құрастырушылар: Е.Тілешов, Д.Қамзабекұлы, И.Нұрахмет. – Алматы: Сардар, 2008. – 324 б.
 49. Алаш-Орда и алашординцы: долгая дорога к свободе //Иллюстративная история Казахстана:с древнейших времен до наших дней. В 4-х томах.Т.3.-Алматы,2005.-С.89-107
 50. Алаш орда. Сборник документов / Сост. Н.Мартынов. – Алма-Ата: Айқап, 1992. – 192 с.
 51. Алаш партиясы  //Қазақстан тарихы. Энциклопедиялық анықтамалық. – Алматы: Аруна, 2006. –  39-40 б.
 52. Алаш ұлағаты: Алаш қайраткерлерінің ел болашағын елестеткен қанатты, даналық, түйін ойлары.-Алматы,2017.-224 б.
 53. Алаш. Алашорда. Энциклопедия. Құрастырған: Ғ.Әнес, С.Смағұлова. – Алматы: Арыс,2009. –  544 б.
 54. Алашорда  //Қазақстан тарихы. Энциклопедиялық анықтамалық. – Алматы: Аруна, 2006. – 37-39 б.
 55. Алаш-Орда и Алашординцы: долгая дорога к свободе //Иллюстрированная история Казахстана.Т.3. – С.89-107
 56. Алашорда: Фотоальбом. – Алматы: Орхон,2012. –  284 б.
 57. Аманжолова Д.А.  Алаш: исторический смысл демократического выбора. Историческая монография.– Алматы: Таймас, 2013. – 400 с.
 58. Аманжолова Д.А.  Очерки истории АЛАШ. Монография. – Ақтобе: ИП Жанадилов С.Т. – 2009. – 182 с.
 59. Арыстар қалдырған аманат. – Алматы: Орталық ғылыми кітапхана, 2008. – 316 б.
 60. Аяған Буркитбай. Красные и черные (материалы  Гуверовского архива). – Алматы, 2005. – 240 с.
 61. Әбдіманов Ө. «Қазақ» газеті. – Алматы: Қазақстан,1993.-168 б.
 62. Әбдиманұлы Ө.Ахмет Байтұрсынұлы.Зерттеу-эссе.-Алматы:Арда,2007.-296 б.
 63. Әлжанов О.Шығармалар жинағы.-Алматы:Алаш,2004.-296 б.
 64. Боранбаева Б.Ғұмар Қараш.Қоғамдық-саяси қызметі.-Алматы:Арыс,2014.-232 б.
 65. Бөкейхан Ә. Шығармаларының толық жинағы. Полное собрание сочинений.Т.1. –Астана: Сарыарқа, 2009. – 564 б.
 66. Бөкейхан Ә. Шығармаларының толық жинағы. Полное собрание сочинений.Т.2. – Астана: Сарыарқа, 2009. – 566 б.
 67. Бөкейхан Ә. Шығармаларының толық жинағы. Полное собрание сочинений.Т.6. – Астана: Сарыарқа, 2013. – 520 б.
 68. Бөкейхан Ә. Шығармаларының толық жинағы. Полное собрание сочинений.Т.7. – Астана: Сарыарқа, 2013. – 520 б.
 69. Бөкейхан Ә. Шығармаларының толық жинағы. Полное собрание сочинений.Т.9. – Астана: Сарыарқа, 2013. – 520 б.
 70. Бөкейхан Ә. Шығармаларының толық жинағы. Полное собрание сочинений.Т.3. – Астана: Сарыарқа, 2009. – 555 б.
 71. Бөкейхан Ә. Шығармаларының толық жинағы. Полное собрание сочинений.Т.4. – Астана: Сарыарқа, 2010. – 568 б.
 72. Бөкейхан Ә. Шығармаларының толық жинағы. Полное собрание сочинений.Т.5. – Астана: Сарыарқа, 2010. –560 б.
 73. Бөкейхан Ә. Шығармаларының толық жинағы.Полное собрание сочинений.Т.8. – Астана: Сарыарқа, 2013.-528 б.
 74. Бөкейхан Ә. Шығармалары.Сочинения./Құрастырған Сұлтанхан Жүсіп.Т.3.-Астана:Сарыарқа,2017.-616 б.
