меню

АКАШЕВА С. С.  НЕСТАБИЛЬНОСТЬ БЫТИЯ ЧАБАНА В ПОВЕСТИ «ОЛИАРА» О. БОКЕЕВА

ШОЙБЕКОВ P. H.  ҚОЛӨНЕР  ЛЕКСИКАСЫНЫҢ  КЕЙБІР ҚЫРЛАРЫ

НҰРДӘУЛЕТОВА Б.  ЖЫРАУЛ АР ПОЭЗИЯСЫНЫҢ МӘТІНДІК ДЕҢГЕЙІ

ҚҰЛАМАНОВА З.А.  ЖАМБЫЛ   ӨҢІРІ ОЙКОНИМДЕРІНІҢ ТАРИХИ-ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ СИПАТЫ

ECEHОВА  Қ. Ө.ПУБЛИЦИСТИКАЛЫҚ МӘТІНДЕП СҰРАУЛЫ КОНСТРУ КЦИЯЛАРДЫҢ ҚОЛДАНЫСЫ

MAЙЛЫБАЕВА С. К. ТАБИҒАТ СЫРЫНА ЖЕТІК СУРЕТКЕР

КОЖАЕВА  M. Т.  АУДАРМАТАНУ ТЕРМИНДЕРІ ЖАЙЫНДА БІРЕР СӨЗ

КОЯНБЕКОВА С. Б. ФУНКЦИОНАЛДЫ СТИЛИСТИКАНЫЋ ҚАЛЫПТАСУ ТАРИХЫ

МҰХТАРОВ А.Х.  Қ. АМАНЖОЛОВ  РОМАНТИЗМІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ

ТУРАЕВА А. Т.  БЕЛТІЛІК/БЕЛПСІЗДІК  КАТЕГОРИЯСЫ ЖӘНЕ РЕФЕРЕНЦИЯ ТЕОРИЯСЫ

МҰХАМЕТЖАНОВА Д  М.ӘУЕЗОВТЫҢ  АБАЙ  ЖОЛЫ ЭПОПЕЯСЫНДАҒЫ  ӨНЕР МЕН ӨНЕРПАЗ ТҰЛҒАСЫ

ИІСОВА Э.  ОҚУ СӨЗДІКТЕРІНДЕП ЛЕКСИКАЛЫҚ БІРЛІКТЕРДІҢ СҰРЫПТАЛУ   ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

СЮРАКШИНА  Н. Н.  КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВАРЬИРОВАНИЯ ГЛАГОЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В СТРУКТУРЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО СОСТАВА ФЕ

МИХАЙЛИЧЕНКО Г. А.  УСАДЕБНЫЙ ХРОНОТОП В РОМАНЕ И.С. ТУРГЕНЕВА   «ОТЦЫ И ДЕТИ»

БЕЙСЕНОВА  Г. Ә. АЛЫПТАРДАҒЫ АНАЛАР ДҮНИЕСІ

МУХИТДИНОВ Р.  АРАБ ЛЕКСИКОГРАФИЯСЫНДАҒЫ СӨЗДІК ҰҒЫМЫ  ЖӘНЕ ТАРИХЫ

МАСАЛИЕВА Ж. А.  ЕТІСІКТІҢ  БОЛЫМСЫЗДЫҚ  КАТЕГОРИЯСЫ

ДУАНБЕКОВА  М. А. ІСКЕРИ СТИЛЬДІҢ  ДОМИНАНТ БЕЛГІЛЕРІ

Nazarbaev 2017

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


 Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана

 

100 1

"Семь граней Великой степи" 


 Ruhani zhangyru 001

 

 блог333 1

Генеральный директор
РГП «Ғылым ордасы»
Тультаев Бауржан Тультаевич

gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com