меню

Известия НАН РК. Серия филологическая

НУРШАТАЕВА  А.Б   ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ И ЧЛЕНИМОСТЬ ГИПЕРТЕКСТА

САБЫРОВА  А.С. МАЙДАНГЕР АҚЫНДАР ЖЫРЛАРЫ

КАРТАЕВА  A.M. АБАЙ ПОЭЗИЯСЫ МЕН ӘУЕЗОВ ПРОЗАСЫНЫҢ ҮЙЛЕСІМДІГІ

МАТАЛИЕВА  А.  БАУЫРЖАН МОМЫШ¥ЛЫ - САН ҚЫРЛЫ ЖАЗУШЫ

РАХЫМЖАНОВ  К.  МҰХТАР  ӘУЕЗОВТЫҢ «ТАРТЫС» ПЬЕСАСЫНДАҒЫ  ЗAM A Н  ШЫНДЫҒЫ

ТЕНБАЕВА  A.M.  МОНТАЖ  И МОТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТИХОТВОРНОГО ТЕКСТА

БЕКМЫРЗА  С. Б. АБАЙ - ҰСТАЗ АҚЫН

ЖҰБАНОВ  А.Қ., ЖҰБАНОВА Е.Б.  ҚАЗАҚ ЖАЗБА  МӘТІНДЕРІНДЕГІ ГРАФЕМА ҚОЛДАНЫСЫНЫҢ  СТАТИСТИКАСЫ

ТІЛЕПОВ Ж.  М. ӘУЕЗОВ – МАНАСТАНУШЫ

МАМЫРБЕКОВА  Г.М.  ҚЫПШАҚ ТІЛДІ ЕСКЕРТКІШТЕРДЕГІ ЕЛІКТЕУІШ СӨЗДЕР

КАДЕЕВА М.И.  ЗАКОНЫ АНАЛОГИИ И АНОМАЛИИ В ЯЗЫКЕ

ШАРИПБАЕВ  А.А.,  КАРАБАЛАЕВА  М.Х.  ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОСЛОЙНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ОБРАТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ

КӘРІБАЕВА Г.  КОНТЕКСТІ АЙМАҚТЫҚ СӨЗДІКТЕРДЕГІ СӨЗДІК ДЕФИНИЦИЯСЫН ТҮЗУДЕГІ МАҢЫЗЫ

КАДИНА Ж.З.  МЕНТАЛИТЕТ КОНЦЕПЦИЯСЫНЫҢ  ОНТОЛОГИЯЛЫҚ  ТАБИҒАТЫ ЖӘНЕ ¥ЛТТЫҚ  МІНЕЗ  ҰҒЫМЫМЕН  АРАҚАТЫНАСЫ

ЖАНПЕЙІСОВА С. С. ӘН - ХАЛЫҚ ҒҰМЫРНАМАСЫНЫҢ ШЕЖІРЕСІ

КАСЫМОВА Г.У.  РОДИЛЬНАЯ ОБРЯДНОСТЬ И ПОХОРОННЫЙ РИТУАЛ

ЙЫЛМАЗ М. Ә.   ҚАЗАҚСТАН ЖЭНЕ ТҮРКИЯДАҒЫ АЙТЫСТАРДЫҢ ДӘСТҮР  ЕРЕКШЕЛІГІ

ӘБДИМАНҰЛЫ  Ә. АЗАТШЫЛ РУХТЫ ОЯТҚАН АҚЫН

АДАЕВА  А.БӨГДЕ  СӨЗДЕРДІҢ СИНОНИМДЕРІ

АБДУКЕРИМОВА Т. "ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН" ГАЗЕТ  БЕТІНДЕГІ МАҒЫНАЛЫ  СӨЗДЕР

ЖИРЕНОВ С.А. АҚЫН-ЖЫРАУЛАР ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ «ТАҒДЫР» КОНЦЕПЦИЯСІНЫҢ ТІЛДІК ТАНЫМДЫҚ СИПАТЫ

СЕИТОВА Ф. ДИСТРИБУТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИХ МЕТАФОР