 75. жылдың күзіндегі саяси дағдарыстың өршуі. «Алаш» партиясы  //Қазақстан тарихы.  Бес томдық. –  4 т. – Алматы: Атамұра, 2010. – 108-118 б.
 76. Галиев В.З. Ұлтты оятқан кітап (М.Дулатов және оның «Оян,қазақ!» кітабының ізімен). – Алматы: Мектеп, 2013. – 416 б.
 77. Галиев В.З. Книга, разбудившая народ (Разыскания о Мыржакыпе Дулатове и его сборнике «Проснись, казах!»). – Алматы: Мектеп, 2011. – 528 с.
 78. «Ғасырларға созылған қасірет». Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. – Қарағанды, 2012. – 278 б.
 79. Движение Алаш: Сборник материалов судебных процессов над алашевцами. В 3-х томах.Т.1.-Алматы:ОФ «Дегдар»,2016.-424 с.
 80. Дала данасы (Ұлы ойшыл, философ, тарихшы, қазақ әдебиетінің классигі Шәкәрім Құдайбердіұлына арналған). – Алматы, 2009. – 260 б.
 81. Досмұхамедов Ж.Асыл тұлға.-Алматы:Жаухар,2012.-360 б.
 82. Досмұхамедұлы Х.Таңдамалы.Избранное.-Алматы:Ана тілі,1998.-384 б.
 83. Досмұхамедұлы Х. Таңдамалы еңбектері. Избранные труды.-Астана:Астана-полиграфия,2008.-400 б.
 84. Дулатбеков Н. Алаш ардақтылары: Санкт-Петербург іздері. – Алматы: «Таймас» баспасы, 2013. – 240 б.
 85. Дулатова Г.М. Алаштың сөнбес жұлдыздары. – Алматы: Мектеп, 2012. – 392 б.
 86. Дүйсенова Н. Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін тарихы. (1920-1950 ж.). – Алматы: «Елтаным» баспасы,2015. – 136 б.
 87. Елеукенов Ш. Мағжан.-Астана:Астана-полиграфия,2008.-392 б.
 88. Ескендірұлы М. «Алаш орда» министрлері. Министры «Алаш орды». – Алматы, 2008. – 114 б.
 89. Есмағамбетов К.Әлем таныған тұлға.(М.Шоқайдың дүниетанымы және қайраткерлік болмысы).-Алматы:Дайк-Пресс,2008.-504 б.
 90. Жангуттин Б.Магжан Жумабаев «Мой қазақ, ненастья час настал».Страницы биографии.-Алматы:ТОО «Қаратау КБ», 2016.-220 с.
 91. Жансүгіров І. Құжаттар, хаттар,күнделіктер, дала хикаялары.-Алматы:Үш қиян,2006.-592 б.
 92. Жетісулық алаш зиялылары. – Алматы: Үш қиян, 2016. – 296 б.
 93. Жұмабаев М. Табалдырық.Манифест /Баспаға әзірлеген М.Қойгелдиев.-Алматы:Тау-Самал,2011.-108 б.
 94. Жұмабаев М. Шығармалары. Т.1.- Өлеңдер, дастандар. - Алматы: Жазушы, 2013. -376 б.
 95. Жұмабаев М. Шығармалары. Т.2. - Әңгіме, ғылыми еңбек, мақалалар, аудармалар, жарияланбаған өлеңдер. - Алматы: Жазушы, 2013. - 376 б.
 96. Жұртбай Т. Біртұтас  Алаш идеясы. Зерттеулер. –  Алматы: «Орхон» баспа үйі, 2014. – 368 б.
 97. Жұртбай Т. Ұраным Алаш. Зерттеулер. – 1-том. – Алматы: Ел-шежіре, 2008. – 472 б.
 98. Жұртбай Т. Ұраным Алаш.Талқы. – 3-том. – Алматы: Ел-шежіре, 2012. – 647б.
 99. Жұртбай Т. Ұраным Алаш.Тез. – 2-том. – Алматы: Ел-шежіре, 2012. – 464 б.
 100. Журтбай Т. Боль моя, гордость моя – Алаш!: Трилогия. – Астана: Аударма,2016. – 1104 с.
 101. ХХІ ғасырдағы Алаштың ақ жолы. – Алматы: Экономика, 2013. – 248 б.
 102. Имамбай Д. Желтоқсан көтерілісі – Алаш қозғалысының заңды жалғасы // Ақиқат. – 2016. – 14-22 б.
