Menu

Век казахско-джунгарского противостояния. Т.4 / Сост. Е.Б. Касенов; МОН РК, Павлодар. гос.ун-т им.С.Торайгырова. - Павлодар:

ТОО НПФ "ЭКО", 2006. – 18с.

 

 

 

 

 

 


Дәуiрдiң жарық жұлдызы: Халқымыздың көрнектi саяси қайраткерi М.Тынышбаевқа арналады/Құраст.: М.М. Бегманова; Жауапты ред.: К.Қ.Әбуғалиева; Қаз.Респ. БҒМ. ОҒК. - Алматы, 2001. – 237 б.

 

 

 

 

 

 


Известия Туркестанского отдела русского географического общества. Т.XVII. Под редакцией секретаря Отдела И.А. Райковой. - Ташкент, 1924. – 4 с.

 

 

 

 

 

 

 


Казахи = Қазақтар: Популярный справочник в 9-ти т. Т.3: Генеалогия=Шежiре / Редкол.:Е.Арын и др.;МОН РК,Ин-т развития Казахстана. - 2-изд.,испр.и доп. - Алматы: ИД "Бiлiк", 2003. – 61 б. - текст на каз.,рус.яз.

 

 

 

 

 

 


О чем поведали ученые / М. Тынышпаев, М. Массон, С.Малов. Сост. У.Джанибеков. - Алматы: Рауан, 1997. - 36 с.

 

 

 

 

 

 

 


Тарих адамзат ақыл-ойының қазынасы: 10 томдық. Т.10: Түркі халықтарының тарихи ойы / Құраст.: Р.Қ.Нұрмағамбетова; Ауд.ред.: С.Ф.Мәжитов; Ғыл.сараптау: М.Қ.Қойгелдиев; Ред.алқа: Қ.Н.Бұрханов (төраға), Қ.С.Алдажұманов, С.Е.Әжіғали және т.б. - Астана: Фолиант, 2006. – 32 б.

 

 

 

 

 


Труды общества изучения Казахстана(Киргизского края)

Труды Общества изучения Казахстана (Киргизского края). Т.7,вып.2 . -  Қызыл-Орда, 1926. – 364 б. 

 

 

 

 

 

 


Тынышпаев, Мухамеджан

Воспоминания, документы, фотографии: - Алматы: «Томирис - 21», 2017, - 144 с.

 

 

 

 

 

 


 

Тынышпаев, Мухамеджан

Великие бедствия. (Актабан-Шубырынды) / Тынышпаев, Мухамеджан - Алма-Ата: Жалын, 1991. – 152 с.

 

 

 

 

 

 

 


Тынышпаев, Мухамеджан

История казахского народа: Учебное пособие / Тынышпаев, Мухамеджан; Ре. А.Омаров. - Алма-Ата: Қазақ ун-ті, 1993. - 224 с.

 

 

 

 

 

 

 


Тынышпаев, Мухамеджан

История казахского народа: Учеб.пособие / Тынышпаев, Мухамеджан. - Алматы: Санат, 1998. – 224 с. 

 

 

 

 

 

 

 


Тынышпаев, Мухаметжан

История, этнография и археология казахского народа / Тынышпаев, Мухаметжан; Редкол.: Е.М.Арын, О.И. Исмагулов, С.Е.Ажигали и др. - 2-е изд., доп. - Астана: Алтын кiтап, 2007. – 317 с.

 

 

 

 

 

 

 


Тынышбаев, Мухамеджан

Киргиз-казахи в 17-18 веках / Тынышбаев, Мухамеджан. - Кызыл -Орда: Изд.О-ва изучения Казахстана, 1926. – 14с.

 

 

 

 

 

 

 


Тышышпаев, Мухамеджан

Коксуйские развалины в город Кайлак (Койлык) /Тышышпаев, Мухамеджан. - Кызыл-Орда: Изд.О-ва изучения Казахстана, 1926. – 8с.- Ксерокопия.

