Menu

«Ғылым ордасы» РМК Ғылыми кітапханасында ұйымдастырылған

«Қазақ хандығына – 550 жыл» атты кітап көрмесіндегі әдебиеттер тізімі

 1. Абусеитова М. Письменные источники по истории и культуре Казахстана и Центральной Азии в ХIII-ХVIII вв. – Алматы: Дайк-Пресс, 2001.– 426 с.
 2. Абусеитова М.Х. Казахстан и Центральная Азия в ХV-XVII вв.: история, политика, дипломатия.–Алматы: Дайк-Пресс, 1998.– 268 с.
 3. АбусеитоваМ.Х.Казахское ханство во второй половине XVI столетия.–Алматы:  Наука,1985.–102 с.
 4. Абылай хан: внешнняя и внутренняя политика.–Алматы: Жазушы, 2001.–163 с.
 5. Абылай хан: Энциклопедия.– Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2013.–656 б.
 6. Абылай хан. Кенесары  (Ұлт-азаттық қозғалыс мәселелері.)– Алматы:Ғылым, 1993. – 120 б.
 7. Абылай ханның қамқатоны және Байдалы би.– Астана: Күлтегін, 2007.– 176 б.
 8. Абылай. –Алматы: Дайк-Пресс,1993.–137 б.
 9. Ақжолтай Ағыбай батыр.– Алматы: Ғалым, 2002. – 632 б.
 10. Акимбеков С. История степей: феномен государства Чингисхана в истории Евразии. –Алматы: Центр Азии, 2011.– 640 с.
 11. Аққали А. Қаратай хан.– Алматы: Арыс, 2007.–176  б.
 12. Аныракайский треугольник: историко-географический ареал и хроника великого сражения.– Алматы: Дайк-Пресс, 2008.–276 с.
 13. Аполлова Н Г. Присоединение Казахстана к России в 30-х годах ХVIII века.–Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1948.–255 с.
 14. Арғынбаев Х. Қазақ шежiресi хақында. –Алматы: Атамұра, 2000.– 464 б.
 15. Артыкбаев  Ж. Казахское шежире: источник и концепция истории Великой степи. –Астана: Алтын кітап, 2012.–495 с.
 16. Артықбаев Ж. "Жеті жарғы"– мемлекет және құқық ескерткіші: Зерттелуі, деректер, тарихы, мәтіні. –Алматы: Жеті жарғы, 2012. – 192 б.
 17. Аспандияров Б. Образование Букеевской орды и ее ликвидация.–Алматы:Қазақ энциклопедиясы, 2007.– 400 с.
 18. Асфендияров С. История Казахстана с древнейших времен.–Алматы:Санат, 1998.– 304 с.
 19. Асфендияров С. История Казахстана:(с древнейших времен).–Алма-Ата:Қазақ университетi, 1993.– 304 c.
 20. Асфендияров С.Д. История Казахстана (с древнейших времен). Т.1.–Алма-Ата, М.: Казкрайиздат, 1935.–263 с.
 21. Атлас Туран. – Алматы, 2008.– 479 б.
 22. Ахмедов Б. Историко-географическая литература Средней Азии ХVI-ХVIIIвв.: (Письм. памятники).–Ташкент: Фан, 1985.– 262 c.
 23. Ахмет Аққали. Қаратай хан. –Алматы: Арыс, 2007.–176 б.
 24. Ахметова Ұ.  Арынғазы хан.–Ақтөбе: А-Полиграфия, 2004.– 168 б.
 25. Ахметова Ұ. Арынғазы хан. –Ақтөбе: А-Полиграфия, 2004.–167 б.
 26. Аяған Б. Қазақ хандығы тарихы: құрылуы, өрлеуі, құлдырауы.–Алматы:Сөздік-Словарь, 2011.– 320 б.
 27. Әбiлқайыр хан: Жинақ.– Алматы: Арыс, 2004.– 328 б.
 28. Әбжанов Х. Қазақстан ұлттық тарихи идея, методология.–Алматы:Елтаным, 2014. – 328 б.
 29. Әбусейітова М. Қазақстан тарихы шығыс миниатюраларында.–Алматы:Дайк-Пресс, 2010.–264 б.
 30. Әуезов М. Шығармалар жинағы: 20томдық. Т.14. Аудармалар. Көркем аударма жайындағы ойлар.– Алматы: Жазушы, 1983.– 376 б.
 31. Әуезов М. Шығармаларының толық жинағы: 50томдық.Т.6. Әңгіме, зерттеулер, пьесалар. (1927-1933ж.) –Алматы:Дәуір, 2014.– 368 б.
 32. Бабаларсөзі: 100 томдық. Т.57: Тарихи жырлар.–Астана: Фолиант, 2010.–408 б.
 33. Бабаларсөзі: 100 томдық. Т.58: Тарихи жырлар. –Астана: Фолиант, 2010.– 432 б.
 34. Бабаларсөзі: 100 томдық. Т.62: Тарихи жырлар.–Астана: Фолиант, 2010.– 376 б.
 35. Бабаларсөзі: 100 томдық. Т.63: Тарихи жырлар. –Астана: Фолиант, 2010.– 456 б.
 36. Бабаларсөзі: 100 томдық. Т.87:Тарихи аңыздар (XVIII ғасыр).–Астана:Фолиант, 2012. – 432 б.
 37. Бабаларсөзі: 100 томдық. Т.89: Аңыздық жырлар. –Астана: Фолиант, 2012. – 432 б.
 38. Бабаларсөзі: 100 томдық. Т.86: Тарихи аңыздар.(XVII-XVIII ғасырлар).–Астана:  Фолиант, 2012.–448 б.
 39. Байболұлы Қ. Еңсегей бойлы ер Есiм: Дастандар.– Алматы: Жалын, 2005. – 320 б.
 40. Байпақов К. Орталық Сауран шаһары.– Алматы, 2005. – 202 б.
 41. Байпақов М. Жетісу мен Алматы аумағындағы сақ пен үйсіндердің қоныстары.–Алматы: Кредо, 2008.–173 б.
 42. Байпаков М. Средневековые города Казахстана на Великом Шелковом пути.–Алматы: Гылым, 1998.– 216с.
 43. Бартоль В.В. Киргизы. Исторический очерк.–Фрунзе: Киргизгосиздат, 1943.–80 с.
 44. Басин В.Я. Россия и Казахские ханства в ХVІ-ХVІІІ в.–Алма-Ата: Наука,1971.–261 с.
 45. Батыр баба ӘлмерекОчерктер, эсселер, әңгiмелер, өлеңдер, ғұмырнамалар. –Алматы: Экономика, 2002.– 485 б.
 46. Бегалин Қ. Алтын Орда хандары. –Алматы: ТОО «Адамар», 2007.– 272 б.
 47. Бегалин К. Ханы Золотой Орды. –Алматы:  ТОО "Адамар", 2007. – 272 с.
 48. Бегалин Қ. Алтын Орда хандары.– Алматы: Адамар, 2007.–272б.
 49. Бекмаханов Е. Қазақстан ХIХ ғасырдың 20-40-жылдарында. –Алматы: Санат, 1994. – 416 б.
 50. Бектаев Қ. Төле би. –Шымкент, 1993.– 114 б.
 51. Билерсөзі–киелі:Сыр елінің билері хақында.–Алматы:Полиграф комбинат, 2012. – 208 б.
 52. Бичурин Н.  Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена: Научное издание. Т.2. –Алматы: ТОО «Жалын», 1998.– 352 с.
 53. Бичурин Н. Орта Азияны мекендеген халықтардың көне заманғы тарихы: Шыңқұз хаһан,Үкүтай хаһан, Күйүк хаһан, Мөңкө хаһан.–Астана: Фолиант, 2008. –552 б.
