меню

ИСМАКОВА   А.С. СОКРОВЕННОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КАЗАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

БАЛТАБАЕВА Г.С.  М. МАҒАУИННЫҢ «ҚҰМЫРСҚА ҚЫРҒЫН» ӘҢГІМЕСІНДЕГІ АСТАРЛЫ МАҒЫНА

ӘЛІБЕКУЛЫ  А. САҚТАР МЕН ҒҰНДАРДЫҢ АҢЫЗ-ӘПСАНАЛАРЫҢДАҒЫ ТӘУЕЛСІЗДІК ИДЕЯСЫ

МАШАҚОВА  А.К. КАЗАХСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В СОВРЕМЕННОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ РЕЦЕПЦИИ

ЕРЖАНОВА  С. СВЕТҚАЛИ НҰРЖАНОВ ПОЭЗИЯСЫНЫҢ КӨРКЕМДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ЗАГИДУЛЛИНА А.А. ИМЯ СОБСТВЕННОЕ КАК СИМВОЛ

ЖАҢАБЕКОВА А.Ә. КАТЕГОРИЯЛЫҚ ЖАҒДАЯТ — ФУНКЦИОНАЛДЫ ГРАММАТИКАНЫҢ НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАРЫНЫҢ БІРІ

КУСАНОВА Б.Х. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОКАЛИЧЕСКОГО И КОНСОНАНТНОГО КОМПОНЕНТОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ОРАЗЫМБЕТОВА А.Б., СУЮНБАЕВА А.Ж. О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТЕМАТИЧЕСКОГО АВИАЦИОННОГО РУССКО-КАЗАХСКО-АНГЛИЙСКОГО СЛОВАРЯ В КАЧЕСТВЕ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ

ЖУМАГУЛОВА Б.С. ПРОТИВОРЕЧИЕ В ПОЛЕМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

ШУБИНА О.Ю. ГЛАГОЛ В ПОЗИЦИИ ВТОРОСТЕПЕННЫХ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МАМЫРБЕКОВА Г.М. «ТҮРКІ ШЕЖІРЕСІНДЕГІ» СЫН ЕСІМДЕР СӨЗ ЖАСАМЫ

СЕЙТБЕКОВА А.А. ЕСКІ ҚАЗАҚ ЖАЗБА ЕСКЕРТКІШТЕРІНДЕГІ ДІНИ АТАУЛАР

МҰҚАН А. ӘН-ОРЫНДАУШЫЛЫҚ ДЂСТЊРДІҺ МЂӘСЕЛЕЛЕРІ («ҚЫЗЖІБЕК» ОПЕРАСЫ МЫСАЛЫНДА)

ТРУСПЕКОВА Х.А. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО КАЗАХСТАНА ПЕРИОДА «РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА»

ТҰРМАГАМБЕТОВА Б.Ж. КҮЛДІРГІ ӨЛЕҢДЕРДІҢ ЗЕРТТЕЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

ДАЛАБАЕВА А. «РАЙЫМБЕК БАТЫР» РОМАНЫНДАҒЫ АНА БЕЙНЕСІ

КАРАКУЛОВА А.М., БАЯЗЕРОВА Э.А. ПРЕДМЕТНЫЕ КОНСТАНТЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

АМАЛБЕКОВА А. АРАБ СӨЗ АҒЫМЫНДАҒЫ ЫРҒАҚТЫҚ ТОПТАР ҚҰРЫЛУЫНЫҢ ПРОСОДИЯЛЫҚ ЖЂНЕ СЕМАНТИКА-ГРАММАТИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

РАХМАТУЛЛИНА Н.Х. О ЯВЛЕНИЯХ РЕЧЕВОЙ МУТАЦИИ В РЕЧИ БИЛИНГВОВ

ЕРЖАНОВА З.А. «ӨЛШЕМ» КОНЦЕПТІСІНЕ ҚАТЫСТЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕР

САГИЕВА Б.Ж. ҚҰДАШАН ЛИРИКАСЫНДАҒЫ ТОСЫН ОЙЛАР, ТЫҢ СЕРПІНДЕР

 

Nazarbaev 2017

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН - ЕЛБАСЫ

ПОСЛАНИЕ


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com

 

 

Яндекс.Метрика