БЕГАЛИЕВА Р. Н. ШЕШЕНДІК СӨЗДЕРДЕГІ АДАМГЕРШІЛІК ТАҒЫЛЫМЫ

ХАСАНОВ  Ғ. Қ. ТЕҢЕУЛЕРДЕГІ СИНТАГМАТИКАЛЫҚ ҚАТЫНАС КӨРІНІСІ

АБРАМОВА Г. И. КЛАССИФИКАЦИЯ КОМПАРАТИВНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ПО В. Н.  ТЕЛИЯ

КЊРКЕБАЕВ К. Қ. СӨЗ СЕМАНТИКАСЫ МЕН КОГНИТИВТІК АҚПАРАТТЫҚ  АРАҚАТЫНАСЫ

ЯКОВЕНКО Л. К. ДОЛЖНОСТЬ В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ КАЗАХСТАНЦЕВ

НАРОЖНАЯ  В. Д. ИКОНИЧЕСКИЕ ЖЕСТЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ СПЕЦИФИКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

АЗИМБАЕВА  Ж. А. О СПЕЦИФИКЕ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ (НА ПРИМЕРЕ РКИ)

БРАЛИНА С. Ж. ТЕКСТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕКСТА

АХМЕТЖАНОВА  Г. А.СОМАТИЗМ «БЕЛ ПОЯСНИЦА» В КАЗАХСКОЙ И РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ

БАЙКАДАМОВА  М.С.  СУЩНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ И ЕЕ СТРУКТУРА

РАХМЕТБАЕВА  Л. Т. НРАВСТВЕННАЯ КОНЦЕПТОСФЕРА КАК СОВОКУПНОСТЬ НАРОДНЫХ ЗНАНИЙ О КУЛЬТУРНО-ЖИЗНЕННОМ СМЫСЛЕ И ЕЕ СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

БАҚТЫҒАЛИЕВА  Д. ДӘСТҮРЛІ   ДҮНИЕТАНЫМҒА ТЫН ҰҒЫМНЫҢ ХАЛЫҚ МУЗЫКАСЫНА ӘСЕРІ

МУХИТОВА А.К. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФОРТЕПИАННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА В КАЗАХСТАНЕ

БАЙБЕК А. ЖАНР «ҚАРА ӨЛЕҢ» В ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ КАЗАХСКОГО НАРОДА

НАТБАЕВ  Ж. ОРАЛ

ДЖАДАЙБАЕВ А. Ж. ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКО-ЭТИЧЕСКИХ ИДЕАЛОВ ЭПОХИ. ОБ ИСКУССТВЕ ПОРТРЕТА В ЖИВОПИСИ КАЗАХСТАНА 1970-Х ГОДОВ

ЖҰМАЖАНОВ  Қ. Ж ҚАЗАҚ, ҚАРАҚАЛПАҚ ЖЫРАУЛАРЫНЫҢ ДОСТЫҒЫ

МЕНТЕБАЕВА А. ӘДЕБИ БАЙЛАНЫСТАР МӘСЕЛЕСІНІҢ ТЕРМИНДІК TYCIHIKTEPI

ЖОЛДАСОВА Г. У.СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ В СТРУКТУРЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ  ЕДИНИЦ

ДЖАКУПОВА Н.К. СПЕЦИФИКА ЖАНРА ДОКУМЕНТАЛЬНО-БИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ (НА МАТЕРИАЛЕ КАЗАХСКОЙ ПРОЗЫ XX ВЕКА)

ЕЛЕКЕНОВА Р. СҰЛТАНМАХМҰТ  ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ТҰРМЫСЫНЫҢ  ШЫНДЫҒЫ

ХВОСТОВА Ю. В.ИСТОРИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН КАК СПОСОБ ОТРАЖЕНИЯ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ КОНТЕКСТЕ Б. КАНАПЬЯНОВА

ЖОЛДАСОВА  А. А. ЯСАУИ «ХИКМЕТТЕРІНДЕГІ» КҮРДЕЛІ ЕПСТІКТІҢ  ТҮРЛЕРІНЕ СИПАТТАМА

АҚЫЛБАЕВА  Г. КОНТАМИНАЦИЯЛАНҒАН ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ   ЭМОЦИОНАЛДЫҚ СИПАТЫ ЖЭНЕ ТІЛДІК НОРМА

