меню

Известия НАН РК. Серия филологическая

ДҮЙСЕБЕКОВА   А. ПОЭЗИЯ ЖӘНЕ ПОЭЗИЯ СЫНЫ ЖАЙЛЫ Т. ӘЛІМҚҰЛОВ ОЙ-ПІКІРЛЕРІ

ШАЙНОВ   Г. Б.АНИМАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В РОМАНЕ Р. СЕЙСЕНБАЕВА «ОТЧАЯНИЕ, ИЛИ МЕРТВЫЕ БРОДЯТ В ПЕСКАХ»

ТАСТЕМИРОВА  Г.  ӘЗИЗ НЕСИННІҢ  САТИРАЛЫҚ БОЛМЫСЫ

ШОКЫМ Г. TIЛ БІЛІМІНДЕГІ  ТЕНДЕР МӘСЕЛЕЛЕРІ

ИСМАРУЛОВА Б.Х.  БИРЕЧЬЕ ДРАМАТУРГА: СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И  ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ

РӘХЫМЖАНОВ К.  «ХАН КЕНЕ» ДРАМАСЫ  ЕКІ  HҰСҚАСЫ

СAPCЕМБАЕВА Н.А.   СИНТАКСИСТІК  ҚҰРЫЛЫМДАР ТАБИҒАТЫНЬҢ  БЕЛГІЛІЛІК   КАТЕГОРИЯСЫ  МЕН БАЙЛАНЫСЫ

НИЯТОВА Ш. С. СӨЗ МАҒЫНАСЫ МЕН БІЛІМ ТҮРЛЕРІ АРАҚАТЫСЫНЫҢ  ПСИХОЛИНГВОКОГІШ ГИІП IK  АСІІЕКТІДЕ  ҚАРАСТЫРЫЛУЫЬ ЖАЙЫНДА

МАМЫРБЕКОВА Г. «ТҮРКІ ШЕЖІРЕСІ » ЛЕКСИКАЛЫҚ СИПАТЫ

АЙНАБЕКОВА Т. Л.  ҚАЗАҚ АУДАРМАСЫ НДАҒЫ СӨЗ  ТҮРЛЕНДІРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ӘЛМЕТОВА  Ә. С ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕП СҰХБАТТАСА  ТІЛДЕСУ  МАЗМҰНЫНЫҢ  ҰЛТТЫҚ СИПАТЫ

СУЛТАН Ж. И Қ. ЖҰБАНОВТЫҢ  ТІЛДІК  ТАНЫМЫНДАҒЫ ҚҰНДЫЛЫҚ БАҒДАРЫ

ТАЖИБАЕВА Р. Д.  ПОСЛОВИЦА КАК ВИД ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КЛИШЕ

ӘБЕНОВА Л. У. ҚАЗАҚ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ДӘСТҮ Р ЖАЛҒАСТЫҒЫ

БАЙМҰСАЕВА   Б.Ш. МӘШҺҮР ЖҮСІП - ОЙШЫЛ АҚЫН

ЕСЕНБАЙ  А. ҚАЗІРП ТІЛ БІЛІМІНДЕГІ  ДИАЛ ЕКТОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ  ЖАҢА ТӘСІЛДЕРІ

КУДАЙБЕРГЕНОВ А. СҰЛТАНМАХМҰТТАНУ ҒЬІЛЫМЫ 30-ЖЫЛДАРДА

МЫРЗА  М. ҚАЗАҚ  ЖӘНЕ   ¥ЙҒЫР МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРІНІҢ МАГЬНАЛЫҚ  ӨЗГЕШEЛІКТЕРІНЕ  ҚАТЫСТЫ  КЕЙБІР  ПІКІРЛЕР

ИСАЕВА Г.С. КИІЗ ҮЙДІН  ЗЕРТТЕЛУ ТАРИХЫНАН

KҰCMAНOBA Д.Г.  ҚАЗАҚТІЛ  БІЛІМІНДЕГІ  МОДАЛДЫЛЫҚ    КАТЕГОРИЯСЫНЫҢ  ТҮРЛЕРІ

ШЕКЕЕВА Ч.А.  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АНГЛИЙСКОГО  ГЛАГОЛА "TO GET"

