News for 2016

   

Read more ...

 

Gabdullin 02

 

     Gabdullin Malik Gabdullovich/Compiled by А. А. Zhamigazina. Editor-in-chief S.N. Negimov, Doctor of Phylology. Executive editor R.O. Karibzhanova. Bibliogr. editors: N.S. Mashakova, A.Zh. Sakanova, T.V. Vdovukhina, G.I. Belgibayeva. - Almaty: «Gylym ordasy» RSE Scientific library, 2015. - 184 p.: portr. [«Prominent scientists of Kazakhstan» scientific-biographical series].

 

 

 

 

 

 


 

Gabdullin   

      Malik Gabdullovich Gabdullin. Bio-bibliography of scientists of Kazakhstan / Compiled by A.A.Zhamigazina. Editor-in-chief S.N.Negimov, Doctor of Phylolohy. Executiveeditor K.K.Abugaliyeva. Bibliogr. editors: O.P.Bravach, T.V.Vdovukhina, N.S.Машакова, E.K.Torekulov. Translated by O.Zh.Masatbayev, T.V.Vdovukhina. – Almaty: CSL, 2011. –      p.: portr.

Read more ...

Read more ...

 Nazarbaev 2017

THE FIRST PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - ELBASY


THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN


State of the Nation Address by President of Kazakhstan 

Kassym-Jomart Tokayev

 


 gylymorda embl

 

banner


 


logo

logo