АСЫЛОВА Р. О. АҢШЫЛЫҚ ПЕН САЯТШЫЛЫҚТА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚ АТАУЛАРЫ

АИТОВА Ж. ӘСЕТ АРНАУЛАРЫНЫҢ БЕЛГІСІЗ ҚЫРЛАРЫ

УТЕГЕНОВА Г. Ж. «МҰҚАДДИМАТ ӘЛ-ӘДАБ» ЕСКЕРТКІШТЕРІНДЕГІ ҚАБЫСА БАЙЛАНЫСҚАН  ЕСІМДІ  ТІРКЕСТЕР

 

ТОЙШАНҰЛЫ А. МӘДЕНИ   НЫСАНДАРДЫҢ   ПАЙДА БОЛУЫ ТУРАЛЫ  МИФТЕРДІҢ  ТИПОЛОГИЯСЫ

ҚАДЫРОВ  А. Қ. ШӘКӘРІМ  ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ  ӨМІР  ШЫНДЫҒЫ

ЖАҚАН  Д.  ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ЖОҚТАУ ДЂСТЊРІ

ЖАНПЕЙІСОВ Е. ТӨРТ ТҮЛІК ТӨҢІРЕГІНДЕ: ҚОЙ, ЕШКІ (тӨртінші мақала)

Ж¥МАҒ¥ЛОВ С. Б.  ЖЫЛЫМЫҚ   ЖЭНЕ  60-ЖЫЛДАРДЫҢ  I ЖАРТЫСЫНДАҒЫ   ӘДЕБИ   СЫНЫНДАҒЫ  ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТАНЫМ

ӘБДІРӘСІЛОВ Е.  «СӨЗДІК» ¥ҒЫМЫ ЖЭНЕ ОНЫ ШЫҒАРУ  ICIHE ЖАҢА   КӨЗҚАРАС

АЛТАЕВА  А.К. МОДАЛЬДЫҚ ҚАНДАЙ КАТЕГОРИЯ?

МАМЫРБЕКОВА Г.  ҚЫПШАҚ ТІЛДІ   ЕСКЕРТКІШТЕРДЕГІ СӨЗЖАСАМНЫҢ  АНАЛИТИКАЛЫҚ   ТӘСІЛІ

ӘБУТӘЛІП О. ҚАЗАҚША АИ АТТАРЫНЫҢ  ЗЕРТТЕЛУІ

САДЕНОВА А.Е. КОММУНИКАТИВПК ЛИНГВИСТИКАНЫҢ ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ РЕТІНДЕГІ - ДИАЛОГТЫҚ ДИСКУРС

М¥СТАФА¥ЛЫ С. КӨНЕ TYPKI ТІЛІ МЕН ҚЫТАЙ ЕЛІ АРАСЫНДАҒЫ СӨЗ АУЫСУЛАРҒА ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ

ИСКАКОВА Г.И. СЫР ӨҢІРІ  КҮЙЛЕРІНІҢ  ӘУЕНДІК ҚҰРЫЛЫС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ЖҮСІПОВ Б.  ЭПИКАЛЫҚ ЖЫРШЫЛЫҚ   ДӘСТҮРДЕГІ РЕПЕРТУАР МӘСЕЛЕСІ

СЕЙСЕКЕНОВА А. ШӘКӘРІМ МЕН ГЕТЕ ШЫГАРМАШЫЛЫГЫНДАГЫ ОЙ, СӨЗ, IC БІРЛІГІ ИДЕЯСЫ

НУРЖАНОВА А.Б. «ТІЛ - ОЙЛАУ - ҒАЛАМ» ЖЊЙЕСІНДЕГІ «БАС» КОНЦЕППСІНЩ КОДТЫҚ ҚЫЗМЕТІ

АЛТУХОВА И. ВОСПРИЯТИЕ ЭПОХИ И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В СТИХОТВОРЕНИИ И. БАХМАН «ОСЕННИЕ МАНЕВРЫ»