КАКИМОВА M. E.  ТИПЫ НЕМОТИВИРОВАННЫХ ЭРГОНИМОВ

МАҚҰЛБЕК  А.  ҚАЗАҚ ЖАЛҚЫ ЕСІМДЕРІ ҚҰРАМЫНДАҒЫ ФОНОСЕМАНТИКАЛЫҚ СӨЗДЕРДІҢ ЗЕРТТЕЛУІ  ЖАЙЫНДА

ӘБДІМАНАТҚЫЗЫ  Ә. НҰРЛЫБЕК  БАЙМҰРАТ¥ЛЫ ПОЭЗИЯСЬІНДАҒЫ АБАЙ БЕЙНЕСІ

АЙТБАЕВА И.К  СӘЙГҮЛІККЕ КАТЫСТЫ АЯЛЫҚ БІЛІМ ЖҮЙЕСІ

АНАНЬЕВА С В. ЛИТЕРАТУРНАЯ КЛАССИКА В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР.ПУШКИН И АБАЙ

ЖАНІІЕЙІС0В Е. ҮЛКЕНДЕР АРАСЫНДА КІШІ ЕМЕС, КІШІЛЕР АРАСЫНДА ҮЛКЕН ЕМЕС

СMAИЛОВ А. Б.  СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ В ТЕКСТЕ ГАЗЕТЫ

БАЛТАБАЕВА  С.  ҚАЛИХАЛ   ЫСҚАҚОВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ  ЗАМАН  ШЫНДЫҒЫ

ҚУАЛДЫҚОВА  Д. К. Е. А. БУКЕТОВ ПРОЗАСЫНДАГЫ БЕЙНЕ ЖАСАУ   ШЕБЕРЛІП

ЖҰБАНОВ  Л. Д. ОҚУ  ЛЕКСИКОГРАФИЯСЫНЫҢ   ҒЫЛЫМИ ПӘН  РЕТІНДЕГІ ЕРЕКШЕЛІГІ

ЖЕКСЕНБАEBA   Ғ. X. ДОСМҰХАМЕДҰЛЫ   ЕҢБЕКТЕРІНІҢ СӨЗ МӘДЕНИЕТІ   ДАМУЫНА  ЫҚПАЛЫ

АЙДАРБЕК  Қ. Ж.   ТЕРМИН  ЖАСАМДАҒЫ СЕМАНТИКАЛЫҚ ДЕРИВАТТАРДЫҢ  РӨЛІ

МҰХАМБЕТОВА   Г. МАҒЖАН ЖҰМАБАЕВ  ЖӘНЕ  СИМВОЛИЗМ

МУХАМЕДИНА  А. А.  МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

ТУМАНОВА  А. Б.  ОТ ДИСКУРСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ДИСКУРСУ

АЙТМҰҚАШОВА  А. А.  ҒҰРЫПТЫҚ ФОЛЬКЛОР ЛЕКСИКАСЫНАН

АХМЕДИНА  Б. К.   ҚОСТІЛДІЛІКТІҢ ПСИХОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЛИНГВОДИДАКТИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

ӘДІЛОВА  А.С.  ИНТЕРТЕКСТУАЛДЫЛЫҚ  ПІКІРЛЕР ҚАЙШЫЛЫҒЫ

БАЛМАГАМБЕТОВА  Ж. Т.  К ПРОБЛЕМЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СЕМАНТИКИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ПЕРЕВОДЕ

ТАШКИНОВ  М. А.  ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІ АУДАРУ ПРИНЦИПТЕРІ

ДАЛАБАЕВА Г. M  ОБРЯД КАК ЦЕННОСТНО-НОРМАТИВНЫЙ ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ И ЕГО СТРУКТУРА

БӘБІЖАН Б. Б  ЖЕТІСУ  ӘНІШЛІК ДӘСТҮРІН  ЗЕРТТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

ЕРГАЛИЕВА Р.  ТРАДИЦИОННАЯ  ГАРМОНИЯ  МИРОЗДАНИЯ В ЖИВОПИСИ  МОЛДАХМЕТА  КЕНБАЕВА

БАРАТОВА  М. Н. МӘШҮР ЖҮСІП ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ШЫҒЫСТЫҚ ДӘСТҮР

КҰШЕКОВА  А.  ҚАЗАҚ ЭПОСЫНДАҒЫ АТТЫҢ  АТҚАРАТЫН ФУНКЦИЯЛАРЫ

РСАЛИЕВА  Н. ҚАЗАҚ ОНОМАСТИКАЛЫҚ АТАУЛАРЫН АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ ТРАНСЛИТЕРАЦИЯЛАУДАҒЫ   КӨП  НҰСҚАЛЫҚТЫҢ СЕБЕПТЕРІ