 54. Бичурин Н. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена: Научное издание. Т.1.– Алматы: ТОО «Жалын», 1998.– 390 с.
 55. Бичурин Н. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена: Научное издание. Т.3. –Алматы: ТОО «Жалын», 1999.–352с.
 56. Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т.2.– М.-Л.: Издат. АН СССР, 1950.–336 с.
 57. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т.1.– М.-Л.: Издат. АН СССР, 1950.–383 с.
 58. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т.3.– М.-Л.: Издат. АН СССР, 1953.–327 с.
 59. Броневский С.Б. О казахах Средней Орды.–Астана: Алтын кiтап, 2007.–168 с.
 60. Бурабай М. Тюрки: от Атиллы до президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. –Алматы, 2010.– 454 с.
 61. Бұқаржырау: Энциклопедия. –Алматы, 2013.– 600 б.
 62. Бұланты шайқасы. –Қарағанды, 1998.– 64 б.
 63. Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений: В 5-ти томах. Т.1.– Алма-Ата: Каз.сов.энцикл., 1984.– 416 с.
 64. Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений: В 5-ти томах. Т.5.–Алма-Ата:  Каз.сов.энцикл., 1985. – 528 с.
 65. Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений: В 5-ти томах.Т.2.– Алма-Ата:  Каз.сов.энцикл., 1984.– 432с.
 66. Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений: В 5-ти томах.Т.4. – Алма-Ата: Каз.сов.энцикл., 1985. - 459с.
 67. Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений:В 5-ти томах. Т.3.– Алма-Ата:  Каз.сов.энцикл., 1985. – 416с.
 68. Валиханов Э.  Кенесары. –М.: Мол.гвардия, 2004.– 232 с.
 69. Валиханов Э. Кенесарыхан: Эссе. – Алматы: Арда, 2007.– 240с.
 70. Век казахско-джунгарского противостояния. Т.4.– Павлодар: ТОО НПФ "ЭКО", 2006. – 248 с.
 71. Великие битвы кочевников.– Алматы: ТОО "Адамар", 2007. – 192 с.
 72. Веселовский  Н. И. Хан из темников Золотой Орды. Ногай и его время Т.ХIII, – Пг., 1922. –58с.
 73. Веселовский Н.И. Заметки поистории Золотой Орды.– Пг. : Тип.имп. АН, 1916. –17с.
 74. Военое дело улуса Джучи и его наследников.–Астана:Фолиант,2012.– 376 с.
 75. Востров В.В. Родоплеменной состав и расселение казахов (конец ХIХ-начало ХХвв.). –Алма-Ата:Наука, 1968.–256 с.
 76. Вяткин М.П. Казахское общество в середине ХVIII в.–Алма-Ата, 1940.–17с.
 77. Вяткин М.П. Очерки по истории Казахской ССР. Т.1: С древнейших времен по 1870г. –М.: Госполитиздат, 1941.–368с.
 78. Галиев В. Борьба казахского народа против джунгарского нашествия (1635-1758): –Астана: Арман-ПВ, 2013.– 200 c.
 79. Галиев В. Хан Джангири Орбулакская битва. –Алматы: Ғылым, 1998.–128 с.
 80. Гафуров А.Г. Имя и история: Об именах арабов, персов, таджиков и тюрков: Словарь – М.: Наука, 1987.– 224 с.
 81. Государства Великой степи.–Алматы: ТОО "Адамар", 2007.– 216 с.
 82. Греков Б.Д. Золотая орда и ее падение.– М.,1950.–475 с.
 83. Григорьев В. В. О скифском народе саках.–Алматы:Хант, 1998.–256 с.
 84. Гумилев  Л.Н. От Руси до России М.: АСТ, 2004.
 85. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь.– М.: Мысль, 1993.– 781с.
 86. Гумилев Л.Н. Поиски вымышленного царства:Легенда о "государстве пресвитера Иоанна".– М.:Танаис, 1994.–480 с.
 87. Гумилев Л.Н. Ғұндар. – Алматы: Қазақстан, 1998.– 535 б.
 88. Данияров  К. Аңыракай и Джунгария. –Алматы, 2002. – 168 с.
 89. Дауылпазбаба – Қожаберген: Шығармалар жинағы мен зерттеулер.– Алматы: Мектеп, 2011.– 464 б.
 90. Джандарбеков Б. Саки.– Алматы: ТОО "Люкс Биндер Сервис", 2007. – 700 с.
 91. Досанов Т. Этюды по памятникам письменности древних усуней. – Алматы: Жалын, 2002.– 96 с.
 92. Доспанбетов Ұ. Абылайдың ақтуы: Тарихи роман. 1 - кiтап. – Алматы:Мерей, 2004. – 408 б.
 93. Доспанбетов Ұ. Абылайдың ақтуы:Тарихи роман. 2 - кітап. – Алматы:Самара - Принт, 2008.– 448 б.
 94. Д'Оссон К. От Чингисхана до Тамерлана. – Алматы: Санат, 1996.–256 с.
 95. Досымбаева А. Западный Тюркский каганат. Культурное наследие казахских степей. - Алматы, 2006. –168с.
 96. Дулати, Мухаммед Хайдар. Тарих-и Рашиди. – Алматы: Санат, 1999.– 656 с.
 97. Евразийский народсаки. – Алматы: Болашақ балапандары, 2006. – 248 с.
 98. Едилханова С.А. Казахско-джунгарские  взаимоотношения в XVII-XVIII веках. (Некоторые исторические аспекты проблемы).– Алматы: Дайк-Пресс, 2005.–162 с.
 99. Ежелгі Отырар. Альбом-кітап. –Алматы: Рауан,1997.–176 б.
 100. Еженханұлы Б. Түркі тарихына қатысты көне қытай дерек көздері. –Астана, 2013. – 328 б.
 101. Ел ұраны-Ер Жәнібек: Зерттеу мақалалары. –Алматы: Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры, 2014. –284 б.
 102. Ер Жәнібек Бердәулетұлы:Тарихи жырлар мен аңыздар.–Алматы:Palitra Press, 2014. – 552 б.
 103. ЕрЖәнібек.Эпикалық шығармалар, тарихи жырлар, романнан үзінді, әңгіме, арнау өлеңдер, мақалалар. – Семей: Талер-Пресс, 2009.– 288 б.
 104. Ерофеева И. Родословные казахских ханов и кожа XVIII-XIX вв.: История. Историография. Источники. – Алматы: Print-S, 2003.–178 с.
 105. Ерофеева И.В.Историко-культурный атлас казахского народа.–Алматы:Print-S, 2011. – 300 с.