 

 

 

 

 

 

 


Тынышбайұлы Мұхамеджан

Қазақ руларының шежіресі. (Үш тараудан құралған жинақ): Қазақ халқының тарихыныа қатысты материалдар / Мұхамеджан Тынышбайұлы. - Целиноград: "Қаламгер", 1991. - 40 б. - Ксерокопия.

 

 

 

 

 

 

 

 


Тынышбаев, Мухамеджан

Материалы к истории киргиз-казахского народа: Читаны в Туркестанском Отделе Русского Географического Общества в 1924 и 1925 гг. / Тынышбаев, Мухамеджан. - Переиздание. - Алматы: Дом печати Эдельвейс , 2014. – 88с.

Родословные таблицы к генеалогии киргиз-казаксих родов

 

 

 

 

 

 


Тынышпаев, М.

Материалы к истории киргиз-казакского народа: Читаны в Туркестанском отделе Русского геогр.о-ва в 1924 и 1925гг. / М. Тынышпаев. - Репринт.изд-е. - Алма-Ата: Фил.НОТА БЕНЕ ПРЕСС, АЛТЫН-ОРДА, 1990. – 75с.

 

 

 

 

 

 

 

 


Тынышпаев, Мухамеджан

Отзыв о труде А.П.Чулошникова по истории казак-киргизского народа/ Тынышпаев, Мухамеджан. - Кызыл - Орда: Изд. О-ва изучения Казахстана, 1926. – 15с. - Ксерокопия.

 

 

 

 

 

 


Тынышпаев, Мухамеджан

Политические выступления,научные труды, документы /Тынышпаев, Мухамеджан. - Алматы: Қазақстан, 2009. – 312 с.

 

 

 

 

 

 


Тынышбаев, Мұхамеджан

Таңдамалы/Тынышбаев, Мұхамеджан; Құраст.: Б.Байғалиев, Г.Жүгенбаева. - Алматы: Арыс, 2001. – 320 б.

 

 

 

 

 

 

 


Федор Осадчий

Великий творец добра и света. – Алматы: Издательство «Арыс», 2001. – 106 с. – вклейка

 

 

 

 

 

 


Тынышбаев М. Қазақтар және азаттық қозғалысының мұқтаждарына орай: (1905 ж. 19 қарашада Автономияшылардың 1-ші съезінде оқыған баяндамасы) / М. Тынышбаев Ақиқат. №5 мамыр – 1992. - 5 б. 

 

 

 

 

 

 


 Тынышбаев М. Жетісу облысындағы босқын қырғыз-қазақ жайлы/М. Тынышбаев//Ақиқат. №5 мамыр. 1996. – 6 б.

 

 

 

 

 

 

 


Тынышбаев М. 16-шы жылғы көтерілістің себеп-салдары /М. Тынышбаев//Ақиқат.7 шілде. 1996. – 8 б. 

 

 

 

 

 

 

 


Тынышбаев М. Его высоко превосходительству господину председателю комитета министров / М. Тынышпаев//Алаш. №2(35). - Алматы, 2011. – 4 б.  

 

 

 

 

 


 Тынышбаев М. Қазақтар және азаттық қозғалысының мұқтаждарына орай: (1905 ж. 19 қарашада Автономияшылардың 1-ші съезінде оқыған баяндамасы) / М. Тынышбаев //Жұлдыз. - 1992. - № 8. - 5 б.

 

 

 

 

 

 


 Тынышбаев М. Қазақтар және азаттық қозғалысы: Автономшылар одағының 1-ші съезінде 1905 жылы 19-қарашада оқылған баяндама/ М. Тынышбаев; Ауд. Қ. Аманжолов /Жұлдыз. - 2003. - № 4. – 4 б.

 

 

 

 

 

 


 Тынышбаев М. ХVII-XVIII-ғасырдағы қазақтар/ М. Тынышбаев// Қазақстан коммунисі. № 11. - Алматы, 1990. – 9 б.