АБИТОВА Г. "ЕР САЙЫН" ЖЫРЫНЬІҢ  НҰСҚАЛАРЫ  ЖАЙЫНДА

МУМИНОВ С. О. ПРОБЛЕМАТИКА РУССКОГО ОНТОЛОГИЧЕСКОГО РОМАНА В КОНТЕКСТЕ ПОИСКОВ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

НАЙМАНБАЙ  А.Р. АНТОНИМДІК-СИНОНИМДIK ПАРАДИГМАЛАР

ЖҰМАҒҰЛОВ С Б.  ҚАЗАҚ   ӘДЕБИЕТТАНУЫНДАҒЫ  АЛАШ АРЫСТАРЫ МҰРАСЫНЫҢ  ЗЕРТТЕЛУІ

ӘБДИМАНҰЛЫ Ө.  ¥JIT  АЗАТТЫҒЫН  ҰЛЫҚТАҒАН АҚЬШ

АЛТЫБАЕВА  С. М. МОДИФИКАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЕТОДА В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСКОМ РОМАНЕ

НАРЫМБЕГОВ А. К  М. ШАХАНОВТЫҢ АҚЫНДЫҚ ӘЛЕМІ

ЖИЛКУБАЕВА  А.Ж  НАИМЕНОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ УТВАРИ КАК ОТРАЖЕНИЕ ТРАДИЦИ­ОННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ,

ИСИНА Г. И.  О НЕКОТОРЫХ СПОРНЫХ ВОПРОСАХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ

ӘБДІКӘРІМОВ  Б. Ә., А. Ә. ШӘРІПБАЕВ, С. I ТӨРЕХАНОВ  БІЛІМ ПРОЦЕСІ   ІС-ҚҰЖАТТАРЫН  МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДЕ ЖҮРПЗУДЕ  АҚПАР АТТЫҚ   ТЕХНО ЛОГИЯЛАРДЫ   ҚОЛДАНУ

МУХАМЕДИНА А.  ЭШОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ  КОНФЛИКТЫ И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ  БАРЬЕРЫ  В  ПРОЦЕССЕ ФУНКЦИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИЙ КОММУНИКАЦИИ

ЫСКАКҰЛЫ С.  ТАҢЖАРЫҚТЫҢ СУ РЕТКЕРЛІП

СУЛЕЕВ А К.Д  ПЕРВЫЙ ИЗ ПЕРВЫХ

ТӨЛЕГЕНОВ Т. К   АБАЙ ШЫҒ АРМАШЫЛЫҒЫ ТУРАЛЫ 1920-1930 ЖЫЛДАРДАҒЫ ПІКІР-ТАЛАС

ҚОЖЕКЕЕВА Б.  АЛБАН АСАН ШЫҒАРМАШЬІЛЬІҒЫНДАҒЬІ ӘЛЕУ МЕТТІК МӘСЕЛЕЛЕР

СУНДЕТКАЛИЕВА К. А.   СТИХ РУБЕЖА ВЕКОВ {«ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЙПЕРЕСКАЗ»)

ӨТЕЛБАЙ  Г. Т.  ТІЛДІК НОРМАНЫ САҚТАУДА ТІЛ ҮЙРЕТУШІСІЗДІКТІҢ  РӨЛІ

MAUJAKOBA  A.K. ТВОРЧЕСТВО АБДИЖАМИЛА НУРПЕИСОВА В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ.

БАЯНБАЕВА  Ә. Ғ.ҚАРАШ  ЕҢБЕКТЕРІНІҢ  ЗЕРТТЕЛУІ

АХМЕДИНА  Б. К. ФРАНЦУ З-ҚАЗАҚ ҚОСТІЛДІП - ШETEJЛ ҚАУЫМЫНА  ҚАЛЫПТАСУДЬҢ  ИНТЕГРАЦИЯЛЫҚ ӘДІСІ

САДЫРБАЕВА 3.  ЖЕР-СУ АТАУЛАРЫНЫҢ ӨСІМДІКТЕР ДҮНИЕСІНЕ ҚАТЫСТЫ ТАҚЫРЫПТЫҚ-МАҒЫНАЛЫҚ СИПАТЫ

ӨТЕН А.Ж. КЕНЕН ӘЗІРБАЕВ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ ПОЭТИКАСЫ