 103. Имахамбетова Р.Ғасыр саңлағы: Ахмет Байтұрсынұлының шығармашылық ғұмырбаяны. (мұрағат деректері негізінде). - Астана: Педагогика-Пресс, 2010. - 304 б.
 104. Исмакова М. Возвращение плеяды. – Алматы: НИЦ «Ғылым», 2002.-200 с.
 105. История Западного отделения Алаш-орды. Сборник документов и материалов. – Т.1. – Уральск, 2012. – 464 с.
 106. История Западного отделения Алаш-орды. Сборник научных статей. – Т.2. – Уральск, 2012. – 356 с.
 107. Кемеңгерұлы Қ. Үш томдық шығармалар жинағы.Т.1. / Құрастырған Д.Қамзабекұлы. - Алматы: Ел-шежіре, 2013. - 384 б.
 108. Кемеңгерұлы Қ. Үш томдық шығармалар жинағы.-Т.2. /Құрастырған Д.Қамзабекұлы.- Алматы:Ел-шежіре,2013.-384 б.
 109. Кемеңгерұлы Қ. Үш томдық шығармалар жинағы.-Т.3. /Құрастырған Д.Қамзабекұлы.-  Алматы:Ел-шежіре,2013.-384 б.
 110. Кожахметов Г.З. Представительство и участие народов Туркестана и Казахстана в Государственной Думе //Изв.АН Каз ССР, серия общ. наук. – 1990. – №2. – Стр.78-84.
 111. Койгелдиев М.К. Сталинизм и репрессии в Казахстане 1920-1940-х  годов. – Алматы, 2009. – 448 с.
 112. Красный террор: из истории политических репрессии в Казахстане. (Сборник документальных материалов 20-50-х годов ХХ века). //Сост. М.Койгельдиев, В.И.Полулях, Ш.Тлеубаева. – Алматы: Алаш, 2013. – 384 с.
 113. «Қазақ» газеті. 1913 жыл / Құраст. С.Смағұлова, Ғ.Әнес. – Алматы: Арыс, 2009. – 480 б.
 114. «Қазақ» газеті. 1914 жыл / Құраст. С.Смағұлова, Ғ.Әнес. – Алматы: Арыс, 2009. – 504 б.
 115. Қазақ / Құраст. Ү. Сұбханбердина, С. Дәуітов, Қ. Сахов. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1998. – 560 б.
 116. Қазақстандағы қос өкімет және оның ерекшеліктері // Қазақстан тарихы. –  4 т. –  Алматы: Атамұра, 2010. – 88-95 б.
 117. Қазақстанның қоғамдық-саяси дамуы және Алаш қозғалысы. Бірінші қазақ съезі және оның шешімдері //Қазақстан тарихы. Бес томдық. 4 т. – Алматы: Атамұра, 2010. –  95-108 б.
 118. Қайта оралған қаламгер (Халқымыздың көрнекті қоғам қайраткері, ғалым, жазушы Жүсіпбек Аймауытұлына арналған). – Алматы, 2003. – 272 б.
 119. Қамзабекұлы Д. Алаш және әдебиет. –Алматы: Фолиант, 2002. – 474 б.
 120. Қамзабекұлы Д. Алаштың рухани тұғыры. – Астана: Ел-шежіресі, 2008. – 360 б.
 121. Қамзабекұлы Д. Омбының Алаш дәптері. – Алматы: Жазушы, 2013. – 368 б.
 122. Қамзабекұлы Д.Алаш арқауы.Зерттеу мақалалар.-Алматы:Қазақ энциклопедиясы, 2017.-408 б.
 123. Қожанов С. Құжаттар мен материалдар.Сборник документов и материалов.Т.1.- Алматы:Жалын, 2013.-384 б.
 124. Қожанов С.Шығармалары./Құрастырған А.Шәріп.-Алматы:Арыс,2009.-352 б.
 125. Қойгелдиев М. Алаш қозғалысы. І т. – Алматы: Мектеп, 2008. – 480 б.
 126. Қойгелдиев М. Алаш қозғалысы. 2 т. – Алматы: Мектеп, 2017. – 656 б.
 127. Қойшыбаев Б. «Әділет» туымен ширек ғасыр. – Алматы: «Абзал-ай» баспасы, 2014. – 368 б.