 

 

 

 

 

 

 


 Тынышбаев М. Министрлер кабинетінің төрағасы жоғары мәртебелі мырзаға [Отаршылдыққа негіз болған 1868 жылғы «Қазақтарды басқару туралы Уақытша Ереженің» әділеттілікке, заңдылыққа сыймайтын баптарын сынға алған хаты./ М. Тынышбаев Қазақ тарихы. № 3. - Алматы, 1994. – 4 б.

 

 

 

 

 


 Тынышбаев М. Қазақ тарихына материалдар//Қазақ тарихы. - 2009. - № 5 - 3 б.

 

 

 

 

 

 

 


 Тынышпаев М. Киргизская интеллигенция и Алаш-Орда/ Туған Өлке: Родной край. № 1 (3). - Алматы, 2004. – 4 б.

 

 

 

 

 

 

 


«Қазақ» газеті. 1914 - №78.-16 сентябрь. – 16 б. 

Темір жол һәм Европа соғысы.

 

 

 

 

 

 

 


 «Қазақ» газеті. 1915.-11 январ №95; 15 янв №96., №107.-25 февраль.., № 108. – 28 февраль., №109.-5 март, № 113. – 19 март.,  №114.-28 март. – 41 б.

 

 

 

 

 

 

 


 Тынышбаев М. Аса мәртебелі жоғарғы әмірші адмирал А.В. Колчакқа: 1916 ж. көтерілістен кейінгі қазақ халқының мүшкіл хал туралы хат/ М. Тынышбаев; Орысшадан ауд. Ж. Шағатай// Түркістан. – 1999. – 20 тамыз. – 2 б. 

 

 

 

 

 

 


 Тынышбаев М. Қазақ руларының шежіресі: (Ғылыми тұрғындан жүйелеген шежіре)/М. Тынышбаев//Ана тілі. – 1990.-26 шілде.-4-5 б.; 2, 16, 23 тамыз.-5 б.; 6,13,20 қыркүйек; 18,25 қазан; 1 қараша.- 22 б.

 

 

 

 

 

 


 Тынышбаев М. Түрік-монғол тарихы/М.Тынышбаев//Қазақ әдебиеті. – 1991.-22 наурыз-2 б., 29 наурыз - 2 б.

 

 

 

 

 

 

 


 Тынышбаев М. Ұлы мәртебелі мырзаға: Орыс өкіметінің қазақтармен революцияға дейінгі қарым-қатынасы туралы және 1916 ж. қанды оқиғалар туралы / М. Тынышбаев; ауд. Ж. Қорғасбеков//Қазақ әдебиеті. – 1990. – 26 қазан. - 6 б.

 

 

 

 

 

 


 Тынышбаев М. Қазақтар қайда шықты?/М. Тынышбаев; уд. Б. Қуатов//Орал өңірі.-1991.-16, 20, 27. ақпан; 5, 15, 19, 26 наурыз. – 14 б.

 

 

 

 

 

 

 


 Тынышбаев М. Қазақ даласындағы көшпелі халықтың мұқтаждарына орай: [1904 ж. Ресей газеттерінің біріне жазған мақаласы. М. Әбсеметовтың архивінен алынды] /М.Тынышбаев//Дала дидары. – 1992.-3-9 шілде. - 2 б.

 


Tokayev 2019

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы

 

ҚР БҒМ ҒК "Ғылым ордасы" шжқ рмк бас директоры

Абубакирова Лейла Пернебайқызы

 


gylymorda embl 

banner


 
Бұқар жырау атындағы 
облыстық әдебиет және өнер музейі

logo

logo

 

 

ОРТАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ КІТАПХАНАНЫҢ ТОЛЫҚМӘТІНДІ ЭЛЕКТРОНДЫ РЕСУРСТАРЫ

Menu

Яндекс.Метрика