АКАШЕВА С. С.  НЕСТАБИЛЬНОСТЬ БЫТИЯ ЧАБАНА В ПОВЕСТИ «ОЛИАРА» О. БОКЕЕВА

ШОЙБЕКОВ P. H.  ҚОЛӨНЕР  ЛЕКСИКАСЫНЫҢ  КЕЙБІР ҚЫРЛАРЫ

НҰРДӘУЛЕТОВА Б.  ЖЫРАУЛ АР ПОЭЗИЯСЫНЫҢ МӘТІНДІК ДЕҢГЕЙІ

ҚҰЛАМАНОВА З.А.  ЖАМБЫЛ   ӨҢІРІ ОЙКОНИМДЕРІНІҢ ТАРИХИ-ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ СИПАТЫ

ECEHОВА  Қ. Ө.ПУБЛИЦИСТИКАЛЫҚ МӘТІНДЕП СҰРАУЛЫ КОНСТРУ КЦИЯЛАРДЫҢ ҚОЛДАНЫСЫ

MAЙЛЫБАЕВА С. К. ТАБИҒАТ СЫРЫНА ЖЕТІК СУРЕТКЕР

КОЖАЕВА  M. Т.  АУДАРМАТАНУ ТЕРМИНДЕРІ ЖАЙЫНДА БІРЕР СӨЗ

КОЯНБЕКОВА С. Б. ФУНКЦИОНАЛДЫ СТИЛИСТИКАНЫЋ ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ

МҰХТАРОВ А.Х.  Қ. АМАНЖОЛОВ  РОМАНТИЗМІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ

ТУРАЕВА А. Т.  БЕЛТІЛІК/БЕЛПСІЗДІК  КАТЕГОРИЯСЫ ЖӘНЕ РЕФЕРЕНЦИЯ ТЕОРИЯСЫ

МҰХАМЕТЖАНОВА Д  М.ӘУЕЗОВТЫҢ  АБАЙ  ЖОЛЫ ЭПОПЕЯСЫНДАҒЫ  ӨНЕР МЕН ӨНЕРПАЗ ТҰЛҒАСЫ

ИІСОВА Э.  ОҚУ СӨЗДІКТЕРІНДЕП ЛЕКСИКАЛЫҚ БІРЛІКТЕРДІҢ СҰРЫПТАЛУ   ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

СЮРАКШИНА  Н. Н.  КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВАРЬИРОВАНИЯ ГЛАГОЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В СТРУКТУРЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО СОСТАВА ФЕ

МИХАЙЛИЧЕНКО Г. А.  УСАДЕБНЫЙ ХРОНОТОП В РОМАНЕ И.С. ТУРГЕНЕВА   «ОТЦЫ И ДЕТИ»

БЕЙСЕНОВА  Г. Ә. АЛЫПТАРДАҒЫ АНАЛАР ДҮНИЕСІ

МУХИТДИНОВ Р.  АРАБ ЛЕКСИКОГРАФИЯСЫНДАҒЫ СӨЗДІК ҰҒЫМЫ  ЖӘНЕ ТАРИХЫ

МАСАЛИЕВА Ж. А.  ЕТІСІКТІҢ  БОЛЫМСЫЗДЫҚ  КАТЕГОРИЯСЫ

ДУАНБЕКОВА  М. А. ІСКЕРИ СТИЛЬДІҢ  ДОМИНАНТ БЕЛГІЛЕРІ

ОРАЗБЕК М. ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ҚАҺАРМАН СЫРЫ

МАЙЛЫБАЕВА С.К   СУРЕТКЕР ТАҒЫЛЫМЫ

ЖҮСІПОВ Н.К.   XX ҒАСЫРДЫҢ 20-ЖЫЛДАРЫ НДАҒЫ ФОЛЬКЛОРДЫ ЖАРИЯЛАУДЫҢ ШАРТТАРЫ МЕН ТҮРЛЕРІ

НҮРПЕЙІСОВ Н.Ж. 70-80 ЖЫЛДАРДАҒЫ ӘДЕБИ СЫН ЖӘНЕ М.ҚАРАТАЕВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ

ЖАНПЕЙІСОВ Е.  ТӨРТ ТҮЛІК ТӨҢІРЕГІНДЕ: ЖЫЛҚЫ (ЕКІНШІ МАҚАЛА)