 128. Қойшыбаев Б. Жазықсыз жапа шеккендер. – Алматы: Қазақстан, 1990. – 168 б.
 129. Құл-Мұхаммед М. Алаш ардагері. Ж. Ақбаевтың саяси-құқылық көзқарастары. – Алматы: Жеті жарғы,1996. – 224 б.
 130. Қызыл қырғын 37-де опат болғандар. – Алматы: Қазақстан,1994. – 80 б.
 131. Ләмбекұлы С. Арыстар. – Астана: Елорда, 2000. –368 б.
 132. Мәрсеков Р.Қазақ қайда бара жатыр?.Что ожидает казахов?.-Алматы:Изд.«Центр Азии», 2014.-368 б.
 133. Махат Данагүл. Қазақ зиялыларының қасіреті. – Алматы: Сөздік словарь, 2001. – 304 б.
 134. Нарастание политического кризиса осенью 1917 года. Партия «Алаш»  //История Казахстана (с древнейших времен  до наших дней). В пяти томах.Т.5.– Алматы: Атамұра,2009. – С.110-120.
 135. Нүрпейіс К. Алаш һәм алашорда. – Алматы: Ататек,1995. – 256 б.
 136. Нүрпейіс К. Шығармалар жинағы. – Алматы: Елтаным, 2015. – 344 б.
 137. Нургали Р. Алашординцы (Алаш и литература). – Алматы: Алаш, 2004. – 280 с.
 138. Нурмагамбетова Р.К. Движение Алаш и Алаш-Орда. Историография проблемы 1920-1990 годы ХХ века. – Алматы, 2003. – 153 с.
 139. Общественно-политическое развитие Казахстана и движение Алаш. Первый общеказахский съезд и его решения  //История Казахстана  (с древнейших времен  до наших дней). В пяти томах.Т.5. – Алматы: Атамұра, 2009. –  С.96-110.
 140. Озғанбай Ө. Ресей Мемлекеттік Думасы және Қазақстан. (1905-1917 ). – Алматы, 1997. – 460 б.
 141. Озганбай О. Государственная Дума России и Казахстан. – Алматы: Арыс, 2000. – 284 с.
 142. Озғанбай Ө., Б.Құрманбеков. Қайраткер Қаратаев. - Алматы: Арыс, 2013. - 256 б.
 143. Омарбеков Т. Қазақстан тарихының ХХ ғасырдағы өзекті мәселелері. – Алматы: Өнер, 2003. – 552 б.
 144. Омашев Н. Алаш арыстарының саяси басшылығы. – Алматы: Қазақ университеті, 2007. – 160 б.
 145. Өзбекұлы С. Сыртанов Б.-Алматы:Жеті жарғы, 1996.-112 б.
 146. Политические репрессии в Казахстане в 1937-1938 гг. Сборник документов. – Алматы: Қазақстан,1998. –336 с.
 147. Пірманов Ә., Қапаева А. Қазақ интеллигенциясы (Қазақ зиялыларының қалыптасу тарихынан). – Алматы: Атамұра, 1997. – 160 б.
 148. Репрессии 1937 года // Иллюстрированная история Казахстана.Т.3. – С.217-251
 149. Садуақасов Ж. Өмірі мен қоғамдық саяси қызметі. Шығармалар жинағы.-Астана;Елорда,2013.-400 б.
 150. Садуақасұлы С. Үш томдық шығармалар жинағы. - Т.1. - Астана: Нұр Астана, 2013. -376 б.
 151. Садуақасұлы С. Үш томдық шығармалар жинағы. - Т.2. - Астана: Нұр Астана, 2013. -360 б.
 152. Садуақасұлы С. Үш томдық шығармалар жинағы. - Т.3. - Астана: Нұр Астана, 2013. -376 б.
 153. Сапарғали Л. Арыстар. – Астана: Елорда, 2004. – 288 б.
 154. «Сарыарқа» газеті. 1917 жыл / Құрастырған Ғ.Әнес. - Алматы: Арыс, 2017. - 336 б.
 155. Сарыарқа саңлағы (Халқымыздың көрнекті қоғам қайраткері, ақын, жазушы, публицист, драматург  Бейімбет Майлинге арналған). – Алматы, 2007. – 334 б.