 106. Ерофеева И.В. Хан Абулхаир:полководец, правитель и политик.–Алматы:Санат, 1999.–336 с.
 107. Ерофеева. И. Символы казахской государственности (позднее средневековье и новое время).–Алматы: ИД "Аркаим", 2001.– 152 с.
 108. Есенберлин  І. Қаһар: Роман.–Алматы: Ан Арыс, 2010.–360 б.
 109. Есенберлин I. Жанталас: Тарихи роман. –Алматы: Жазушы, 1973.– 320 б.
 110. Есенберлин И. Алмасқылыш: Тарихи роман. –Алматы: Жазушы, 1971.– 324 б.
 111. Есенберлин І. Хан Кене: Роман.– Астана: Аударма,2009.–568 б.
 112. Есімі ұранға айналған Бөрібай батыр (1699-1760). –Алматы: Ғылым ордасы, 2013. – 140 б.
 113. Есләмғалиұлы М. Әйтеке би.– Алматы: Жазушы, 2007.– 560 б.
 114. Есләмғалиұлы Мұқадес. Әйтекеби. –Алматы: Арыс, 2003.– 373 б.
 115. Есләмғалиұлы М. Әйтеке би:тарихи-философиялық идиология.–Алматы:Арыс, 2003.– 373 б.
 116. Жалғабаев Е. Қазақтың арғы атасыНомадтар, сақтар, ғұндар, түркілер және қазақтар (қазақ тарихына бейресми көзқарас).–Алматы:Білім, 2009.– 280 б.
 117. Жанайдаров О. Тоқтамыс хан:Тарих.Тұлға.Уақыт.–Алматы: Аруна, 2008.–96 б.
 118. Жанболат Сұлтан.Ежелгі ұлыс тарихы.–Алматы:Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы, 2012. – 296 б.
 119. Жеті ғасыр жырлайды: 2 томдық. Т.1.(ХІУ ғасырдан ХХ ғасырдың бас кезіне дейінгі қазақ ақын-жырауларының шығармалары.) –Алматы: Жазушы, 2008.–400 б.
 120. Жолдасбекұлы М. Елтұтқа:Ел тарихының әйгiлi тұлғалары.–Астана: Kultegin, 2001. – 357 б.
 121. Журтбай Т. Акинак: Литературно-историческое исследование. Кн.1.–Алматы: Орхон, 2012.– 488 с.
 122. Жұмаділов Қ. Дарабоз: Тарихи роман-дилогия. 2-кітап.–Алматы:Ан Арыс, 2009. – 416 б.
 123. Жыраулар поэзиясындағы тәуелсіздік сарындары.–Алматы, 2012.–408 б.
 124. Зиманов С. Қазақтың билер соты–бірегей сот жүйесі.–Алматы:Атамұра,2008.– 216 б.
 125. Зиманов С. Россия и Букеевское ханство.–Алма-Ата: Наука, 1982.–177  с.
 126. Зиманов, С. Казахский судбиев–уникальная судебная система.–Алматы:Атамұра, 2008.–224 с.
 127. Златкин, И.Я. История Джунгарского ханства (1635-1758гг.).–М.: Наука,1983.–332 с.
 128. Золотордынское наследие. Вып.2. –Алматы: Фолиант, 2011.–368 с.
 129. Игибаев С. Казахстан в источниках и материалах.–Усть-Каменогорск: Медиа-Альянс, 2005.–284 с.
 130. Из истории казахов.– Алматы: Жалын, 1997.–448 с.
 131. Ирмуханов Б.  Этническая история древнего Казахстана. –Алматы: Мир, 2010.– 320с.
 132. Ирмуханов Б. К вопросу о происхождении казахского народа.Вып.2.–Алматы: Ғылым, 2012.– 320 с.
 133. Ирмуханов Б.Б.Усунь и этногенез казахского народа.–Алматы:Наш Мир,2006.–124 с.
 134. Ирмуханов, Б. Прошлое Казахстана в письменных источниках.V в. до н.э.-XVв.н.э.: (извлечения из источников).– Алматы: Өлке, 1997.– 370 c.
 135. Исин А. Казахское ханство и Ногайская Орда во второй половине ХV-XVI в. – Алматы, 2004.–159 с.
 136. Исин А. Казахское ханство и Ногайская Орда во второй половине XV-XVI в. – Семипалатинск: Тенгри, 2002.–140 с.
 137. Исмаилов О. Ел жүрегiндегi Ескелдi би: Аңыз, әңгiме, деректер.–Алматы, 2006. – 384 б.
 138. Историко-культурные взаимосвязи Ирана и Дашт-и Кипчака.–Алматы: Дайк-Пресс, 2007. – 316 с.
 139. Историко-культурные взаимосвязи Ирана и Дашт-и Кипчака в XIII-XVIII вв.–Алматы: Дайк-Пресс, 2004.–372 с.
 140. История Букеевского ханства.1801-1852 гг.: Сборник документов и материалов. – Алматы:Дайк-Пресс, 2002.– 1120 с.
 141. История и культура казахского народа XVIII - начала XX вв. в русской периодической печати: В 10-ти томах. Т.1.–Астана: Парасат, 2010.–400 с.
 142. История Казахстана (История Казахской ССР с древнейших времен до наших дней) –Алматы, 2011.– 670 с.
 143. История Казахстана в документах и материалах:Альманах. Вып 1.–Алматы:LEM, 2011.–436 с.
 144. История Казахстана в арабских источниках. Т.3:Извлечения из сочинений XII-XVI веков. –Алматы:Дайк-Пресс, 2006.–272 с.
 145. История Казахстана в арабских источниках.Т.1: Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Извлечения из арабских сочинений, собранные В.Г.Тизенгаузеном.–Алматы:Дайк-Пресс, 2005.–711 с.
 146. История Казахстана в арабских источниках.Т.2:Арабские географы и путешественники IX-XII веков.–Алматы:Дайк-Пресс, 2010.– 917 с.
 147. История Казахстана в западных источниках ХII-ХХ вв.Т.10: Сталинская железная дорога. Турксиб и строительство социализма.–Алматы:Санат, 2006.–352 с.
 148. История Казахстана в западных источниках ХII-ХХ вв.Т.6,ч.2:Немецкие исследователи в Казахстане.–Алматы:Санат, 2006.– 312 с.
 149. История Казахстана в западных источниках ХII-ХХ вв.Т.7:Французские исследователи в Казахстане. –Алматы: Санат, 2006.– 272 с.
 150. История Казахстана в западных источниках ХII-ХХ вв.Т.8:Первые английские путешественники в казахской степи.–Алматы: Санат, 2006. – 312 с.
 151. История Казахстана в персидских источниках.Т.3.–Алматы:Дайк-Пресс, 2006.–672 с.
 152. История Казахстана в персидских источниках. Т.4: Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. –Алматы: Дайк-Пресс, 2006.–620с.
 153. История Казахстана в персидских источниках.Т.1: Джамал ал-Карши ал-Мулхакат би-с-сурах. –Алматы: Дайк-Пресс, 2005.– 416 с.