ҚУЛЖАНОВА Б.  ТАРИХИ ЕСКЕРТКІШТЕР (XI-XII ғғ.) ТІЛІНДЕГІ ЗАТ ЕСІМ ЖАСАЙТЫН ӨНІМДІ Ж¥РНАҚТАР

ЖЕТКІЗГЕНОВА  Ә.  С.ЖАНҒАБЫЛОВТЫҢ   ¥ЛЫ ОТАН СОҒЫСЫ ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ  ШЫҒАРМАЛАРЫ

ДҮЗМАҒАМБЕТОВ  Е.А."ТАБИҒАТ" СӨЗІНІҢ  ҚАЗАҚТЫҚҢ ТІЛДІК САНАСЫНДАҒЫ  АССОЦИАТИВТІ  ӨРІСІ

ӘЛИЕВ  Б.Б.  Ә. ДЕРБІСӘЛИН ЗЕРТТЕУЛЕРІНДЕГІ КӨНЕ ДӘУІР ӘДЕБИЕТІ   МӘСЕЛЕЛЕРІ

ҚИМАНОВА  Л.  НАНЫМ-СЕНІМДЕРГЕ ҚАТЫСТЫ ТҰРАҚТЫ ПРКЕСТЕРДЩ ЗЕРТТЕЛУ ТАРИХЫНА ҚЫСҚАША ШОЛУ

БИБЕКОВ  Қ.Т.  ШЕРНИЯЗ  ЖАРЫЛҒАС¥ЛЫ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ  ЛЕКСИКАЛЫҚ   КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ СТИЛЬДІК ҚЫЗМЕТІ

КӨБДЕНОВА Г. Б.  ЛЕКСИКОГРАФИЯДАҒЫ ТАРИХИ БАҒЫТТАҒЫ СӨЗДІКТЕРДІҢ   ЖІКТЕЛІМІ

ТӘШІМБАЙ С. Қ.  «М¥ХАББАТ-НАМЕ» ЕСКЕРТКІШШДЕГІ СЕНІМ ЖАЛҒАУЛАРЫ

 

ЖҰМАЖАНОВ  Қ. Ж.  ҚАЗАҚ-ҚАРАҚАЛПАҚ   ТАРИХИ   ӨЛЕҢ-ЖЫРЛАРЫНЫҢ  ТҰТАСТАНУ МӘСЕЛЕСІ

ПАНГЕРЕЕВ  А. Ш., АБДУЛЛИН  А. Б.    ГРЕК ЖЭНЕ ҚАЗАҚ  МИФОЛОГИЯСЫНДАҒЫ С¥ЛУЛЫҚ ПЕН СҮЙІСПЕНШІЛІКТЩ КӨРШІСІ

БАЙМУСАЕВА Б. Ш. ПЕРЕВОДЫ  АБАЯ  В  КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР

ЖҮСІПОВ Б. ЭПИК ЖЫРШЫНЫҢ ЖЫР ОРЫНДАУ СӘТІ

БАЙМАХАМБЕТОВА М.  АБАЙ МЕН ШӘКӘРІМ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ   РУХАНИ ЖӘНЕ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҮНДЕСТІК

БРАЛИНА С. Ж.  ФОЛЬКЛОР МӘНІНІҢ ОСЫ ЗАМАНҒЫ Т¥ЖЫРЫМДАМАЛАРЫ

УӘЛИҰЛЫ Н.  ОРФОЭПИЯЛЫҚ НОРМАЛАРДЫ КОДИФИКАЦИЯЛАУДЫҢ  ТЕОРИЯЛЫҚ  НЕГІЗДЕРІ

ҚОЖАНҰЛЫ  М. КІШІ ЖҮЗ ШЕЖІРЕСІНДЕ КЕЗДЕСЕТШ КЕЙБІР ЭТНОНИМДЕРДІҢ ТАНЫМДЫҚ МӘНІ ТУРАЛЫ

КУЛЬПЕИСОВА Т.Е.  СОЦИАЛЬНЫЙ СИМВОЛИЗМ КАК МЕХАНИЗМ РЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ И КАК ИНДИКАТОР «СТИЛЯ ЖИЗНИ» В СОЦИАЛЬНЫХ ДИСТАНЦИЯХ «МЫ» - «ОНИ »