 156. Сафаров Г. Колониальная революция: Опыт Туркестана.  Богачев А.  Алашорда. – Алматы: Жалын, 1996. – 272 с.
 157. Сахара сұңқары (Мемлекет және қоғам қайраткері, С.Сейфуллинге арналған). – Алматы, 2004. – 406 б.
 158. Сәрсекеев Қ. Қазақ шаруасы. (Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатовтар ізімен). –  Алматы, 2013. – 510 б.
 159. Смағұлова С. Қазақ мерзімді баспасөзі: шығу тарихы мен деректік маңызы. – Алматы: Елтаным, 2011. – 432 б.
 160. Смағұлова С. Көлбай Төгісов және «үш жүз»партиясы.Алматы:Арыс, 2009.-232 б.
 161. Сұбханбердина Ү. Қазақ. Алаш. Сарыарқа. – Алматы: Ғылым, 1993. –200 б.
 162. Тауқымет пен тағзым. Құраст. Б. Төлепберген. – Алматы: РИИЦ Азия, 2007. – 296 б.
 163. Тәж-Мұрат Мақсат. Ғұмар Қараш. Өмірі мен шығармашылығы.-Ақтөбе,2004.-384 б.
 164. Төлепберген Б. Мәңгі жас – Алаш идеясы. Публицистикалық зерттеулер мен мақалалар. – Алматы, 2008. – 304 б.
 165. Төреқұлов Н. Шығармаларының толық жинағы.-Алматы:Ел-шежіре,2007.-1 т.-256 б.
 166. Төреқұлов Н. Шығармаларының толық жинағы.Доклады, выступлении,письма.-Алматы:Ел-шежіре,2007.-Т.2 .-240 б.
 167. Төреқұлов Н. Шығармаларының толық жинағы. Баяндамалар, естеліктер, зерттеулер.-Алматы:Ел-шежіре,2007.-3 т.-288 б.
 168. Төреқұлов Н. Шығармаларының толық жинағы.Материалы и документы.-Алматы:Ел-шежіре,2007.-Т.4 -256 б.
 169. Тұғыры биік тұлға (Халқымыздың көрнекті қоғам қайраткері, ғалым, жаратылыстанушы, дәрігер Х.Досмұхамедұлына арналған). – Алматы, 2008. – 280 б.
 170. Тұрғараева Г. Ахмет Байтұрсыновтың қоғамдық-саяси және мемлекеттік қызметі.(1872-1937 жж.).Монография.Алматы:Нұр-Принт,2015.-258 б.
 171. Тілешов Е., Қамзабекұлы Д.  Алаш қозғалысы. Энциклопедиялық анықтамалық. –  Алматы: Сардар, 2014. – 528 б.
 172. Тынышпаев М.История казахского народа.-Алма-Ата:Қазақ университеті,1993.224 с.
 173. Ұлағатты ұлт ұстазы. Анықтамалық көрсеткіш. – Алматы: Сардар, 2010. – 276 б.
 174. Ұлт рухы: қанатты сөздер. – Алматы: Arna-b, 2015. – 160 б.
 175. Ұлттық поэзия падишасы (Ұлы ақын Мағжан Жұмабаевқа арналған). – Алматы, 2001. – 314 б.
 176. Шоқай М.Таңдамалы шығармалар.-Үш томдық.-Т.1.-Алматы:Қайнар,2007.-352 б.
 177. Шоқай М.Таңдамалы шығармалар.-Үш томдық.-Т.2.-Алматы:Қайнар,2007.-392 б.
 178. Шоқай М.Таңдамалы шығармалар.-Үш томдық.-Т.1.-Алматы:Қайнар,2007.-384 б.
 179. Шонанұлы Т. Үш томдық шығармалар жинағы.-Т.1.-Алматы:Ел-шежіре,2013.-384 б.
 180. Шонанұлы Т. Үш томдық шығармалар жинағы.-Т.3.-Алматы:Ел-шежіре,2013.-384 б.
 181. Шонанұлы Т. Үш томдық шығармалар жинағы.-Т.3.-Алматы:Ел-шежіре,2013.-384 б.
 182. Шонанұлы Т. Мұралары (шығармалар, зерттеулер және мақалалар).-Алматы:Ел-шежіре,2011.-368 б.
 183. Ісімақова А. Алаш әдебиеттануы. – Алматы:Қазақ энциклопедиясы, 2017. – 480 б.
 184.  Ісімақова А. Тәуелсіздік және Алаш ғылымы. – Алматы, 2015. – 288 б.