 154. История Казахстана в персидских источниках.Т.2:'Абд ал-Кадир ибн Мухаммад-Амин Маджма' ал-ансаб ва-л-ашджар.– Алматы: Дайк-Пресс, 2005.– 692 с.
 155. История Казахстана в персидских источниках.Т.5: Извлечения из сочинений.– Алматы: Дайк-Пресс, 2007.– 476 с.
 156. История Казахстана в русских источниках XVI-XX веков. Т.3: Журналы и служебные записки дипломата А.И.Тевкелева по истории и этнографии Казахстана(1731-1759гг.).–Алматы: Дайк-Пресс, 2005.– 484 с.
 157. История Казахстана в русских источниках XVI-XX веков. Т.8.Ч.1: О почетнейших и влиятельнейших ордынцах.–Алматы: Дайк-Пресс, 2006.–716 с.
 158. История Казахстана в русских источниках XVI-XX веков. Т.8.Ч.2: О почетнейших и влиятельнейших ордынцах.– Алматы: Дайк-Пресс, 2006.– 962 с.
 159. История Казахстана в русских источниках XVI-XX веков. Т.9: Народные предания об исторических событиях и выдающихся людях казахской степи (XIX-XX вв.).–Алматы: Дайк-Пресс, 2007.–500 с.
 160. История Казахстана в русских источниках X VI-XX веков.Т.10:История Отечества в судьбах его граждан:сборник автобиографий 1922-1960 годы. –Алматы: Дайк-Пресс, 2005. – 568 с.
 161. История Казахстана в русских источниках XVI-XX веков.Т.2:Русские летописи и официальные материалы XVI-первой трети XVIIIв. о народахКазахстана. –Алматы: Дайк-Пресс, 2005.–448 с.
 162. История Казахстана в русскихисточниках XVI-XX веков.Т.7:Исследования и материалы.–Алматы: Дайк-Пресс, 2006.– 600 с.
 163. История Казахстана в русских источниках.Т.1:Посольские материалы русского государства (XV-XVII вв.).– Алматы: Дайк-Пресс, 2005.–704 с.
 164. История Казахстана: народыикультуры: Учебное пособие.– 2001. – 608 с.
 165. Кадырбаев А. Ш. Сакскийвоин-символ духапредков. – Алматы: ҚЭ, 1998. –128 с.
 166. Кадырбаев А.Ш. Казахстан в эпоху Чингиз-хана и его преемников ХII-ХIV века.–  Алма-Ата, 1992.–39с.
 167. КазакиСборник статей антропологического отряда Казахстанской экспедиции Академии наук СССР.–Л., 1930.–72 с.
 168. Казаки: Антропологические очерки. Материалы Особого Комитета по исследованию союзных и автономных республик.– Л., 1927.–223 с.
 169. Казахи: Историко-этнографическое исследование.–Алматы: Казахстан, 1995.–352 с.
 170. Казахские ханы и их потомки.– Алматы, 2013.– 488 с.
 171. Казахско-русские отношения в ХVІІІ- ХІХ веках.– Алма-Ата: Наука,1964.–570 с.
 172. Казахско-русские отношения в ХVІ-ХVІІІ веках.–Алма-Ата, 1961.–740 с.
 173. Казахстан в эпоху феодализма.–Алма-ата: Наука, 1981.–164 с.
 174. Казахстан и Евразия сквозь века:История.Археология.Культурное наследие: Сб. науч. Трудов.– Алматы, 2010.–484 с.
 175. Касымбаев Д. Государственные деятели казахских ханств (XVIII век).–Алматы: Бiлiм, 1999.– 288 с.
 176. Касымбаев Ж. Государственные деятели казахских ханств XVIII-первой половины XIX вв.Т.4.ЖангирХан (1801-1845 гг.)–Алматы: Наш Мир, 2001.– 352 с.
 177. Касымбаев Ж. Государственные деятели казахских ханств в ХVIII-первой четверти ХIХ вв. Т.3:Хан Жанторе (1759-1809гг.).–Алматы: Бiлiм, 2001. –364 с.
 178. Касымбаев Ж. Последний поход хана Кенесары и его гибель (декабрь 1846 апрель 1847гг.)–Алматы: Ана тiлi, 2002. – 200 с.
 179. Касымбаев Ж. Государственные деятели казахских ханств XVIII-первой половины XIX вв. Т.2:ХанАйшуак (1719-1810гг.).– Алматы: Жетi жарғы, 2001.– 256 с.
 180. Катанаев Г. Прииртышские казахи и казаки:история, хозяйство и быт. –Астана: Алтын кiтап, 2007.– 223 с.
 181. Кекілбайұлы Ә. Шығармаларының толық жинағы: 20 томдық. Т.1: Үркер. Роман. –Алматы: Жазушы, 2010.–352 б.
 182. Кекілбайұлы Ә. Шығармаларының толық жинағы: 20 томдық. Т.2: Үркер. Роман. –Алматы: Жазушы, 2010.–312 б.
 183. Кенесарина Н А. О деятельности Кенесары хана по царским документам.–Алматы: Наш Мир, 2001.– 255 с.
 184. Кенесары Қасымұлы: Материалы международной научно-теоретической конференции, посвященные 200-летию Кенесары Касымова.–Алматы, 2003.– 290 с.
 185. Китайские документы и материалы по истории Восточного Туркестана, Средней Азии и Казахстана ХІV-ХІХ вв.–Алматы: Ғылым,1994.–272 с.
 186. Классикалық зерттеулер. Т.8: Қазақ театртану ғылымы (қалыптасу кезеңі).–Алматы: Әдебиет әлемі, 2012.–376 б.
 187. Классикалық зерттеулер: Т.12 : Валиханов, Ч.Ч.,Радлов, В.В.,Потанин, Г.Н. Труды по фольклору.– Алматы: Әдебиет әлемі, 2013.– 391 б.
 188. Классикалық зерттеулер: Т.25. Қазақтың жыраулық мұрасы.–Алматы: Әдебиет әлемі, 2014.–400 б.
 189. Кляшторный С.Г. Государства и народы евразийских степей:от древности к новому времени. –Петербург, 2009.– 432 с.
 190. Кляшторный С.Г. Государства и народы Евразийских степей. Древность и средневековье.–СПб.: Петербург. востоковедение, 2004.–362 с.
 191. Козыбаев М. Казахстан на рубеже веков: размышления и поиски: В 2-х книгах. Кн.1: – Алматы: Ғылым, 2000.– 420 с.
 192. Кочевники. Золотая орда.Т.3.– Алматы: ТОО ЭКО, 2007.–248 с.
 193. Көпейұлы М. Қазақ шежiресi.–Алматы: Жалын, 1993.–76 б.
 194. Куанганов Ш. Т. "Арий-Гунн" свозь века и пространство свидетельства  топонимы. – Астана: Фолиант, 2001. – 252 с.
 195. Кушкумбаев А. Военное дело казахов в XVII-XVIII веках.–Алматы:Дайк-Пресс, 2001.–167 с.