КУЛЬБАЕВА Б.Ш.  О СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ АНГЛО-РУССКОЙ КОММУНИКАЦИИ  И ЕЕ ВИДАХ

СЕЙІТОВА  Ш. Б. ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН АЙМАҒЫНДАҒЫ РУ-ТАЙПА АТАУЛАРЫНАН ҚАЛЫПТАСҚАН Т¥РАҚТЫ ПРКЕСТЕРДЕГІ ҚАЙТАЛАМАЛАР

ЕЛІКБАЕВ Б.СӨЙЛЕМ Қ¥РЫЛЫМДЫ ЕСІМДІ Т¥РАҚТЫ ТІРКЕСТЕР

УТЕБАЛИЕВА Г. Е. КОНЦЕПТ КАК КАТЕГОРИЯ ЯЗЫКОВОЙ КОГНИЦИИ

БЕЙСЕНБАЕВ А. Б. ОККАЗИОНАЛИЗМДЕРДІҢ ТАНЫМДЫҚ СИПАТЫ

АКАШЕВА С. С. СИНТЕЗ НАУКИ И ЛИТЕРАТУРЫ В ТВОРЧЕСТВЕ МАКСИМА ЗВЕРЕВА

СЕЙТМЕТОВ К. М.  1932-1940 ЖЫЛДАРДАҒЫ ҚАЗАҚ КӘСІБИ РЕЖУССУРАСЫ

МУХИТОВА А. К. К ВОПРОСУ О ВОЗНИКНОВЕНИИ И РАЗВИТИИ ФОРТЕПИАННОГО ИСКУССТВА КАЗАХСТАНА

ИСКАКОВА Г. И. ҚАҒЫС – КҮЙ ТІЛІ

МҰҚАШЕВ  Е. С.УӘЙІС ПЕН ТӨЛЕУ АҚЫНДАРДЫҢ СӨЗ ҚАҒЫСЫ

ЖУНУСБЕКОВА  А. К.  ЛИНГВО-КОГНИТИВНЫЙ ПАРАМЕТР МОДЕЛИ БИЛИНГВАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ

КАДИНА Ж.З.  «МІНЕЗ-Қ¥ЛЫҚ» КОНЦЕППСІН  ӘЛЕМНІҢ ТІЛДІК СУРЕТІНДЕГІ КӨРІНІСІ

ТҮСІПОВА Г.  ДЖ. ЛОНДОННЫҢ «ШЫДА!» ӘҢГІМЕСІ  М. ДӘУЛЕТБАЕВТЫҢ АУДАРМАСЫНДА (1930 ЖЫЛ)

ӨТЕБАЕВА Э. БАЙЫРҒЫ ӨЛШЕМДІК ¥ҒЫМДЫ БІЛДІРЕТІН ТЕНЕУЛЕР

САРСЕМБАЕВА   А.Б.ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ТИП ЯЗЫКОВОГО ЗНАЧЕНИЯ И ЕГО ОТЛИЧИЕ ОТ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

СЕЙДИКЕНОВА  А.С. «ӨЗІМ-ӨЗГЕ» КОНЦЕПТІСІНІҢ МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРДЕ   БЕРІЛУІ

 

АЛТЫБАЕВА С.М. ФАНТАСТИЧЕСКОЕ В НОВЕЙШЕЙ КАЗАХСКОЙ ПРОЗЕ: К ВОПРОСУ НОВАТОРСТВА И ТРАДИЦИИ

ҚОЖЕКЕЕВА   Б.Ш.АЛБ АН АСАН ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ¥ЛТ-АЗАТТЫҚ САРЫН

АЙТЖАНОВ X. "ҚАЗАҚ" ГАЗЕТІНДЕГІ ОЙ ОЯТҚАН ӨЛЕН-ЖЫРЛАР

ҚУЛМАНОВ С.Қ. Б¥ЙРЫҚТЫҚ  МОДАЛДІГІНІН  СЕМАНТИКАЛЫҚ Қ¥РЫЛЫМЫ

ТЕНБАЕВА А. М. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ МОНТАЖА КАК ПРИНЦИПА КОМПОЗИЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