 

 

Список научных трудов тюркских исследователей переданные в дар Центральной научной библиотеке РГП «Ғылым ордасы» от Международной Тюркской Академии, г. Астана

 

1. Шыңғыс Айтматов және қазіргі түркі әлемі. «Тұғырлы тұлғалар» сериясы - Астана. «Ғылым» баспасы, 2015.- 308 6. 1
2. Тоқтағұл Сатылғанов. Таңдамалы шығармалар жинағы. Өлең - жырлар. Құрастырғандар: А.Ақматәлиев, О.Соронов «Тұғырлы тұлғалар» сериясы - Астана. «Ғылым» баспасы, 2015. - 1786. 1
3. Р.Г. Сыздыкова. Язык «жами’ат-таұарих» жалаири - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015.-346 с. 1
4. К.Хафизова. Диалог цивилизаций на шелковом пути - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015. -416 с. 1
5. К.Хафизова. Восточная дипломатия на стыке цивилизаций (конец XIV - 70 годы XIXвв.) Сборник документов и матерналов - Астана: «Ғылым» баспасы, 201 5. - 400 с. 1
6. М. Мырзахметұлы. Мұхтар Әуезов абайтанушы ғұлама - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015. - 272 с. 1
7. М.Мырзахметұлы. Абайды оқы, таңырқа... - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015. - 128 с. 1
8. М. Мырзахметұлы. Хакім Абай мұрасын танып білудің 125 (1889- 2014) жылдық тарихынан - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015. -224 с. 1
9. Ж.Бейсечбайұлы. Орталык азиядағы арғытүрк сипатты мәдениеттер: этнотектік аспектілер - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015. - 468 с. 1
10. Йүсүп Ұлык Хас-хажиб Баласағүни. Құт экелетін білім Құтадғу Білік - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015. - 576 с. 1
11. К.Конкобаев. Н.Усеев, К.Шабданалиев. Атлас древнетюркских письменных памятников Республики Алтай - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015. -368 с. 1
12.

К.Кonkobaev, N.Useev, N.Sabdanaliev. Altay Cumhuriyeti ndeki Eski Turk Yazitlari - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015. - 368 с.

1
13 У.Ахмет. Түркі халықтарының жылқы мәдениеті - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015. - 368 с. 1
14. Әлихан Бекейхан және түркі дүниесі (Құрастырған Сұлтанхан Аккұлұлы) - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015. - 320 с. 1
15. Т.Зәкенұлы (Қайыркен). Жоңғария мемлекетінің қалыптасуы мен дамуы және жойылуы ойратнама этногенез және қазақ-қалмақ қатынастары - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015. - 302 с. 1
16 Р. Мұқышева. Мажар халқының аңыздары мен ертегілері - Астана: «Ғылым» баспасы, 201 5. - 160 с. 1
18.

Ә.Ахметов. Түркі тілдеріндегі табу мен эвфемизмдер. - Астана: Ғылым баспасы, 2016.-204 с.

1
19. Ә.Ахметов. Жаһанды жалғаған терең тамырлар. - Астана: Ғылым баспасы, 2016. - 470 с. 1
20. Қ.А. Иасауи. Диуани хикмет. - Астана: Ғылым баспасы, 2016. 1
Д. М. Насилова, И. В. Кормушина, А. Б. Дыбо. Древнетюркский словарь, - Астана: Ғылым баспасы, 2016. -760 с. 1
21. Suег Екеr, Ulku Celik Savk. Тehlikedeki turk dilleri 1,2,3,4 сік. - Анкара- Астана, 2016. 1
22. Ә. Қайдаров. Развитии лексики уйгурского языка. Часть 11 . Астана: «Ғылым» баспасы, 2016. - 206 бет. 1
23. Д. Қыдырәлі. Нүүдэлчин овог Аймгуудын угсаа гарал (Ашина, Эргүнэ- хун). Астана: «Ғылым» баспасы, 2017. - 50 бет. 1
24. Д. Қыдырәлі, Г. Бабаяр. Қарахан қағанаты тарихы (жаңа мәліметтер тұргысынан). Астана: «Ғылым» баспасы, 201 7. - 176 бет. 1
25. М. Өтемісұлы. Ереуіл атқа ер салмай (өлендер жинагы). Астана: «Ғылым» баспасы, 2017. - 200 бет. 1
26. М. Жолдасбеков. Көне түрк жазба ескерткіштері. Астана: «Ғылым» баспасы, 2017. - 288 бет. 1
27. Шыңгыс Қаған туралы жыр-аңыздар. Астана: «Ғылым» баспасы, 2017. - 80 бет. 1
28. Түркі ортақ латын әліпбиі. Астана: «Ғылым» баспасы, 2017. - 264 бет. 1