 196. Қажыбаев Т. Хан Кене: Толғаулар, дастандар, драмалар.–Алматы: Жiбек жолы, 2002. – 184 б.
 197. Қаздауысты Қазыбек би:Энциклопедия.– Қарағанды: Болашақ-Баспа, 2011. – 654 б.
 198. Қазақ патшалығы мен Цин патшалығының сауда қатынастары туралы Қытай мұрағат құжаттары. Т.1.– Алматы:Дайк-Пресс, 2009. – 345 б.
 199. Қазақ ССР тарихы. – Алматы,1949. – 526 б.
 200. Қазақ тарихы жырларының мәселелері.–Алматы: Ғылым, 1979.– 312 б.
 201. Қазақ әдебиетінің тарихы:10 томдық.Т.3: Алтын Орда дәуірі мен қазақ хандығы тұсындағы әдебиет.– Алматы: Қазақпарат, 2008.–536 б.
 202. Қазақ ССР тарихы. Көне заманнан бүгiнге дейiн 5 томдық. Т.2.:Қазақстанның феодализм дәуiрiндегi Х - ғасырдан ХVII ғасырдың аяғына дейiнгi тарихы баяндалған.–Алматы: Ғылым, 1983.– 440 б.
 203. Қазақ хандығы мен Цин патшалығының сауда қатынастары туралы Қытай мұрағат құжаттары. Т.2.– Алматы: Дайк-Пресс, 2009. – 210 б.
 204. Казакстанв ХV- ХVІІІ веках.–Алма-Ата,1969. –171 с.
 205. Қазақстан мемлекеті хандық биліктен президенттік Республикаға дейін.–Алматы: Жеті жарғы, 1996.– 96 б.
 206. Қазақстан тарихы. 2-том. – Алматы: Алаш тарихи зерттеу орталығы, 2008.– 400 б.
 207. Қазақстан тарихы:Этникалық зерттеулер. Т.1:Жалайыр.–Алматы: Алаш, 2008.–400 б.
 208. Қазақстан тарихы туралы моңғол деректемелері.Т.1.–Алматы: Дайк-Пресс, 2006.– 180 б.
 209. Қазақстан тарихы туралы моңғол деректемелері.Т.2.–Алматы: Дайк-Пресс, 2006.– 180 б.
 210. Қазақстан тарихы туралы моңғол деректемелері.Т.3.–Алматы: Дайк-Пресс, 2006.–180 б.
 211. Қазақтар. 9 томдық анықтамалық. Т.1. –Алматы: Қазақстан даму институты, 1998. – 432 б.
 212. Қазақтар. Халықтың бет-бейнесі. –Алматы, 2001.–124 б.
 213. Қазақтар.Тарих және мәдениет. Казахи. История и культура.–Алматы:АБДИ, 2013. – 856 б.
 214. Қазақтың Мемлекеттік Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театры. – Алматы: Өнер, 2002. –160 б.
 215. Қазақтың ата заңдары. Древний мир права казахов: 10 томдық. Т.8: Құжаттар, деректер және зерттеулер.–Алматы:  Жетi жарғы, 2006.–424 б.
 216. Қазақтың ата заңдары. Древний мир права казахов: 10 томдық. Т.9: Құжаттар, деректер және зерттеулер.–Алматы: Жеті жарғы, 2008.– 568 б.
 217. Қазақтың ата заңдары. Древний мир права казахов: Құжаттар, деректер және зерттеулер: 10 томдық. Т.–Алматы:  Жеті жарғы, 2009.–592 б.
 218. Қазақтың ата заңдары. Древний мир права казахов:10 томдық. Т.7: Құжаттар, деректер және зерттеулер.–Алматы: Жетi жарғы, 2006.– 604 б.
 219. Қазақтың ата заңдары. Древний мир права казахов:10 томдық.Т.6: Құжаттар, деректер және зерттеулер.– Алматы: Жетi Жарғы, 2005.–564 б.
 220. Қазақтың ата заңдары. Древний мир права казахов:Құжаттар, деректер және зерттеулер: 10 томдық. Т.4. – Алматы: Жетi жарғы, 2005.–552 б.
 221. Қазақтың ата заңдарыДревний мир права казахов:Құжаттар, деректер және зерттеулер: 10 томдық. Т.5.–Алматы: Жетi жарғы, 2005.–543 б.
 222. Қазақтың ата заңдары. Древний мир права казахов:Құжаттар, деректер және зерттеулер: 10 томдық. Т.2. –Алматы: Жетi жарғы, 2004.– 672 б.
 223. Қазақтың ата заңдарыДревний мир права казахов:Құжаттар, деректер және зерттеулер: 10 томдық. Т.3. – Алматы: Жетi жарғы, 2004 – 616 б.
 224. Қазақтың ата заңдары. Древний мир права казахов:Құжаттар, деректер және зерттеулер: 10 томдық. Т.1. – Алматы : Жетi жарғы, 2004.– 632 б.
 225. Қазақтың Қасым, Хақназар хандары туралы тарихи деректер.–Алматы:Үш Қиян, 2013.– 376 б.
 226. Қазақтың көне тарихы. –Алматы: Жалын, 1993.– 400 б.
 227. Қазақтың ханы –Абылай: Өмiрi мен қызметiне қатысты құжаттар мен материалдар. Т.1. – Алматы: Ел-шежіре, 2011.– 640 б.
 228. Қазақтың ханы–Абылай:Өмiрi мен қызметiне қатысты құжаттар мен материалдар. Т.2. – Алматы: Ел-шежіре, 2011.–640 б.
 229. Қанжығалы қарт Бөгенбай. –Астана: Фолиант, 2007.– 480 б.
 230. Қарасай батыр: Тарихи зерттеулер, өлең-жырлар.–Алматы: Санат, 1998. – 240 б.
 231. Қаупынбайұлы Т. Ұран баба Райымбек: Эсселер, тарихи очерктер, дастандар. –Алматы: Тоғанай Т, 2005.– 256 б.
 232. Қинаятұлы З. Қазақ мемлекеті және Жошыхан. Алматы: Елтаным, 2014.–360 б.
 233. Қинаятұлы З. Қазақ мемлекеті және Жошыхан. –Алматы:Елтаным, 2014.– 360 б.
 234. Қинаятұлы З. Шыңғыс хан және қазақ мемлекеті: 2 томдық монографиялық зерттеу –Алматы: Тарих тағылымы, 2010. – 728 б.     
 235. Қинаятұлы З. Шыңғыс хан.– Алматы: Арда, 2008.– 432 б.
 236. Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких, орды и степей.–Алматы: Санат, 1996. – 656 с.
 237. Магауин М. Азбук аказахской истории:документальное повествование.–Алматы: Казакстан, 1997.– 224 с.
 238. Мағауин М. Қазақ тарихының әлiппесi: Деректi толғам.–Алматы: Ер-Дәулет, 1994. – 239 б.
 239. Магауин М. Кобыз и копье. Повествование о казахских акынах и жырау ХV-ХVIII. –Алматы: Мектеп, 2007.–176 с.
 240. Мағауин М. ҚобызсарыныXV-XVIII ғасырларда жасаған қазақ ақын, жыраулары: Монография. –Алматы: Атамұра, 2006.– 264 б.
 241. Магауин М. Смутноевремя: Исторический роман. Т.1.– Алматы: Санат, 1998.– 592 с.
 242. Магауин М. Смутноевремя: Исторический роман. Т.2. –Алматы: Санат, 1998.– 448 с.