СӘРСЕМБАЕВА Н.А.   СИНТАКСИСТІК ҚҰРЫЛЫМДАР ЖӘНЕ БЕЛГІСІЗДІК КАТЕГОРИЯСЫ

ТІЛЕУБЕРДИЕВ Б.М. ҚАЗАҚ ТОПОНИМДЕРІ МЕН АНТРОПОНИМДЕРІНІҢ "ТІЛ-МӘДЕНИЕТ" ҚАТЫНАСЫНДАҒЫ ФОНДЫҚ БІЛІМДЕР КӨРІНІСІ

ЖАРТЫБАЕВ А.Е.   ЭТИМОЛОГИЯ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТІЛ ТАРИХЫ МЕН ТОПОНИМДЕРГЕ ҚАТЫСЫ

АЛИЕВА С.Б. СПЕЦИФИКА АРТИКУЛЯЦИОННЫХ БАЗ РУССКОГО И КАЗАХСКОГО ЯЗЫКОВ КАК ОСНОВА МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ НОРМАМ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ

НАЙМАНОВА Ч.К.  К ВОПРОСУ О ВАЛЕНТНОСТИ ГЛАГОЛА (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО, КЫРГЫЗСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)

БИБЕКОВ Қ.Т.   ҚИМЫЛДЫҢ ӨТУ СИПАТЫ КАТЕГОРИЯСЫНЫҢ ТҮРКІТАНУДА ЗЕРТТЕЛУІ

БАРАТОВА Ш.  ҚУТЛУҚОВ А. ПОЭЗИЯСЫНДА ӨЛЕҢ ӨЛШЕМДЕРІНІҢ ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛШТЕРІ

БАВАШ Г. МАХМҰТ ҚАШҚАРИ СӨЗДІГІНДЕГІ ПАРЕМИЯЛАРДЫҢ БЕРІЛУІ

ЕРДЕМБЕКОВ Б.А.   ШӘКӘРІМ - АБАЙДЫҢ АҚЫНДЫҚ МЕКТЕБІНІҢ КӨРНЕКТІ ШӘКІРТІ

ЖАНХОЖАЕВА М.О.   ПЕРЕДАЧА ПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРИ ПЕРЕВОДЕ МЕСТОИМЕНИЯ ТЫ\ВЫ И ЧАСТИЦЫ -С

ЕРІМБЕТОВА Г.Х. - Б.МОМЫШҰЛЫНЫҢ САЯСИ-ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ ТӨЛІМДІК ОЙ-ПІКІРЛЕРІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫНА ӘСЕР ЕТКЕН ҚОҒАМДЫҚ-ТАРИХИ, МӘДЕНИ-РУХАНИ ЖАҒДАЯТТАР

ИСАЕВА Ж.А. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬДЫ ФОНЕТИКАНЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ

БАРАТОВА М.Н.   МӘШҺҮР ЖҮСІП ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ СТИЛІ

ЖҰМАБАЕВА Ж.   ҚАЗАҚ ВОКАЛИЗМІНІҢ ДАМУ ЖОЛДАРЫ ЖАЙЫНДА

ӨТЕН А.Ж. - КЕНЕН ӘЗІРБАЕВТЫҢ «ӘЛИ БАТЫР» ДАСТАНЫНЫҢ ТЕКСТОЛОГИЯСЫ

MҰҚАШЕВ Е.С.   УӘЙІС АҚЫННЫҢ ӘНШІЛІК МҰРАСЫ

КЕНБАЕВА С.    ШЫРАЙ КАГЕГОРИЯСЫНЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ

КӘУКЕРБЕКОВА Б.  ОМОНИМИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ПОЛИСЕМИЯЛЫҚ СЕМАНТИКАЛЫҚ ЕКІҰШТЫ ҚҰРЫЛЫМДАРДЫҢ АРАЖІГІН АЖЫРАТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

БАЙҚАДАМОВА  Г.К.- А. Е. АЛЕКТОРОВТЫҢ «КӨРСЕТКІШІНДЕГІ» ШЫҒЫСТАНУШЫЛАР МАҚАЛАЛАРЫ

КЕНЖЕҒАРАЕВ Н. АВТОР МЕН ТЫНДАУШЫ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫНДАҒЫ ИНТОНАЦИЯНЫҢ ОРНЫ

ДАЛАБАЕВА Г.М.  СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «КОНЦЕПТ» И ПРОБЛЕМА ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ В КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

ЖҮНІСБЕК Ә.   ҚАЛИҰЛЫНЫҢ Б.   «ӨСІМДІК АТАУЛАРЫНЫҢ ОРЫСША-ҚАЗАҚША ЖӘНЕ ҚАЗАҚША-ОРЫСША СӨЗДІП ТУРАЛЫ...

Nazarbaev 2017

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН - ЕЛБАСЫ

ПОСЛАНИЕ


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com

 

 

Яндекс.Метрика