  Семинар профессора, доктора Республиканского Университета г. Сивас (Турция)  Билал Юксел по изучению чагатайского языка

          


АЛМАТЫДА ОРТАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КІТАПХАНАДА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ БАСТАЛДЫ. Егемен Қазақстан 

АЛМАТЫДАҒЫ ОРТАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КІТАПХАНАНЫҢ АШЫЛҒАНЫНА 85 ЖЫЛ ТОЛДЫ. Қазақстан телеарнасы  


 Курсы повышения квалификации ГПНТБ СО РАН (РФ, Новосибирск) «Инновационная работа библиотек»

        


     Семинар ООО  «Дата Экспресс» (РФ, г. Москва) «Переход на новый этап развития средств автоматизации информационно-библиотечных технологий и управления информационными ресурсами»

     Приветствие  Генерального директора РГП "Ғылым ордасы" Тультаева Бауржана Тультаевича

                    

     Цукерблат Дмитрий Миронович - кандидат педагогических наук, Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук (презентация)

     Грибов Владимир Тимофеевич, генеральный директор ООО "Дата Экспресс" РФ г. Москва (презентация 1) (презентация 2)

     Левова Людмила Васильевна, исполнительный директор ООО "Дата Экспресс" РФ г. Москва

     Список участников мероприятий, посвященных 85-летию Центральной научной библиотеки

«Ғылым ордасы»

13 октября 2017 года в Национальной библиотеке Республики Казахстан ко Дню работников библиотек г. Алматы состоялся фестиваль молодых специалистов библиотечного дела под названием «Кітапхана – өнер, білім ордасы». Молодые специалисты Центральной научной библиотеки показали свои навыки, знания и были награждены благодарственным письмом.

 

      Kitaphana kuni 01  Kitaphana kuni 02  

К Международной научно-практической конференции,посвященной 80-летию со дня рождения академика Международной инженерной академии, Национальной инженерной академии РК, Лауреата государственной премии РК в области науки и техники, президента Фонда Совет мира и согласия Республики Казахстан Аскара Алтынбековича Кулибаева Центральной научной библиотекой РГП «Ғылым ордасы» организована книжная выставка.

Подробнее: Академику Национальной инженерной академии РК, профессору Аскару Алтынбековичу Кулибаеву – 80 лет

В Астане с 22 по 25 июня 2017 года прошел V Всемирный Курултай казахов с участием Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. В основе программы Курултая – это концептуальные идеи Президента РК Нурсултана Абишевича Назарбаева, изложенные в программной статье «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания». Всемирный Курултай казахов является знаковым событием в общественно-политической жизни страны.

В рамках Курултая прошла международная научно-практическая конференция «Халифа Алтай и возвращенная история», посвященная 100-летию со дня рождения известного ученого-теолога Халифы Алтая Ғақыпұлы. Центральной научной библиотекой РГП «Ғылым ордасы» КН МОН РК организованы тематические выставки:

1. Дүниежүзі қазақтарының  V Құрылтайы // V Всемирный Курултай казахов.

2. Халифа Алтай Ғақыпұлының туғанына - 100 жыл //100 лет со дня рождения Халифы Алтая.

 

                                 

 

 


 

Завершена работа ученых и библиотекарей-библиографов над книгой  «Алтай Халифа Гакыпулы: Биобиблиографический указатель».

В 2017 году исполняется 100 лет со дня рождения широко известного в мусульманском мире ученого-теолога Халифы Гакыпулы Алтая.

Биобиблиография  выйдет на казахском языке, в том числе на арабской вязи, а также на русском, английском и турецком языках.

Она предназначена для делегатов V Всемирного курултая казахов и презентация  книги состоится в Астане 24 июня текущего года.

Биобиблиография подготовлена  учеными и сотрудниками Всемирной ассоциации казахов,  Международного благотворительного фонда Халифы Алтая, Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова и Центральной научной библиотеки РГП «Ғылым ордасы».

     18 апреля 2017 года Отдел научно-аналитической, методической работы и Совет молодых специалистов провели круглый стол на тему: «Книга. Библиотека. Общество », приуроченное к 85-летию Центральной научной библиотеки.

     Основные направления работы круглого стола:

- Книга – в современном обществе

- Годы и люди, опыт и новации

- Новая профессиональная терминология  в библиотечной работе.

Подробнее: «Книга. Библиотека. Общество »