 243. Маргулан А.Х. Из истории городов и строительного искусства древнего Казахстана.–  Алма-Ата: АН КазССР, 1950.–122 с.
 244. Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов (основы жизнедеятельности номадного общества).–Алматы:Социнвест-Горизонт, 1995.– 320 с.
 245. Материалы по обычному праву казахов.–Астана: Алматыкітап, 2007. – 288 б.
 246. Материалы по истории казахских ханств ХV-ХVIII веков (извлечения из персидских и тюрскских сочинений).– Алма-Ата: Наука, 1969.– 651 с.
 247. Муканов М. Из исторического прошлого:(родословная племен керей и уак).–Алматы: Қазакстан, 1998.–160 с.
 248. Муканов М. Этническая территория казаховв ХVIII- начале ХХ веков.–Алма-Ата: Казахстан, 1991.– 64 с.
 249. Мұқаметқанұлы Н. 18-20 ғасырлардағы қазақ-қытай байланыстары.–Алматы: Санат, 1996.–128 б.
 250. Мұқан Аманкелді. Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ оператеатры.– Алматы:Тіл, 2011. – 200 б.
 251. Мыңбатырова Нұрлайым. Төлебидің би ретіндегі қызметі және билік-шешімдері. –Алматы: Қазақ ун-ті, 2010.–152 б.
 252. Мырзаханов Ж. Тарих қойнауынан. –Алматы: Жалын, 2004.– 240 б.
 253. Мэн Джон. Шыңғыс ханның көш басшылық құпиясы: Әлем тарихындағы ұлы тұлғадан 21 сабақ. –Алматы:VOX POPULI, 2010.–216 б.
 254. Наз. Алматы: Нұрлы әлем, 2001.– 288 б.
 255. Назарбаев Н. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999.– 296 б.
 256. Национально-освободительная борьба казахского народа под предводительством Кенесары Касымова: Сборник документов.–Алматы:Ғылым, 1996.–512 с.
 257. Нәсенов Б Әбілхайыр хан. XVIII-бөлім, XXIII-кітап,III-тарау.–Алматы, 2011.– 768 б.
 258. Нәсенов Б.  Әбілхайыр хан. XVII-бөлім,  XXII-кітап, II-тарау.– Алматы, 2011.– 840 б.
 259. Нәсенов Б.  Әбілхайыр хан. XVI-бөлім, XXI-кітап, I-тарау. –Алматы, 2011.– 832 б.
 260. Нәсенов Б. Абылай хан: Омбы архиві сөйлейді. XI -бөлім, XVI-кітап, I-тарау. –Алматы, 2011.– 600 б.
 261. Нәсенов Б. Қазақтардың тарихы. Хандар. История казахов. Ханы. XV-бөлім,XX кітап. –Алматы, 2012.–950 б.
 262. Новые материалы по древней и средневековой истории Казахстана.–Алма-Ата,1960. – 225 с.
 263. Ногербек Бауыржан. На экране"Казахфильм": Статьи, рецензии, эссе, интервью. –Алматы: RUAN, 2007.– 520 с.
 264. Нурпеисов Е. Государство Казахстан:От ханской власти – к президентской республике.–Алматы: Жетi жарғы, 1995.–88 с.
 265. Нысанбай жырау: Зерттеулер мен ғылыми мақалалар. –Алматы:Арыс, 2013.–248 б.
 266. Омари Жамбыл. Қанжығалы қарт Бөгенбай:Қазақтың қамал-қорғаны.–Астана: Фолиант, 2007.– 408 б.
 267. Омарханов Қ. Қазақ елiнiң дәстүрлi құқығы. 1-кiтап. –Астана: Елорда, 2003.– 280 б.
 268. Оразбаева А. Дәстүрлi қазақ қоғамына тән билер институты.–Алматы: Дайк-Пресс, 2004. –206 б.
 269. Орбұлақ шайқасы. –Алматы: Жалын, 2003.–288 б.
 270. Пищулина К.А. Биобиблиография ученых Казахстана МОН РК.– Алматы, 2009. – 120 с.
 271. По следам древних городов Казахстана (Отрарский оазис).–Алматы, 1990. - 208 с.
 272. Прошлое казахстана в источниках и материалах.–Алматы: Казахстан,1997.–383 с.
 273. Прошлое Казахстана в источниках и материалах. Сборник 2./Под ред. С.Д.Асфендиарова; –Алма-Ата-М.: Каз. краевое изд-во, 1936. – 295 с.
 274. ПрошлоеКазахстанав источниках и материалах: Под ред.: С. Д. Асфендиарова, П. А. Кунте. Сб. 1 : V в. до н.э .-VIII в. н. э.– Алма-Ата, М.: Казкрайиздат, 1935.–300 с.
 275. ХV-ХVІІІ  ғасырлардағы қазақ поэзиясы.– Алматы: Ғылым,1982.–240 б.
 276. Райымбек.Ұжымдық жинақ. –Астана: Елорда, 2005.– 288 б.
 277. Рамазан Д. Хан Кененiң қазасы.–Алматы: Қазақпарат, 2002.–240 б.
 278. Рашид-ад-дин Фазлуллах Абу-ль-Хайр Хамад. Сборник летописей. Т. 2. Пер.с персид. яз.: Ю. П. Верховского; –М., Л.: Изд. АН СССР, 1960.– 248 с.
 279. Рашид-ад-дин Фазлуллах Абу-ль-Хайр Хамад. Сборник летописей. Т. 1. Кн. 2. Пер. с персид. яз.: О. И. Смирновой; –М., Л.: Изд. АН СССР, 1952.– 316 с.
 280. Рашид-ад-дин Фазлуллах Абуль-Хайр Хамадани.Джами ат-таварих.Т. 1. Ч. 1.–М.: Наука, 1965.–586 с.
 281. Сабыржан Шүкірұлы. Тархан шашақ Жәнібек батыр.–Алматы:Абзал-ай, 2014.–256 б.
 282. Салғараұлы Қойшығара.  Хандар кестесi. –Алматы: Жалын, 1992. – 48 б.
 283. Салгарин  К. Династии ханов:Хронологические таблицы. Пер.с каз. Б.Каирбекова.– Алма-Ата: Жалын, 1992.–48 с.
 284. Сарайшық хандары.– Алматы:Арыс, 2004.– 320 б.
 285. Сәнiк Зейнолла. Ханбатыр–Қабанбай: Естелiк-эсселер.–Алматы: Қазақпарат, 2005. – 366 б.
 286. Смагулов  Е. Древний Сауран. –Алматы: АО "АБДИ", 2011.–436 с.
 287. Смағұлұлы О. Абылайхан:Тарихи-антропологиялық зерттеу.–Алматы:Атамұра, 1999.– 176 б.
 288. Сманов І. Мәңгілік құндылықтар.–Вечные ценности.–Астана:Фолиант,2013.– 200 б.
 289. Сматаев С. Елім-ай: Роман. 3-кітап. –Алматы: Қазығұрт, 2003.–752 б.
 290. Сулейменов Б. С. Казахстан в составе России в XVIII-начале XX века.–Алма-Ата: Наука, 1981.–248 с.
 291. Сулейменов М. Әбдіғапар хан. –Алматы: Ғылым,1995.–144 б.
 292. Сулейменов М.Х. Эра Чингисхана в истории казахской нации.–Алматы, 2009.– 324 с.
 293. Сулейменов Р.Б.Из истории Казахстана ХVІІІ в.(о внешней политике Аблая).–Алма-Ата,1998. –142 с.
