меню

Список научных трудов тюркских исследователей переданные в дар Центральной научной библиотеке РГП «Ғылым ордасы» от Международной Тюркской Академии, г. Астана

 

1. Шыңғыс Айтматов және қазіргі түркі әлемі. «Тұғырлы тұлғалар» сериясы - Астана. «Ғылым» баспасы, 2015.- 308 6. 1
2. Тоқтағұл Сатылғанов. Таңдамалы шығармалар жинағы. Өлең - жырлар. Құрастырғандар: А.Ақматәлиев, О.Соронов «Тұғырлы тұлғалар» сериясы - Астана. «Ғылым» баспасы, 2015. - 1786. 1
3. Р.Г. Сыздыкова. Язык «жами’ат-таұарих» жалаири - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015.-346 с. 1
4. К.Хафизова. Диалог цивилизаций на шелковом пути - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015. -416 с. 1
5. К.Хафизова. Восточная дипломатия на стыке цивилизаций (конец XIV - 70 годы XIXвв.) Сборник документов и матерналов - Астана: «Ғылым» баспасы, 201 5. - 400 с. 1
6. М. Мырзахметұлы. Мұхтар Әуезов абайтанушы ғұлама - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015. - 272 с. 1
7. М.Мырзахметұлы. Абайды оқы, таңырқа... - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015. - 128 с. 1
8. М. Мырзахметұлы. Хакім Абай мұрасын танып білудің 125 (1889- 2014) жылдық тарихынан - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015. -224 с. 1
9. Ж.Бейсечбайұлы. Орталык азиядағы арғытүрк сипатты мәдениеттер: этнотектік аспектілер - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015. - 468 с. 1
10. Йүсүп Ұлык Хас-хажиб Баласағүни. Құт экелетін білім Құтадғу Білік - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015. - 576 с. 1
11. К.Конкобаев. Н.Усеев, К.Шабданалиев. Атлас древнетюркских письменных памятников Республики Алтай - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015. -368 с. 1
12.

К.Кonkobaev, N.Useev, N.Sabdanaliev. Altay Cumhuriyeti ndeki Eski Turk Yazitlari - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015. - 368 с.

1
13 У.Ахмет. Түркі халықтарының жылқы мәдениеті - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015. - 368 с. 1
14. Әлихан Бекейхан және түркі дүниесі (Құрастырған Сұлтанхан Аккұлұлы) - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015. - 320 с. 1
15. Т.Зәкенұлы (Қайыркен). Жоңғария мемлекетінің қалыптасуы мен дамуы және жойылуы ойратнама этногенез және қазақ-қалмақ қатынастары - Астана: «Ғылым» баспасы, 2015. - 302 с. 1
16. Р. Мұқышева. Мажар халқының аңыздары мен ертегілері - Астана: «Ғылым» баспасы, 201 5. - 160 с. 1
18.

Ә.Ахметов. Түркі тілдеріндегі табу мен эвфемизмдер. - Астана: Ғылым баспасы, 2016.-204 с.

1
19. Ә.Ахметов. Жаһанды жалғаған терең тамырлар. - Астана: Ғылым баспасы, 2016. - 470 с. 1
20. Қ.А. Иасауи. Диуани хикмет. - Астана: Ғылым баспасы, 2016. 1
Д. М. Насилова, И. В. Кормушина, А. Б. Дыбо. Древнетюркский словарь, - Астана: Ғылым баспасы, 2016. -760 с. 1
21. Suег Екеr, Ulku Celik Savk. Тehlikedeki turk dilleri 1,2,3,4 сік. - Анкара- Астана, 2016. 1
22. Ә. Қайдаров. Развитии лексики уйгурского языка. Часть 11 . Астана: «Ғылым» баспасы, 2016. - 206 бет. 1
23. Д. Қыдырәлі. Нүүдэлчин овог Аймгуудын угсаа гарал (Ашина, Эргүнэ- хун). Астана: «Ғылым» баспасы, 2017. - 50 бет. 1
24. Д. Қыдырәлі, Г. Бабаяр. Қарахан қағанаты тарихы (жаңа мәліметтер тұргысынан). Астана: «Ғылым» баспасы, 201 7. - 176 бет. 1
25. М. Өтемісұлы. Ереуіл атқа ер салмай (өлендер жинагы). Астана: «Ғылым» баспасы, 2017. - 200 бет. 1
26. М. Жолдасбеков. Көне түрк жазба ескерткіштері. Астана: «Ғылым» баспасы, 2017. - 288 бет. 1
27. Шыңгыс Қаған туралы жыр-аңыздар. Астана: «Ғылым» баспасы, 2017. - 80 бет. 1
28. Түркі ортақ латын әліпбиі. Астана: «Ғылым» баспасы, 2017. - 264 бет. 1

Nazarbaev 2017

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН - ЕЛБАСЫ

ПОСЛАНИЕ


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана

10 приоритетов развития Казахстана


 

 

Генеральный директор РГП на ПХВ "Ғылым ордасы" КН МОН РК

Абубакирова Лейла Пернебаевна


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com

 

 

Яндекс.Метрика