БЕЙСЕНБАЕВА  А. С.КРИТИК-ЛИТЕРАТУРОВЕД Н.С. РОВЕНСКИЙ

КАРАГОЙШИЕВА   Д.А.ИНТОНАЦИЯ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ

ХАСАНОВ  Ғ. Қ. СӨЗ-СИНТАГМАЛАРДЫ КОМПОНЕНТ!! ТАЛДАУ ТӘЖІРИБЕСІ

МҰСАБАЕВА  М.Д. ПОЛИСЕМИЯ ЖЭНЕ ЛЕКСИКАЛЫҚ ПАРАДИГМА

УТЕБАЛИЕВА  Г.Е. ОТ СООТНОШЕНИЯ «ЯЗЫК - МЫШЛЕНИЕ - СОЗНАНИЕ» К СООТНОШЕНИЮ «ЯЗЫК И КОГНИЦИЯ»

САДИРОВА К.Қ.  КӨП ПРОПОЗИЦИОНАЛЬДЫ ДИСКУРСТЫ КОГНИТИВПК АСПЕКПДЕ ТАНУ МӘСЕЛЕСІ

ЖУНУСБЕКОВА  А. К.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕОРИИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ

КАЛЖАНОВА  А.К. СИГНАЛЫ СПЕЦИФИКИ ЯЗЫКА И НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  ИСПЫТУЕМЫХ В МАТЕРИАЛАХ АССОЦИАТИВНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

РЕГАТУНОВА А. В. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА С АРХИТЕКТУРОЙ. ВЛИЯНИЕ ЭТИХ СВЯЗЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБЛИКА г. АЛМАТЫ

МУХИТОВА А.К.ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЖАНРОВ ФОРТЕПИАННОГО КОНЦЕРТА И СОНАТЫ В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРОВ КАЗАХСТАНА

ЕРГАЛИЕВА Р. ЖИВОПИСЬ ЕРБОЛАТА ТУЛЕИБАЯ - ПРИКОСНОВЕНИЕ К ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШЕ

МЕХМЕТАЛИ ЙЫЛМАЗ   ҚАЗАҚСТАН   ЖӘНЕ  ТҮРКИЯ АҚЫНДАР АЙТЫСЫ   ДӘСТҮРІНІҢ  НЕГІЗГІ  ПРИНЦИПТЕРІ

БЕЙСЕНБАЕВА А. С. КРИТИК-ЛИТЕРАТУРОВЕД H.C. РОВЕИСКИЙ

НУРЖАНОВА   А. Б.  ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ СОМАТИКАЛЫҚ ТЫДІК МОДЕЛЬДЕРДІ   БИНАРЛЫҚ   ОППОЗИЦИЯ   ТҰРҒЫСЫНАН ҚАРАСТЫРУДЫҢ   КЕЙБІР ЖОЛДАРЫ

МАШЫРЫҚОВА  Г.О.  КӨРКЕМ МӘТІНДЕГІ   ЖАЛҚЫ   ЕСІМДІ  ЗЕРТТЕУДІҢ ПАРАДИГМАЛЫҚ АСПЕКТІСІ

ДӘУЛЕТОВА  А. С.  ЕСІМШЕЛЕРДІ ЕСІМДЕРШЕ Ж¥МСАЛУ МУМКІНДІГІ

ЕРКИНБАЕВ  У.О. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ А. БАЙТУРСЫНОВА ПО ОБЩИМ КРИТЕРИЯМ МЕЛОДИКИ

ЧОРТЕКОВА  М.Т. ЛЕКСНКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ

БАРЛЫБАЕВА  А. ЛОКАЛДЫЛЫҚ ӨРІСІНІҢ  ФУНКЦИОНАЛДЫ-СЕМАНТИКАЛЫҚ АСПЕКПСІ

Nazarbaev 2017

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН - ЕЛБАСЫ

ПОСЛАНИЕ


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com

 

 

Яндекс.Метрика