 294. Сулейменов Р. Б. Из истории Казахстана XVIII века.–Алма-Ата:Наука, 1988. –144 с.
 295. Султанов Т. Золотая Орда. Государство Чингизидов в Евразийской степи. –Алматы: Мектеп, 2011.–176 с.
 296. Султанов Т. История казахского ханства.– Алматы: Мектеп, 2001.–160 с.
 297. Султанов Т. Поднятые на белой кошме. Ханы казахских степей. –Астана: Даму, 2006. – 256 с.
 298. Сыдықов Е.Б. Хан Абылай: таным мен тағылым. –Астана: Фолиант, 2013.– 248 б.
 299. Сыздықова Р. Қадырғалиби Қосымұлы және оның жылнамалар жинағы.–Алматы: Қазақ университетi, 1991.–272 б.
 300. Табулдин Ғ. Қазақ хандары және олардың ұрпақтары.– Көкшетау, 2013.– 544 б.
 301. Тамерлан – повелитель тюрков.–Алматы: Кочевники, 2002.– 288 с.
 302. Тарақ Әнуар. Алаштың айбын-ардағы Абылай хан.–Алматы: Қазақстан, 2003.–240 б.
 303. Тарих өткелдеріндегі Төле би. –Алматы: Өнер, 2010.–272 б.
 304. Тарихи жырлар. – Алматы: Білім,1996. – 224 б.
 305. Тасмағамбетов И. Сарайшық.–Алматы:Berel, 2001.–320 б.
 306. Татанайұлы Асқар. Ел қорғаны–Абылай: Өлеңдер, дастан.–Алматы:Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы, 2008.– 216 б.
 307. Темиргалиев Р. Эпоха последних батыров (1680-1780).–Алматы, 2009.– 290 с.
 308. Тәуелсіздік идеясын жырлайтын қазақ эпостарының қолжазба нұсқалары: сюжеттік ерекшеліктері және зерттеу, сақтау, жариялау мәселелері: Монография.–Алматы, 2011. – 322 б.
 309. Тілепов Ж. Қазақ халқының хандық дәуір әдебиеті. – Алматы:Қазақуниверситеті, 2013.– 220 б.
 310. Тілеу батыр: Тарихи-танымдық жинақ.– Алматы: Жазушы, 2007.– 160 б.
 311. Толыбеков С. Общественно-экономический строй казахов в ХVII-XIX веках.–Алма-Ата, 1959.– 448с.
 312. Толыбеков С.Е. Кочевое общество казахов в ХVІІ-начале ХХ века.–Алма-Ата: Наука,1971.– 620 с.
 313. Төле би.–Алматы: ҚАЗақпарат, 2011.–192 б.
 314. Төреқұл Н. Даланың дара дiлмарлары.–Алматы: Қазақстан, 2001.– 592 б.
 315. Тулепбаев, Б.А. КазахстанСредняя и Центральная Азия в XVI-XVIII вв.– Алма-Ата: Наука, 1983.–192 с.
 316. Тулибаева Ж. Казахстан и Бухарское ханство в XVIII-первой половине XIX в. – Алматы: Дайк-Пресс, 2001.– 156 с.
 317. Түркістан 1866 -1872: Фотоальбом. – Астана:Ел орда, 2005.– 228 б.
 318. Тұңғышбай Жаманқұлов (Абылай хан ролінде).Альбом.–Алматы:Өнер,2007.–176 б.
 319. Тұрлыбайұлы Ж. Райымбек батыр. Роман. 2-кiтап. –Алматы, 2004.– 383 б.
 320. Тұяқбаев М. Түркiстанда жерленген тарихи тұлғалар.– Алматы, 2000.– 96 б.
 321. Тынышпаев М. Великиебедствия... (Актабан-шубырынды). –Алма-Ата: Жалын, 1992. –152 с.
 322. Тынышпаев М. История казахского народа.–Алма-Ата:Каз. ун-т, 1993.– 224 с.
 323. Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-казакского народа (Читаны в Туркестанском Отделе Русского Географического Общества в 1924-1925гг.).–Ташкент: Вост. отд. Кирг. Гос. изд-ва, 1925.–64 с.
 324. Уалихан Шот-Аман. Шығармалары. Т.1. –Астана: Фолиант, 2013.– 392 б.
 325. Уәлиханов Ш. Көп томдық шығармалар жинағы. Т.1.–Алматы:Толағай групп, 2010. - 376 б.
 326. Уәлиханов Ш. Көп томдық шығармалар жинағы. Т.4.–Алматы:Толағай групп, 2010. - 496 б.
 327. Уәлиханов Ш. Көп томдық шығармалар жинағы.Т.3.–Алматы: Толағай групп, 2010. - 424 б.
 328. Уәлиханов Ш. Көп томдық шығармалар жинағы:Әдебиеттердің мазмұндалған көрсеткіші. Т.6. –Алматы: Толағай групп,  2010.–256 б.
 329. Уәлиханов Ш. Көп томдық шығармалар жинағы. Т.5.–Алматы: Толағай групп, 2010. - 528 б.
 330. Уәлиханов Ш. Көп томдық шығармалар жинағы.Т.2. –Алматы:Толағай групп, 2010. – 464 б.
 331. Ускенбай К. Восточный Дашт-и Кыпчак в XIII-начале XV века. Проблемы этнополитической истории Улуса Джучи. – Казань:Фэн, 2013.–288 с.
 332. Усуни и кыргызы или кара-кыргызы:Очерки истории и быта населения западного Тянь-Шаня и исследования по его исторической географии. –Алматы, 2001.– 582 с.
 333. Үш пайғамбар: Төле би, Қаз дауысты Қазыбек би, Әйтеке би.–Алматы: Дәуiр, 1992. – 184 б.
 334. Хан Абылай. – Қостанай, 2000. –128 б.
 335. Хан Кенесары.– Атырау:Диалог, 1992.–162 б.
 336. Хан Кене: Тарихи жырлар, толғаулар, дастандар, пьеса мен деректі баяндар.–Алматы: Ана тілі, 2012.– 424 б.
 337. Хара-Дава Эренжен. Чингис-хан как полководец и его наследие:Культурно- исторический очерк Монгольской империи ХII-ХIV века.–Алма-Ата:КРАМДС-Ахмед Яссауи, 1992.– 272 с.
 338. Хафизова К. Казахская стратегия Цинской империи. –  Алматы: Таймас, 2007.–101 с.
 339. Чокан Валиханов. Избранные произведения. – Алматы: Арыс, 2009. – 584 с.
 340. Чулошников А. П. Очерки по истории казак-киргизского народа в связи с общими историческими судьбами других тюркских племен: Древнее время и средние века Ч. 1: – Оренбург:Госиздат, 1924.–288 с.
 341. Шалекенов У. Город  Баласагун в V-XIII веках.–Алматы: Жибек жолы, 2009. – 272 с.
 342. Шамшиденова Ф. ХVI-ХVII ғғ: Қазақ хандығы. – Семей, 2002.–103 б.
 343. Шанышқылы Бердіқожа батыр.–Астана: Фолиант, 2009.– 288 б.
 344. Шәкенұлы Жәди.  Жәнібек батыр: Деректі зерттеу. –Алматы: Мерей, 2013. – 184 б.
 345. Шәкәрім. ІІ том.–Алматы: Жібек жолы.–2007.– 624 б.
 346. Юдин В. Центральная Азия в XIV-XVIII веках глазами востоковедов.–Алматы: Дайк-Пресс, 2001.–384с.

Редкие книги и рукописи

 1. Абылай туралы поэма: Абылай аспаған сары бел атанған жер / М.Ж. Көпеевтен алынған.
 2. Абылай ханның Сібір генерал-губернаторы И. И. Шпрингерге жазған хаты (1765-1767 жж.).
 3. Абылай ханның Тобыл губерниясының губернаторы Д. И. Чичеринге жазған хатының көшірмесі. 1780 ж.
 4. Абылай, Кенесары, Наурызбай дастаны. 1929 ж. жазылған. 1940 ж. түскен.
 5. Абылай, Қасым, Есенкелді, Саржан, Кенесары, Наурызбай, Сыздық батырлардың қысқаша тарихы. 1941.
 6. Абылай. 1936.
 7. Абылайхан әңгімесі (Көпбай нұсқасы).  1925 ж. қағазға түскен. 1940 түскен.
 8. Адам Олеарий. Описание путешествия в Московию и через Московию, Татарию, Персию. – Амстердам, 1681.
 9. Айнабеков Қ. Кенесары мен өтініш.
 10. Алтайская и Киргизская миссии Томской Епархии. 1892.
 11. Алты шаһар (Шығыс Түркістан) тарихына қатысты қолжазбалар
 12. Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности. – СПб., 1897.
 13. Әмір Темірдің Түркістандағы Әзірет Яссауи мешітіне берген сый грамотасы (Парсы тілінде. XIX ғ. көшірме).
 14. Бабенов Б. Кенесары. 1935.
 15. Базилевич К.В. Средняя Азия, Кавказ и Закавказье в XVI и XVII вв. – М., 1940.
 16. Батырлар жыры. Т.4.  Кенесары, Наурызбай. – Алматы. 1941.
 17. Бекқожин Қ. Кенесары Наурызбайдың әдебиеттегі бейнесі.
 18. Березин И.Н. Сборник летописей. История монголов, сочинение Рашид-Эддина. История Чингиз-хана. – СПб., 1868.
 19. Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Ч. 1. – Спб., 1851.
 20. Большaя энциклопедия. Т.2. Спб.
 21. Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. – М., 1874.
 22. Вельяминов-Зернов В.В., Историческая известия о киргиз-кайсаках и сношениях России с Среднею Азию с времени кончины Абул-Хайр хана (1748-1765 г.) Т.1. – Уфа, 1853.
 23. Вельяминов-Зернов В.В., Исторические известия о киргиз-кайсаках и сношениях Росии с Средней Азией со времени  кончины Абул-Хайр хана (1748-1765 г.) Т.1. – Уфа, 1855.
 24. Вельяминов-Зернов Д.Б. Исследование о Касимовских царях и Царевичах. – СПб., 1887.
 25. Веселовский Н. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве от древнейших времен до настоящего. – Спб., 1877.
 26. Веселовский Н.И. Сочинения Чокана Чингисовича Валиханова. – СПб., 1904.
 27. Вульфсон Э.С. Киргизы. – М., 1901.
 28. Гмелин С.Г. Путешествие по России для исследования трех царств природы. – СПб., 1777.
 29. Гродеков Н.И. Киргизы и каракиргизы Сырдаринской области. Т.1. Юридический быть.– Ташкент, 1889.
 30. Гродеков Н.И. Хивинский поход 1873г. – СПб., 1888.
 31. Жәнібек батыр (1 вариант).
 32. Заметки по историй и типографии киргизы.
 33. Иванина М.И. О военном искуств и завоеваниях монголо-татар и среднеазиятских народов чингис-хан и Тамерлан . – СПб., 1875.
 34. История монголов сочинен. Рашид ад-дина. – СПб. 1868.
 35. Караев Н. Общий ход всемирной истории. – Спб., 1903.
 36. Карамзин Н. История государства Российского. – Спб., 1852.
 37. Картуц Р. Среди Киргизов и туркменов на Мангышлак.
 38. Кастанье И.А. Древности Киргизской степи и Оренбургского края. –Оренбург, 1910.
 39. Кенесары – Наурызбай өлгенде Саурық батырдың естірткені. 1946.
 40. Кенесары Наурызбай / тапсырған: Керімбеков Саяділ. 1940.
 41. Кенесары Саржан. 1940.
 42. Кенесары туралы Бұхарбай батырдың сөзі.
 43. Кенесарының сөзі. 1935.
 44. Ключевской В. Сказания иностранцев о Московском государстве. – Петроград, 1918.
 45. Костенко Л. Средняя Азии и водворение в ней русской гражданственности. – СПб., 1870.
 46. Көпеев М.Ж. Қазақтың тарихи, әдеби этнографиясынан.
 47. Қазақ тайпасының ата-бабаларының турасында сөйлеген рәвиатләр баяны.
 48. Қаншайым – Наурызбай. 1936.
 49. Қасым Абылайұлы Кенесары, Наурызбай әм Ағыбай Олжабайұлы және басқа материалдар / 1900-1907 жж. жазылған. 1940 ж. түскен.
 50. Қисса Наурызбай мен Қаншайым. Төре Қасым Абылайханов.
 51. Құдайбердіұлы Ш. Түрік, қырғыз-қазақ һәм хандар шежіресі. – Орынбор, 1911.
 52. Құрманғали Халиди. Тауарих хамса. – Қазан, 1910.
 53. Левашов П. Картина или описание всех нашествий на Россию татар и тюрков... – Спб., 1792.
 54. Левшин А. Описание киргиз-кайсакских или киргиз-казачьих орд и степей. – СПб., 1832.
 55. Летопись Сибирская, содержащая (Издана с рукописи  XVII века). – Спб., 1821.
 56. Ма Чан-Сю Туцзюе-жэнь хэ туцзюе ханьго. Шанхай (тюрки и тюркские ханства).
 57. Марков Е. Россия в Средней Азии. – Спб., 1901.
 58. Материалы по истории казахских ханств XV и XVIII веков. – Алма-Ата. 1969.
 59. Мейер Л. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. –СПб., 1865.
 60. Мейерь Л. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. – СПб., 1865.
 61. Наурызбай – Қаншайым.
 62. Наурызбайдың Досбол датқаны шақыра барғанда жолбарысты шанышқаны. 1941.
 63. О восстании Кенесары Касымова (исследование). 1950.
 64. Обозрение киргизской-сакской степи. Продолжение средней Российской Вивлифики. Ч. VIII. – СПб. 1793.
 65. Орталық Азия тарихы / проф. Веселовскийдің лекциялары. 1882-1883 жж. СПб. Университетінің Шығыс тілдері факультеті.
 66. Пантусов Н.Н. Древности Средней Азии – Казань, 1897.
 67. Песня Хану Жанибеку Шалкеза (Шалгездің Жәнібек ханға айтқаны).
 68. Поволжье в XV и XVI веках. – М., 1877.
 69. Полевой Н. История русского народа. Соченения. Т. 6. – М., 1833.
 70. Полная летопись Шофан Северного района. / Даются сведения о народах и племенах живуший на территорий России, в Сибири или связанных сношениями с Россией и Китаем.
 71. Радлов В.В. Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в южный Сибири и дзунгарской степи. – СПб., 1870.
 72. Редков и достопамятное известие, о бывшей из России в великую Татарию экспедиции, под имени посольства.  – СПб., 1777.
 73. Рычков П.И. Типография Оренбургской губерний. – Оренбург, 1887.
 74. Сабалақ. Әбілмансұр. Абылай хан. 1946.
 75. Семенов–Тян-Шанский. Путешествие в Тян-Шань в 1856-1857 г.г. – М., 1946.
 76. Смирдин А. Сочинения Карамзина. История государства Российского. Т.9 и  10. – СПб., 1852.
 77. Смирдин А. Сочинения Карамзина. История государства Российского. Т.5 и 6. – СПб., 1852.
 78. Сойманов Ф. И. О торгах за Каспийское море. 1765. 
 79. Солтүстік Қазақстан, Көкшетау облыстарына барып жинап қайтқан материалдардың мазмұны. 1962.
 80. тарих, этнография және басқаларға қатысты қолжазбалар
 81. Тарихи сөздер (Абылай ханның хан болғанына 180 жыл болды) / 1920 ж. жиналған. 1941 ж. түскен.
 82. Тимковский Е.Ф. Путешествие в Китай через Монголию. 1824.
 83. Титов  А. Сибирь в XVII века. Сборник старинных русских статей / издал Юдин Г. – М., 1890.
 84. Уральское казачье войско статистическое описание. Т.1. –Уральск, 1891.
 85. Фишер И.Е. Сибирская история с самого открытия сибири до завоевания сей земли российским оружием. – СПб., 1774.
 86. Фэн Чжен-Цзюнь Си туцзюе шиляо (Исторические материалы о западных тюрках). – Пекин, 1558.
 87. Хандар шежіресі. XVIII ғ.
 88. Ш.Ш. Уәлихановтың қолжазбаларының фотокөшірмесі.
 89. Шақшақұлы Ер Жәнібек. 1946.
 90. Шақшақұлы Жәнібек (2 вариант). 1941.
 91. Шәуешектегі имам Құрбанғали қари Халидов архивінен
 92. Шыңғысхан дастаны. – Қазан, 1913.
 93. Ысмайлов Е. Кенесары, Наурызбай бастаған көтеріліс (зерттеу).
 94. Senkovski J. Supplement a L’histoire generale des huns, des turks et des mogols… – St. Petersburg, 1824.
 95. Skrine F.H., Ross E.D. The heart of  Asia. – London, 1899.

  

  

 

  Nazarbaev 2017

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ – ЕЛБАСЫ

ЖОЛДАУ


Tokayev 2019

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы

 

ҚР БҒМ ҒК "Ғылым ордасы" шжқ рмк бас директоры

Абубакирова Лейла Пернебайқызы

 


gylymorda embl 

banner


 
Бұқар жырау атындағы 
облыстық әдебиет және өнер музейі

logo

logo